Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Formuesskatt

Din formue legger føringer for hvor mye du må betalt i formuesskatt. Det finnes ulike måter du kan redusere formueskatten på. Blant annet kan noen investeringer redusere eller fjerne formueskatten. Formue på boligen du bor i og fritidseiendommer er den laveste formen for formueskatt.

Det har blitt mer vanlig å investere i aksjer med hensyn til formueskatt. Denne artikkelen gir deg svarene på de oftest stilte spørsmålene.

Hva er egentlig formuesskatt?

Formuesskatt defineres som skatt på netto formue.

Netto formue er verdien på alle eiendeler og investeringer minus gjeld.

Formuesskatten skal utbetales til både staten og kommunen av nettoformuen som overstiger bunnfragraget.

Må alle betale formuesskatt?

Alle som er skattemessige bosatt i Norge, skal betale formuesskatt. Da vil alle eiendeler tas med beregningen av bruttoformue, selv om noen av eiendelene er i utlandet. Det kan være unntak for noen eiendeler i utlandet.

Du må også betale formueskatt hvis du er skattemessig bosatt i utlandet, men eier fast eiendom i Norge.

Hvis netto verdier overstiger fribeløpet per 31.12 i inntektsåret må du betale formuesskatt.

Det skal ikke betales formuesskatt i aksjeselskaper. Formuen fastsettes på eierne med basis i aksjeverdien.

Hvilke eiendeler gir lavest formuesskatt?

Markedsverdien på eiendelen legger grunnlaget for den skattemessige formuesverdien. Formuesverdien på en bankkonto vil vanligvis være lik det innestående beløpet. Det er imidlertid viktig å vite at den skattemessige formuesverdien aldri kan overstige markedsverdien.

Noen eiendeler har en verdsettingsrabatt som reduserer grunnlaget for formuesskatt. Verdsettelsesrabatten endrer seg for enkelte inntektsår.  Nedenfor viser vi deg en oversikt over verdsettingsrabatter for eiendeler eid av personer.

Får du fradrag for alle typer gjeld?

I utgangspunktet skal all gjeld settes til full verdi.

Dersom du eier enkelte eiendeler med verdsettingsrabatt, blir gjelden redusert forholdsmessig mellom verdien av eiendeler med verdsettingsrabatt og verdi på samlet formue.

Denne beregningen gjøres av skattemyndighetene.

Slik beregner du formueskatten din

Formueskatten beregnes prosentvis av nettoformue over et fribeløp (bunnfradrag).

 

Det finnes også egne verdsettingsregler på næringseiendom, biler, båter, campingvogner, innbo og løsøre.

Slik fører du formuesverdien i skattemeldingen

I utgangspunktet er skattemeldingen din forhåndsutfylt av skatteetaten. I skattemeldingen skal alle eiendeler og gjeld stå oppført. Formuesverdien av fast eiendom er oppført etter fradrag for verdsettingsrabatt. Formue av aksjer mv. blir forhåndsutfylt før verdsettelsesrabatt. Dette gjøres av Skatteetaten, så du trenger ikke justere ned verdiene, da dette blir trukket fra i skatteoppgjøret ditt.

Hvis du har eiendeler eler gjeld som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du oppgi hele beløpet i skattemeldingen selv. Du har en opplysningsplikt, og den er streng. Hvis du utelater opplysninger, kan du risikere tilleggsskatt og straff.

Dersom du har utelatt eller glemt å føre opp noen eiendeler for tidligere år, kan du sende inn en endringsmelding eller be skattemyndighetene om frivillig retting.

Hvordan får du redusert formuesskatten?

  1. Kontroller skattemeldingen din. Sjekk om alle opplysninger er riktige. Hvis den skattemessige formuesverdien er høyere en markedsverdien (salgsverdien) kan du kreve å få nedsatt den skattemessige formuesverdien.     Dette kan du gjøre enten ved å gi opplysninger ved innlevering av skattemeldingen eller sende en klage/endringsmelding til skattekontoret.
  2. Du kan redusere den samlede formueskatten ved å ha en større andel av formuen i en primærbolig eller fritidsbolig. Bemerk at investeringer i bolig og fritidsbolig ikke gir løpende likvid avkastning. I tillegg kan slike investeringer medføre eiendomsskatt.
  3. Du kan redusere formuesskatten ved å investere i aksjer og fond som langsiktig sparing. I tillegg kan du bruke individuell pensjonssparing (IPS).

Tiltakene kan medføre verdisvingninger og dermed risiko på formuen din, samt høyere avkastningsforventning. Det er blant annet viktig å vite at høyere avkastning på aksjer kan gi en høyere skattesats.

Det er klokt å få en gjennomgang av formuesskatten for å fine gode løsninger med tanke på skattemessige forhold. Vi har dyktige advokater som kan bistå deg i dette.

 

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål angående formuesskatt
  • Juridisk rådgivning

Har du spørsmål knyttet til formuesskatt? 

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.