Tilleggsskatt

En eldre dame snakker i telefonen og ser ut et vindu. Foto

Straffeskatt eller tilleggsskatt kan være en stor økonomisk belastning. Tilleggsskatt er ofte et tvistetema i saker med skattemyndighetene, og blir gjerne ilagt etter kontrollsak (bokettersyn).


Har du fått et varsel om tilleggsskatt bør du sikre at de rettigheter du har krav på blir ivaretatt. Det beste er imidlertid å unngå å havne i en situasjon som innebærer risiko for ileggelse av tilleggsskatt eller straff.

27/08/2023

Hva er tilleggsskatt?

Tilleggsskatt er en straffeskatt, og kan ilegges alle skattepliktige – både privatpersoner og selskaper.

Tilleggsskatt ilegges ikke bare ved unndragelse av skatt. Reglene omfatter også unndragelse av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og visse andre særavgifter. Reglene om tilleggsavgift som tidligere gjaldt for merverdiavgift har bortfalt.

Ved ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven den 1. januar 2017 er reglene om tilleggsskatt altså lik for alle typer skatter og avgifter.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi svarer deg på alle spørsmål du måtte ha knyttet til skatt og tilleggsskatt.

Når ilegges tilleggsskatt?

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene. Dette er vanligvis et spørsmål om den innsendte skattemeldingen for skatt eller merverdiavgift inneholder feil. Tilleggsskatt kan imidlertid også ilegges dersom du gir uriktig opplysninger i saker der skattemyndighetene etterspør informasjon og/eller dokumentasjon.

Tilleggsskatt ilegges bare hvis de uriktige opplysningene har gitt deg en skattemessig fordel. En skattemessig fordel vil typisk være at du har betalt for lite skatt, for eksempel fordi du ikke har opplyst om alle dine inntekter eller hele din formue, eventuelt at du har ført opp et fradrag eller en gjeld du ikke har krav på.

Vurderingen av hva som regnes som riktige og fullstendige opplysninger er objektiv og tar utgangspunkt i hva en lojal og aktsom skattepliktig ville gitt av opplysninger. Selv om du har fått hjelp av andre til å levere skattemeldingen, for eksempel av en regnskapsfører, har du likevel ansvar for de opplysningene som er sendt inn til skattemyndighetene.

Lovens utgangspunkt er at tilleggsskatt ilegges på tilnærmet objektivt grunnlag. Men se likevel nærmere nedenfor om unnskyldningsgrunner

Hvordan ilegges tilleggsskatt?

Tilleggsskatt skal alltid avgjøres ved skriftlig vedtak. Vedtaket må være begrunnet og skattemyndighetene må vurdere og beskrive at alle vilkårene for å ilegge tilleggsskatt er oppfylt. Tilleggsskatt ilegges som oftest samtidig med at skattemyndighetene fatter vedtak om endring av skatten.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi gjennomgår vilkårene sammen med deg.

Tilleggsskatt kan også ilegges i et eget vedtak. Dette kan for eksempel være i saker hvor skattemyndighetene har sendt en politianmeldelse, men hvor politiet ikke har kapasitet til å forfølge saken videre som straffesak i domstolen.

Hvor høy er tilleggsskatten?

Tilleggsskatten beregnes av den skatten som er eller kunne vært unndratt, og ordinær tilleggsskatt utgjør 20 %.

Har du utvist grov uaktsomhet eller forsettlig gitt uriktig opplysninger, kan det ilegges skjerpet tilleggsskatt. Den skjerpede tilleggsskatten kommer i tillegg til ordinær tilleggsskatt. I grove tilfeller ilegges skjerpet tilleggsskatt med 20 % og i særlige grove tilfeller er satsen 40 %.

Den høyeste samlede tilleggsskatten kan altså bli 60 %.

Krav på forhåndsvarsel, rett til innsyn og kontradiksjon

Ileggelse av tilleggsskatt er straff, og da gjelder visse særskilte regler som skal sikre at du får en forsvarlig behandling av saken din.

Skattemyndighetene har plikt til å sende forhåndsvarsel før tilleggsskatt ilegges, slik at du har mulighet til å forsvare deg (kontradiksjon).

Varsel om tilleggsskatt innebærer at du anses som siktet etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Du vil også anses som siktet hvis du på annen måte er vesentlig berørt. Dette kan typisk være i saker hvor skattemyndighetene tar arrest i et formuesgode du eier eller ransaker boligen din.

Er du siktet har du som utgangspunkt krav på innsyn i skattemyndighetenes opplysninger som kan ha betydning som bevis i saken om tilleggsskatt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg gjennom dine plikter og rettigheter overfor skattemyndighetene.

Ilegges det straffeskatt hvis jeg har vært syk eller ikke forstår skattereglene?

Hvis de uriktige opplysningene skyldes unnskyldelige forhold, skal det ikke ilegges tilleggsskatt. Det betyr at selv om tilleggsskatt normalt ilegges på tilnærmet objektivt grunnlag, må det foretas en vurdering av i hvilken grad du kan lastes for at det er gitt uriktig opplysninger (subjektiv skyld).

Om det foreligger unnskyldelige forhold må vurderes konkret i den enkelte sak. Lovgiver har også presisert at unnskyldningsgrunner skal benyttes i større utstrekning enn hva som gjaldt etter tidligere regler, se Prop. 38 L pkt 20.4.2.2, på side 214.

Unnskyldelige forhold kan være:

  • Sykdom
  • Alderdom
  • Uerfarenhet
  • Annen årsak

Annen årsak kan være at du ikke har hatt mulighet til å ivareta dine interesser, for eksempel som følge av psykisk sykdom, samlivsbrudd, rusmisbruk eller tekniske misforståelser. Det skal heller ikke ilegges tilleggsskatt hvis feilen skyldes åpenbare skrive- eller regnefeil, hvis skattepliktig er død eller hvis du retter tidligere innsendte opplysninger frivillig.

Manglende forståelse for, eller uvitenhet om, skatteregler vil som utgangspunkt ikke være et unnskyldelig forhold. Det stilles altså strenge krav til at du må sette deg inn i regelverket. For næringsdrivende og profesjonelle skattepliktige gjelder det et skjerpet krav til å sette seg inn i aktuelle regler.

Har du gjort så godt du kunne og misforstått reglene på en aktsom måte, kan det likevel anses som unnskyldelig forhold. Dette kan for eksempel forekomme hvis det foreligger liten grad av skyld. Dette kan være tilfelle hvis du tidligere har vært lojal og aktsom og den uriktige opplysningen gjelder en enkeltstående feil.

Som utgangspunktet et det opp til den enkelte skattepliktige å gjøre skattemyndighetene oppmerksom på at det foreligger unnskyldningsgrunner. Det naturlige er at du gjør dette i svaret på forhåndsvarselet du har fått fra skattemyndighetene.

Har du vært syk bør du innhente attest fra lege. I attesten er det viktig at legen beskriver hvilke virkninger sykdommen har hatt, og hvordan dette har påvirket deg med den konsekvens at opplysningene til skattemyndighetene ble feil.

Kan det ilegges tilleggsskatt hvis det også er gitt annen straff?

Har du blitt ilagt annen straff, er skattemyndighetene forhindret fra å ilegge tilleggsskatt for det samme forholdet. Dette følger av regelen i den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen om retten til ikke å bli straffeforfulgt flere ganger.

Har skattemyndighetene for eksempel ilagt tvangsmulkt for unnlatt levering av opplysninger, kommer beløpet som er betalt i tvangsmulkt til fratrekk i beregningen av tilleggsskatten.

Hva som er samme forhold kan i enkelte tilfeller være vanskelig å avgjøre. For eksempel kan en næringsdrivende bli ilagt fengsel av domstolen for brudd på regnskapsregler fordi ikke alle inntekter er tatt med, og senere bli ilagt tilleggsskatt for de skattemessige fordelene dette har ført til. Brudd på regnskapsreglene og opplysningssvikten til skattemyndighetene vil ikke anses som samme forhold.

Kan skattemyndighetene kreve en forklaring/dokumentasjon?

Som nevnt ovenfor vil forhåndsvarsel om tilleggsskatt innebære at du får status som siktet etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Det innebærer at du har rett til å nekte å forklare deg om de forhold som har betydning for den aktuelle tilleggsskatten (selvinkrimineringsvern).

Selvinkrimineringsvernet innebærer at du normalt ikke kan pålegges aktivt å medvirke til undersøkelser for å avklare grunnlaget for tilleggsskatt.

På den annen side gir det deg ikke rett til å hindre skattemyndighetene i å innhente inkriminerende bevis. Undersøkelses- og utleveringspålegg etter skatteforvaltningsloven § 10-1, jf. § 10-4 vil derfor ikke være i strid med selvinkrimineringsvernet når skattemyndighetene selv finner frem til aktuelle dokumenter.

Kan skattemyndighetene ilegge tilleggsskatt uten bevis?

Det er skattemyndighetene som må bevise at vilkårene for å ilegge tilleggsskatt er oppfylt.
Fordi tilleggsskatt er straff, har du rett til å antas uskyldig inntil skyld er bevist iht. loven (uskyldspresumpsjonen). Dette følger av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 6.
Uskyldspresumsjonen er imidlertid ikke til hinder for at tilleggsskatt kan ilegges etter objektive kriterier, så lenge du har mulighet til å påberope unnskyldelige forhold.

Uskyldspresumsjonen innebærer at det stilles strengere krav til bevis i saker som gjelder tilleggsskatt enn i saker der bare skattegrunnlaget endres. Ved ileggelse av ordinær tilleggsskatt må skattemyndighetene bevise med klar sannsynlighetsovervekt at opplysningene som du har gitt er uriktig, og at dette har ført til eller kunne ført til skattemessige fordeler for deg. Kravet om klar sannsynlighetsovervekt gjelder også størrelsen på den skattemessige fordelen.

Ved ileggelse av skjerpet tilleggsskatt gjelder det strafferettslige beviskravet. Det vil si at skattemyndighetene må bevise ut over enhver rimelig tvil at tilleggsskatt kan ilegges.

Frist for klage og søksmål

Er du ikke enig i skattekontorets vedtak om tilleggsskatt, kan du klage. Fristen for å klage er i utgangspunktet 6 uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være skriftlig og være godt begrunnet, og det er enklere å få medhold i klager som er godt underbygd med dokumentasjon.

Klagen behandles først av skattekontoret og dersom skattekontoret fastholder sin avgjørelse, sendes saken videre til Skatteklagenemnda.

Er du uenig i skattekontorets eller Skatteklagenemndas vedtak, kan du få prøvd saken av domstolen. Du må ta ut søksmål innen 6 måneder etter at vedtaket ble fattet. Er det reist søksmål om skattekontorets vedtak, kan skattemyndighetene sette som vilkår at klageretten er benyttet før det er adgang til å reise sak.

Selv om fristen for å klage eller å ta ut søksmål er gått ut, kan du be skattekontoret om å ta opp saken. Det kan for eksempel være aktuelt der det foreligger nye bevis. Er fristen ute, vil det være opp til skattemyndighetene å avgjøre om de vil ta opp saken. Ved vurderingen vil det blant annet ha betydning i hvilken grad du kan legges til last (subjektiv skyld), hvor lang tid som har gått, beløpets størrelse, og sakens opplysning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg gjennom hele den juridiske prosessen ved et eventuelt søksmål, og fører saken for domstolen.

Rett til å få dekket kostnader til forsvarer?

Det kan i særlige tilfeller søkes om dekning av kostnader til forsvarer i saker om tilleggsskatt. Søknaden skal avgjøres av Fylkesmannen etter reglene for fri rettshjelp, jf. dom fra Høyesterett datert 24. september 2015. Vår erfaring er at det er streng praksis for å få dekket kostnader til forsvarer.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi gjennomgår saken din og gjør en vurdering på om du har grunnlag til å søke om dekning av kostnader til forsvarer.

Gis det strafferabatt hvis saksbehandlingen tar lang tid?

Har du fått varsel om tilleggsskatt har du krav på at det foreligger en endelig avgjørelse innen rimelig tid. Har det vært inaktivitet i saksbehandlingen hos skattemyndighetene, kan tilleggsskatten på visse vilkår settes ned, og i ekstreme tilfeller bortfalle helt.

Ved etableringen av den nye Skatteklagenemnda har mange saker blitt liggende ubehandlet. Etter praksis fra Skatteklagenemnda settes både ordinær og skjerpet tilleggsskatt ned der det har vært lengre perioder med inaktivitet. Det er flere saker hvor Skatteklagenemnda har satt ned tilleggsskatten med 10 % der de inaktive periodene har vært 15 måneder eller mer.

Det er foreslått en ny bestemmelse om en mer skjematisk kompensasjon for ikke-økonomisk tap når vedtak om tilleggsskatt ikke er truffet innen rimelig tid. Forslaget innebærer at skattemyndighetene gir en kompensasjon tilsvarende kr 1834 (1 rettsgebyr) pr måned. Vi mener forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, og at det vil gi dårligere rettigheter og rettssikkerhet for skattepliktige.

Når må tilleggsskatten betales?

Så lenge en sak om tilleggsskatt ikke er rettskraftig avgjort, har du rett til å få utsatt betaling av krav om tilleggsskatt. Retten til slik utsatt betaling vil typisk være så lenge saken er under behandling som klage eller i sak for domstolen.

Det er bare betaling av kravet på tilleggsskatt du har rett til å få utsettelse på. Det innebærer at for vedtak hvor det også er skattekrav, kun er kravet om tilleggsskatt som blir utsatt.

Hvis du ikke betaler tilleggsskatten og klagen eller sak for domstolen ikke fører frem, vil det påløpe renter.

Hvordan unngå å få tilleggsskatt?

Den enkleste måten å unngå å bli ilagt tilleggsskatt er å gi korrekte og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene. Er du i tvil om hvilke opplysninger som må gis anbefaler vi at du gir utfyllende opplysninger til skattemyndighetene for eksempel i vedlegg til skattemeldingen eller i et eget brev.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å fremlegge korrekte og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene.

Er du usikker på den skatterettslige løsningen i forbindelse med en forestående transaksjon, kan du også be om en bindende forhåndsuttalelse.

Har du eldre forhold som innebærer at du har betalt for lite skatt, kan du i noen tilfeller rydde opp i dette ved å be om frivillig retting.

Hva gjør våre advokater for deg?

Har du spørsmål knyttet til tilleggsskatt eller hvilke plikter og rettigheter du har overfor skattemyndighetene? Hos skatteavdelingen i Codex Advokat Oslo får du informasjon og bistand fra spesialiserte advokater knyttet til spørsmål om skatt og tilleggsskatt.

Uttalelse fra Skatteetaten angående en sak hvor Codex har bistått klient med skatteretting:

«Skattekontoret har gjennomgått forklaringer, matriser og dokumentasjonen i saken. Matrisene er systematisk satt opp og presenterer skattepliktiges investeringer så oversiktelig som det er mulig i en så omfattende sak. Dokumentasjonen er systematisk i forhold til emne og inntektsår. Påstand i saken er dermed meget vel forklart og dokumentert. Skattekontoret finner derfor at påstanden kan danne grunnlag for beregning av «riktig» skatt for inntektsårene fra og med 2013 til og med 2019, slik at vilkårene anses oppfylt også på dette punkt.» – Skatteetaten

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat per

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater