Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Skatteadvokater – personlig skatt

Skattereglene for personer er omfattende og til dels tekniske. I Codex Advokat har vi skattejurister med betydelig kompetanse på skatt, og kan derfor bistå deg som privatperson eller enkeltpersonforetak i all kontakt med Skatteetaten uansett spørsmål. Våre skatteadvokater hjelper deg med alle skatterelaterte spørsmål i dag.

Dette bør du vite om i forbindelse med skatt – person:

 

 

Søker du informasjon om selskapsskatt? Se Skatt – selskap.

Skattemeldingen 2021 – Hva bør du vite?

Skattemeldingen (tidligere kalt selvangivelsen) mottar du årlig fra Skatteetaten. Denne er forhåndsutfylt og inneholder en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld. Dersom du oppdager feil eller mangler i denne oversikten, er det viktig at du korrigerer disse. Utelater du eller gir mangelfull informasjon, kan dette resultere i tilleggsskatt eller i verste fall politianmeldelse.

Skatt på dødsbo – Hva bør du vite?

Når noen dør, er det mye å tenke på – blant annet skatteplikten til avdøde. Skatteplikten opphører for inntekter og formue etter dødsfallstidspunktet da avdøde ikke lenger er eget skattesubjekt. Likevel vil et dødsbo regnes som et skattesubjekt og plikter dermed å levere skattemelding.

Skatteamnesti

Dersom du har formue eller inntekter i utlandet eller i Norge, som du tidligere ikke har oppgitt til norske skattemyndigheter, kan du be om frivillig retting – også kalt skatteamnesti. Dette innebærer at du gir Skatteetaten informasjon om inntekter og formue som ikke er tidligere oppgitt, og at skattefastsettelsen (ligningene) for tidligere år endres. Dersom vilkårene for frivillig retting er oppfylt, vil det ikke bli ilagt tilleggsskatt eller inngitt politianmeldelse.

Bokettersyn

Bokettersyn er en prioritert oppgave for skattekontorene, og innebærer kontroll av regskapets inntekts- og utgiftsside, merverdiavgift og om regnskaps- og bokføringsreglene er fulgt. Disse kontrollene holdes jevnlig, både varslet og uvarslet. Hvilke virksomheter som blir varsles om bokettersyn, kan ikke forutses, men avgjøres av skatteetaten.

Tilleggsskatt

Tilleggsskatt er en straff som kan ilegges både privatpersoner og selskaper i situasjoner hvor uriktige opplysninger til skattemyndighetene har gitt deg en skattemessig fordel. Tilleggsskatten (eller straffeskatten) beregnes ut fra den skatten som er eller kunne vært unndratt, og har en ordinær sats på 20 %, men blir overtredelsen ansett som grov uaktsom eller forsettelig, kan det ilegges skjerpet tilleggsskatt. Dersom du har fått et varsel om tilleggsskatt, bør du sikre at rettighetene du har krav på, blir ivaretatt.

Rettssikkerhet i skattesaker – Grunnloven og EMK

I Norge har vi ikke én bestemt rettssikkerhetslov. Reglene fremgår av flere overordnede lover, som blant annet Grunnloven og Den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Hvem som er vernet, hvilke bestemmelser som ivaretar rettigheter og rettssikkerhet, samt hvilke rettigheter man har, kan dermed være krevende å orientere seg om. Vi har derfor svart på ni sentrale spørsmål knyttet til dette.

Skatt av Bitcoin og andre kryptovalutaer

Mange nordmenn har investert i eller brukt Bitcoin til kjøp av varer og tjenester. Kjøp og salg av kryptovaluta er ikke noe som automatisk blir rapportert til skatteetaten, hvilket betyr at det er ditt ansvar å oppgi denne typen formue og inntekt. Hver transaksjon med eksempelvis Bitcoin, regnes som en skattepliktig realisasjon, og det er differansen mellom inngangsverdi og utgangsverdi som danner grunnlaget for beskatning.

Skatt ved salg av bolig

Når boligen eller fritidsboligen har steget i verdi, er det mange som er opptatt av om en gevinst ved et eventuelt salg av boligen eller fritidsboligen, er skattepliktig. Hovedregelsen er at en gevinst ved salg av bolig og fritidsbolig er skattepliktig, og at et eventuelt tap er fradragsberettiget. Det gjøres unntak fra hovedregelen dersom eierne av boligen har eid boligen mer enn ett år og brukt den som egen bolig ett av de to siste årene ved realisasjonen. For fritidsboliger er eiertiden satt til fem år og den må være brukt som fritidsbolig fem av de siste åtte årene.

  • Her kan du blant annet lese mer om skatt ved salg av bolig og skattefritak ved realisasjon av to- eller flermannsbolig, pendlerbolig, skatt ved salg av sekundærbolig og fritidsbolig, samt brukshindring.

Skatt ved salg av tomt

All ubebygd eiendom regnes som tomt. Men hele eller deler av eiendommen kan likevel omfattes av regelen om skatteplikt ved salg av tomt dersom den allerede er bebygd. I slike vurderinger har verdien av bebyggelsen betydning. Dersom du allerede har solgt, eller har planer om å selge en bolig- eller fritidseiendom i fremtiden, er det viktig at du undersøker om hele eller deler av eiendommen omfattes av reglene om skatt på salg av tomt – spesielt ved salg til utbygger eller lignende som har ønske om å utnytte eiendommen til forretningsmessige formål.

Skatt ved salg av gårdsbruk

Som utgangspunkt er alle gevinster ved realisasjoner skattepliktig og alle tap fradragsberettiget, men det finnes en rekke unntak. Det vil her blant annet ha betydning hva eiendommen er brukt til, hvor lenge man har eid den og hvilken relasjon man har til kjøperen. Eksempelvis vil ikke en ren gaveoverføring, arv eller overdragelse mellom ektefeller utløse skatteplikt.

Formuesskatt

I Norge betaler du skatt av både inntekt og eventuell formue. Formuesskatt skal betales når verdien av dine eiendeler fratrukket din gjeld overstiger et fribeløp på kr 1 500 000. Typiske eiendeler er bankinnskudd, fast eiendom, aksjer, andeler i verdipapirfond, bil og kontanter. Formuesskatten utgjør 0.85 prosent av samlet netto formue. Det er viktig å merke seg at noen eiendeler, som eksempelvis egen bolig og aksjer, skal verdsettes lavere enn markedsverdien.

Skatt ved utleie av bolig

Enten du leier ut, eller har planer om å leie ut, er det hensiktsmessig å få oversikt over hvilke inntektsbeløp som er skattefrie og skattepliktige. Det er eksempelvis ulike skatteregler for utleieinntekter ved korttids- og langtidsutleie, samt om man benytter seg av en kombinasjon av disse. Dersom boligen leies ut gjennom et utleiebyrå eller bookingfirma, er det bruttobeløpet som er skattepliktig utleieinntekt.

Klage på skattevedtak

Du kan klage dersom du får et vedtak fra skattekontoret om at de har endret skattemeldingen din. Fristen for å klage er seks uker, og klageinstansen er Skatteklagenemnda. Klagen skal sendes til skattekontoret, som utarbeider en redegjørelse som sendes sammen med klagen til Sekretariatet for Skatteklagenemnda.

Ny skatteforvaltningslov

Skatteforvaltningsloven trådte i kraft 01.01.2017. Den innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én lov og sørger for et mer helhetlig, systematisk og oversiktlig regelverk. Formålet med loven er å gjøre det enklere å orientere seg i regelverket og dermed styrke skattebetalernes rettssikkerhet, samt sørge for en mer moderne og effektiv skatteforvaltning.

Skatt på fast eiendom i utlandet

Fast eiendom i utlandet, som feriebolig, er det mange nordmenn som leier ut når de selv ikke benytter seg av dem. Skattereglene som vedrører formue i form av fast eiendom i utlandet og leieinntekter, er komplekse og involverer både norsk og utenlandsk rett. I utgangspunktet er formuesverdien av fast eiendom i utlandet og leieinntektene skattepliktig i Norge, men skatteavtaler Norge har inngått med de landene hvor eiendommene ligger kan begrense Norges beskatningsrett. Gevinst ved av bolig i utlandet er også normalt skattepliktig i Norge, men beskatningen i Norge kan også begrenses av skatteavtalen med landet hvor eiendommen er beliggende.

Ettårsregelen

Dersom du har hatt lønnsarbeid utenfor Norges grenser i en periode på tolv sammenhengende måneder, kan du kreve nedsettelse av skatten. Ettårsregelen går ut på at skatten på lønnsinntekten som du har tjent under utenlandsoppholdet blir nedsatt, men regelen innebærer ikke at den alminnelige skatteplikten til Norge opphører.

Skatteplikt på tilfeldige gevinster

Spill og konkurranser som pokerspill, Lotto, sportsbetting og oddsspill er populært blant nordmenn, som håper å oppnå en større gevinst. Gevinster fra Norsk Tipping AS som lottogevinster er helt skattefrie. Gevinster som er tilfeldige og ikke overstiger kr 10 000, er også skattefrie. Overstiger den tilfeldige gevinsten kr 10 000 er den skattepliktig i sin helhet. Gevinster som hovedsakelig oppnås som et resultat av den enkeltes kunnskaper, ferdigheter eller snarrådighet anses ikke tilfeldige, og kan derfor være skattepliktige som eksempelvis virksomhetsinntekt.

Bindende forhåndsuttalelser

Bindende forhåndsuttalselse er et tillegg til den alminnelige veiledningsplikten som alle skattepliktige har adgang til å be skatteetaten om. Hensikten med bindende forhåndsuttalelse er forutsigbarhet når det gjelder fremtidig disposisjon og hvilke skattemessige konsekvenser en disposisjon vil medføre. Dette kan gis på områder som blant annet formues- og inntektsskatt, trygdeavgift, artistskatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, særavgifter, motorkjøretøyavgifter, Svalbard-skatt og Jan Mayen-skatt.

Skattemessig bosted

Årlig flytter mange personer fra Norge, samtidig som mange flytter tilNorge. Hvor et menneske er skattemessig bosatt har betydning for skatteplikten. Hvor en inn- eller utflyttet person skal anses bosatt reguleres av interne norske lover, fraflyttings- eller tilflyttingslandets interne lover og skatteavtalen mellom Norge og fraflyttings- eller tilflyttingslandet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.