Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Formuesskatt: Din [Guide] fra advokaten

En mann har barnet sitt på fanget mens de sitter å arbeider foran en laptop

Hvor mye du må betale i formuesskatt er avhengig av hvilke eiendeler du eier, og hvor mye gjeld du har. Det finnes ulike måter du kan redusere formueskatten på. Blant annet kan noen investeringer redusere eller fjerne formueskatten. Formue på boligen du bor i og fritidseiendommer har gunstige regler for verdsettelse og vil derfor gi lavere formueskatt. Også aksjer har gunstige regler med hensyn til verdsettelse.

For 2022 er satsen for formuesskatt økt til 0,95 %

Denne artikkelen gir deg svarene på de oftest stilte spørsmålene.

Dette får du vite om formueskatt:

Hva er egentlig formuesskatt?

[Definisjon] Formuesskatt defineres som skatt på netto formue.

Netto formue er verdien på alle eiendeler og investeringer minus gjeld. Det er verdien per 31.12 som er grunnlaget for beregningen av formuesskatten.

Formuesskatten skal betales til både staten og kommunen av nettoformuen som overstiger et bunnfradrag. Bunnfradraget har de siste årene vært kr 1 500 000 per person (kr 3 000 000 for ektefeller). For inntektsåret 2022 er bunnfradraget økt til kr 1 700 000 per person (kr 3 400 000 for ektefeller).

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi svarer deg på alle spørsmål du måtte ha om formueskatten.

 

 

Må alle betale formuesskatt?

Alle som er skattemessige bosatt i Norge, skal betale formuesskatt. Da vil alle eiendeler tas med i beregningen av bruttoformue, selv om noen av eiendelene er i utlandet. Det kan være unntak for noen eiendeler i utlandet.

Du må også betale formueskatt hvis du er skattemessig bosatt i utlandet, men eier fast eiendom i Norge.

Hvis netto verdier overstiger fribeløpet per 31.12 i inntektsåret må du betale formuesskatt.

Aksjeselskaper, og visse andre selskaper og sammenslutninger skal ikke betale formuesskatt. For aksjeselskap fastsettes verdien på eierne med basis i aksjeverdien.

 

Hvilke eiendeler inngår i grunnlaget?

Alle eiendeler du eier pr 31.12 inngår i grunnlaget for beregningen av formuesskatten. Også eiendeler du eier i utlandet må tas med.

Som utgangspunkt er det uproblematisk å vite hvem som er eier til for eksempel en bankkonto, et hus eller aksjer.

Det er viktig å vite at det er det reelle eierforholdet som skal legges til grunn. For eksempel er det ikke nødvendigvis den som står som tinglyst hjemmelshaver av en eiendom som er den reelle eieren.

Det er også unntak for visse eiendeler. Dette kan for eksempel være rettigheter som er avhengig av at en uviss fremtidig betingelse inntrer. Så lenge betingelsen ikke er inntrådt vil ikke rettigheten være formuesskattepliktig. Dette kan for eksempel være verdien av en ren dødsrisikoforsikring, så lenge forsikringstilfellet ikke er inntrådt.

 

Hvilke eiendeler gir lavest formuesskatt?

Hovedregelen er at alle eiendeler skal verdsettes til markedsverdien. Formuesverdien av en bankkonto vil vanligvis være det innestående beløpet på kontoen pr. 31.12. Det er imidlertid viktig å vite at den skattemessige formuesverdien aldri kan overstige markedsverdien.

Det er gitt en rekke unntak som innebærer at visse eiendeler har en verdsettingsrabatt som reduserer grunnlaget for formuesskatt. Verdsettelsesrabatten endrer seg for enkelte inntektsår.  Nedenfor viser vi deg en oversikt over verdsettingsrabatter for eiendeler eid av personer.

Tabell om verdsettingsrabatter

 

Særlig om formueskatt og aksjer

Børsnoterte aksjer

Aksjer og andeler i norske og utenlandske selskaper og sammenslutninger som er børsnotert verdsettes til 55 prosent av markedsverdien pr 31.12 (verdsettingsrabatt er 45 %). For inntektsåret 2022 er verdsettingsrabatten redusert til 25 % slik at verdien settes til 75 % av markedsverdien.

 

Ikke-børsnoterte aksjer for selskap i Norge

Formuesverdien av aksjer i ikke-børsnoterte selskaper og som er hjemmehørende i Norge vil som regel være fastsatt av selskapet og fremgår av aksjeoppgaven.

Det er selskapets nettoformue pr. 1. januar i inntektsåret (31.12 i året før inntektsåret) som er grunnlaget for verdsettelse av aksjene. Selskapsformuen beregnes i utgangspunktet ut fra de vanlige regler om bruttoformue og fradragsberettiget gjeld. For selskapet gjelder ikke de særskilte verdsettingsreglene for aksjer, det vil si at for selskapet skal aksjer mv. fastsettes til full verdi.

Formuesverdien fastsettes til den forholdsmessige andelen av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi fordelt etter aksjenes pålydende.

 

Ikke-børsnoterte aksjer for selskap i utlandet

Fomuesverdien av aksjer i ikke-børsnoterte selskap som er hjemmehørende i utlandet skal normalt fastsettes til antatt salgsverdi. Formuesverdien kan kreves fastsatt tilsvarende som for ikke børsnoterte selskap hjemmehørende i Norge (jf. ovenfor). Forutsetningen er da at skattepliktige kan dokumentere eller sannsynliggjøre selskapets skattemessige formuesverdi.

Normalt må selskapets regnskap fremlegges, og det er den skattepliktige som krever en slik verdsettelse som selv må foreta beregningen.

Vi anbefaler at du alltid fremlegger dokumentasjon eller forklaringer for hvordan du har beregnet verdien av aksjer du eier i utenlandske selskap som ikke er børsnotert.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg gjennom hele prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

 

 

Får du fradrag for alle typer gjeld?

I utgangspunktet skal all gjeld settes til full verdi/pålydende.

Dersom du eier enkelte eiendeler med verdsettingsrabatt, blir gjelden redusert forholdsmessig mellom verdien av eiendeler med verdsettingsrabatt og verdi på samlet formue.

Denne beregningen gjøres av skattemyndighetene.

 

Hvordan beregner du formueskatten din?

Formueskatten beregnes prosentvis av nettoformue over et fribeløp (bunnfradrag).

Tabell om beregning av formueskatten

Det finnes også egne verdsettingsregler på næringseiendom, biler, båter, campingvogner, innbo og løsøre.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å beregne formueskatten din.

 

Hvordan fører du formuesverdien i skattemeldingen?

I utgangspunktet er skattemeldingen din forhåndsutfylt av skatteetaten. I skattemeldingen skal alle eiendeler og gjeld stå oppført. Formuesverdien av fast eiendom er oppført etter fradrag for verdsettingsrabatt. Formue av aksjer mv. blir forhåndsutfylt før verdsettelsesrabatt. Dette gjøres av Skatteetaten, så du trenger ikke justere ned verdiene, da dette blir trukket fra i skatteoppgjøret ditt.

Hvis du har eiendeler eller gjeld som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du oppgi hele beløpet i skattemeldingen selv. Du har en opplysningsplikt, og den er streng. Hvis du utelater opplysninger, kan du risikere tilleggsskatt og straff.

Dersom du har utelatt eller glemt å føre opp noen eiendeler for tidligere år, kan du sende inn en endringsmelding eller be skattemyndighetene om frivillig retting.

 

Hvordan får du redusert formuesskatten? – 3 punkter

  1. Kontroller skattemeldingen din. Sjekk om alle opplysninger er riktige. Hvis den skattemessige formuesverdien er høyere en markedsverdien (salgsverdien) kan du kreve å få nedsatt den skattemessige formuesverdien. Dette kan du gjøre enten ved å gi opplysninger ved innlevering av skattemeldingen eller sende en klage/endringsmelding til skattekontoret.
  2. Du kan redusere den samlede formueskatten ved å ha en større andel av formuen i en primærbolig eller fritidsbolig. Bemerk at investeringer i bolig og fritidsbolig ikke gir løpende likvid avkastning. I tillegg kan slike investeringer medføre eiendomsskatt.
  3. Du kan redusere formuesskatten ved å investere i aksjer og fond som langsiktig sparing. I tillegg kan du bruke individuell pensjonssparing (IPS).

Tiltakene kan medføre verdisvingninger og dermed risiko på formuen din, samt høyere avkastningsforventning. Det er blant annet viktig å vite at høyere avkastning på aksjer kan gi en høyere skattesats.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg tar vi en gjennomgang av formueskatten for å finne gode løsninger med tanke på skattemessige forhold.

 

Hva gjør våre advokater for deg?

• Du får svar på spørsmål angående formuesskatt.
• Du får juridisk rådgivning i din sak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Per

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Har du spørsmål knyttet til formuesskatt? 

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.