Skatteadvokater – personlig skatt

En dame ser på et bankkort. Foto

Skattereglene for personer er omfattende og til dels tekniske. I Codex Advokat har vi skattejurister med betydelig kompetanse på skatt, og vi kan derfor bistå deg som privatperson eller enkeltpersonforetak i all kontakt med Skatteetaten uansett spørsmål. Våre skatteadvokater hjelper deg med alle skatterelaterte spørsmål i dag.

Skattemeldingen 2023 (2024) – Hva bør du vite?

Skattemeldingen (tidligere kalt selvangivelsen) mottar du årlig fra Skatteetaten. Skattemeldingen inneholder en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld. Dersom du oppdager feil eller mangler i denne oversikten, er det viktig at du korrigerer disse. Manglende eller mangelfulle opplysninger i skattemeldingen, kan dette resultere i tilleggsskatt eller i verste fall politianmeldelse.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til skattemeldingen.

Skatt på dødsbo – Hva bør du vite?

Når noen dør, er det mye å tenke på – blant annet skatteplikten til avdøde. Skatteplikten opphører for inntekter og formue etter dødsfallstidspunktet da avdøde ikke lenger er eget skattesubjekt. Likevel vil et dødsbo regnes som et skattesubjekt og plikter dermed å levere skattemelding.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å gi riktige og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene.

Skatteamnesti – Hvem kan be om det?

Dersom du har formue eller inntekter i utlandet eller i Norge, som du tidligere ikke har oppgitt til norske skattemyndigheter, kan du be om frivillig retting – også kalt skatteamnesti. Dette innebærer at du gir Skatteetaten informasjon om inntekter og formue som ikke er tidligere oppgitt, og at skattefastsettelsen (ligningene) for tidligere år endres. Dersom vilkårene for frivillig retting er oppfylt, vil det ikke bli ilagt tilleggsskatt eller inngitt politianmeldelse.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi gjør en vurdering av om din formue og inntekt er skattepliktig i Norge.

Hva er bokettersyn?

Bokettersyn er en prioritert oppgave for skattekontorene, og innebærer kontroll av regnskapets inntekts- og utgiftsside, merverdiavgift og om regnskaps- og bokføringsreglene er fulgt. Disse kontrollene holdes jevnlig, både varslet og uvarslet. Hvilke virksomheter som blir varsles om bokettersyn, kan ikke forutses, men avgjøres av skatteetaten.

Tilleggsskatt – Hva gjør du dersom du får varsel fra skattemyndighetene?

Tilleggsskatt er en straff som kan ilegges både privatpersoner og selskaper i situasjoner hvor uriktige opplysninger til skattemyndighetene har gitt deg en skattemessig fordel. Tilleggsskatten (eller straffeskatten) beregnes ut fra den skatten som er eller kunne vært unndratt, og har en ordinær sats på 20 %, men blir overtredelsen ansett som grov uaktsom eller forsettlig, kan det ilegges skjerpet tilleggsskatt. Dersom du har fått et varsel om tilleggsskatt, bør du sikre at rettighetene du har krav på, blir ivaretatt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i forbindelse med rapportering i skattemeldingen og med en anmodning om frivillig retting.

Rettssikkerhet i skattesaker – Grunnloven og EMK

I Norge har vi ikke én bestemt rettssikkerhetslov. Reglene fremgår av flere overordnede lover, som blant annet Grunnloven og Den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Hvem som er vernet, hvilke bestemmelser som ivaretar rettigheter og rettssikkerhet, samt hvilke rettigheter man har, kan dermed være krevende å orientere seg om. Vi har derfor svart på ni sentrale spørsmål knyttet til dette.

Skatt av Bitcoin og andre kryptovalutaer – Hvordan beregnes skatten?

Mange nordmenn har investert i eller brukt Bitcoin til kjøp av varer og tjenester. Kjøp og salg av kryptovaluta er ikke noe som automatisk blir rapportert til skatteetaten, hvilket betyr at det er ditt ansvar å oppgi denne typen formue og inntekt. Hver transaksjon med eksempelvis Bitcoin, regnes som en skattepliktig realisasjon, og det er differansen mellom inngangsverdi og utgangsverdi som danner grunnlaget for beskatning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg når gevinster og tap skal beregnes.

Skatt ved salg av bolig – Hva er reglene?

Når boligen eller fritidsboligen har steget i verdi, er det mange som er opptatt av om en gevinsten ved et eventuelt salg av boligen eller fritidsboligen, er skattepliktig. Hovedregelen er at en gevinst ved salg av en bolig og en fritidsbolig er skattepliktig, og at et eventuelt tap er fradragsberettiget. Det gjøres unntak fra hovedregelen dersom eierne av boligen har eid boligen mer enn ett år og brukt den som egen bolig ett av de to siste årene ved realisasjonen. For fritidsboliger er eiertiden satt til fem år og den må være brukt som fritidsbolig fem av de siste åtte årene.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å avklare om du oppfyller vilkårene for skattefri gevinst ved salg av bolig eller fritidsbolig.

Skatt ved salg av tomt – Hva anses som en tomt?

All ubebygd eiendom regnes som tomt. Men hele eller deler av en bebygd eiendom kan likevel omfattes av regelen om skatteplikt ved salg av tomt. I slike vurderinger har verdien av bebyggelsen betydning. Dersom du allerede har solgt, eller har planer om å selge en bolig- eller fritidseiendom i fremtiden, er det viktig at du undersøker om hele eller deler av eiendommen omfattes av reglene om skatt på salg av tomt – spesielt ved salg til utbygger eller lignende som har ønske om å utnytte eiendommen til forretningsmessige formål.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å kartlegge om gevinsten etter salget av din eiendom eller tomt er skattepliktig.

Skatt ved salg av gårdsbruk – Hva utløser skatteplikten?

Som utgangspunkt er alle gevinster ved realisasjoner skattepliktig og alle tap fradragsberettiget, men det finnes en rekke unntak. Det vil her blant annet ha betydning hva eiendommen er brukt til, hvor lenge man har eid den og hvilken relasjon man har til kjøperen. Eksempelvis vil ikke en ren gaveoverføring, arv eller overdragelse mellom ektefeller utløse skatteplikt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å gi opplysninger til skattemyndighetene slik at du betaler riktig skatt og unngår å måtte betale tilleggsskatt.

Formuesskatt – Hva inngår i beregningen?

I Norge betaler du skatt av både inntekt og eventuell formue. Formuesskatt skal betales når verdien av dine eiendeler fratrukket din gjeld overstiger et fribeløp på kr 1 500 000. Typiske eiendeler er bankinnskudd, fast eiendom, aksjer, andeler i verdipapirfond, bil og kontanter. Formuesskatten utgjør 0.85 prosent av samlet netto formue. Det er viktig å merke seg at noen eiendeler, som eksempelvis egen bolig og aksjer, skal verdsettes lavere enn markedsverdien.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg tar vi en gjennomgang av formueskatten din for å finne gode skattemessige løsninger.

Skatt ved utleie av bolig – Hva er skattereglene?

Enten du leier ut, eller har planer om å leie ut, er det hensiktsmessig å få oversikt over hvilke inntektsbeløp som er skattefrie og skattepliktige. Det er eksempelvis ulike skatteregler for utleieinntekter ved korttids- og langtidsutleie, samt om man benytter seg av en kombinasjon av disse. Dersom boligen leies ut gjennom et utleiebyrå eller bookingfirma, er det bruttobeløpet som er skattepliktig utleieinntekt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å estimere utleieverdien i ditt tilfelle.

Hvordan klage på skattevedtak?

Du kan klage dersom du får et vedtak fra skattekontoret om at de har endret skattemeldingen din. Fristen for å klage er seks uker, og klageinstansen er Skatteklagenemnda. Klagen skal sendes til skattekontoret, som utarbeider en redegjørelse som sendes sammen med klagen til Sekretariatet for Skatteklagenemnda.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å fremlegge riktig dokumentasjon og forklaringer slik at klagen din oppfyller kravene.

Ny skatteforvaltningslov – Hva betyr det for deg?

Skatteforvaltningsloven trådte i kraft 01.01.2017. Den innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én lov og sørger for et mer helhetlig, systematisk og oversiktlig regelverk. Formålet med loven er å gjøre det enklere å orientere seg i regelverket og dermed styrke skattebetalernes rettssikkerhet, samt sørge for en mer moderne og effektiv skatteforvaltning.

Skatt på fast eiendom i utlandet – Hva er reglene?

Fast eiendom i utlandet, som feriebolig, er det mange nordmenn som leier ut når de selv ikke benytter seg av dem. Skattereglene som vedrører formue i form av fast eiendom i utlandet og leieinntekter, er komplekse og involverer både norsk og utenlandsk rett. I utgangspunktet er formuesverdien av fast eiendom i utlandet og leieinntektene skattepliktig i Norge, men skatteavtaler Norge har inngått med de landene hvor eiendommene ligger kan begrense Norges beskatningsrett. Gevinst ved av bolig i utlandet er også normalt skattepliktig i Norge, men beskatningen i Norge kan også begrenses av skatteavtalen med landet hvor eiendommen er beliggende.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å finne ut om din nettoleieinntekt er skattepliktig i Norge.

Hva innebærer ettårsregelen?

Dersom du har hatt lønnsarbeid utenfor Norges grenser i en periode på tolv sammenhengende måneder, kan du kreve nedsettelse av skatten. Ettårsregelen går ut på at skatten på lønnsinntekten som du har tjent under utenlandsoppholdet blir nedsatt, men regelen innebærer ikke at den alminnelige skatteplikten til Norge opphører.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å avklare om du er skattemessig bosatt i Norge etter norske skatteregler.

Skatteplikt på tilfeldige gevinster – Hva er unntakene?

Spill og konkurranser som pokerspill, Lotto, sportsbetting og oddsspill er populært blant nordmenn, som håper å oppnå en større gevinst. Gevinster fra Norsk Tipping AS som lottogevinster er helt skattefrie. Gevinster som er tilfeldige og ikke overstiger kr 10 000, er også skattefrie. Overstiger den tilfeldige gevinsten kr 10 000 er den skattepliktig i sin helhet. Gevinster som hovedsakelig oppnås som et resultat av den enkeltes kunnskaper, ferdigheter eller snarrådighet anses ikke tilfeldige, og kan derfor være skattepliktige som eksempelvis virksomhetsinntekt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å beregne gevinster og finne ut av om du har skattefritak på dine gevinster.

Bindende forhåndsuttalelser – Hvorfor er det nyttig?

Bindende forhåndsuttalelse er et tillegg til den alminnelige veiledningsplikten som alle skattepliktige har adgang til å be skatteetaten om. Hensikten med bindende forhåndsuttalelse er forutsigbarhet når det gjelder fremtidig disposisjon og hvilke skattemessige konsekvenser en disposisjon vil medføre. Dette kan gis på områder som blant annet formues- og inntektsskatt, trygdeavgift, artistskatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, særavgifter, motorkjøretøyavgifter, Svalbard-skatt og Jan Mayen-skatt.

Skattemessig bosted – Hvordan defineres det?

Årlig flytter mange personer fra Norge, samtidig som mange flytter til Norge. Hvor et menneske er skattemessig bosatt har betydning for skatteplikten. Hvor en inn- eller utflyttet person skal anses bosatt reguleres av interne norske lover, fraflyttings- eller tilflyttingslandets interne lover og skatteavtalen mellom Norge og fraflyttings- eller tilflyttingslandet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med skattemessige forhold både ved inn- og utflytting.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat per

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater