Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Salg av bolig, brukshindring

For mange er de viktigste investeringene i livet kjøp av bolig. Historisk sett har boliger steget i verdi, og de aller fleste er derfor opptatt av om en gevinst ved salg av bolig er skattepliktig eller ikke.

Hovedregelen er at gevinst ved salg av bolig er skattepliktig, og et ev. tap er fradragsberettiget.

Fra denne hovedregelen er det gjort omfattende unntak og gevinst ved salg av bolig er skattefri.

Skattefrihet når du har brukt og eid boligen i mer enn ett år.

Gevinst ved salg av bolig er skattefri dersom:

  • realisasjonen finner sted eller avtales mer enn ett år etter at boligen ble ervervet, og
  • mer enn ett år etter at den ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest ble oppført

I tillegg må man ha brukt minst halvparten av boligen, regnet etter utleieverdien, som egen bolig minst ett år i løpet av de siste to årene før realisasjonen.

Les mer om skatt ved salg av eiendom.

Nærmere om kravet til bruk – Hva er brukshindring?

Skatteloven har to særregler som innebærer at kravet til bruk er oppfylt også i andre situasjoner.

Når selgeren

  • har brukt boligen som fast bolig og må fraflytte den, eller
  • godtgjør å ha planlagt å bruke boligen som fast bolig, men er forhindret fra å tilflytte den

regnes også den tid skattyteren på grunn av sitt arbeid, helsemessige eller lignende grunner har vært forhindret fra å bruke boligen som botid. Det er en forutsetning at selgeren ikke kjente til brukshindringen ved kjøpet av boligen. Det er uten betydning om boligen leies ut. Ikke –bruk på grunn av brukshindring godtas bare så lenge brukshindringen varer.

Eksempler på brukshindring i tillegg til arbeid er fysisk og psykisk sykdom og utdannelse ved skole eller universitet.

Som botid ved ikke bruk regnes ikke tidsrom der skattyter bor i en annen bolig som skattyter selv eller ektefellen eier.

Eksempelvis vil eieren av en bolig som bor på sykehjem ikke oppfylle bokravet, da vedkommende de facto ikke bor der. Dersom eieren på grunn av fysisk eller psykisk sykdom måtte flytte på sykehjem vil perioden hun bor på sykehjemmet kunne regnes som en brukshindring som skal likestilles med botid.  Ved et senere salg vil vedkommende da kunne oppfylle kravet til botid, og en gevinst vil kunne være skattefri.

Dersom vedkommende dør mens han/hun bor på sykehjemmet, og avdøde oppfyller eier- og brukskravet på dødsfallstidspunktet, vil arvingene kunne legge til grunn markedsverdien på dødsfallstidspunktet som sin inngangsverdi ved et senere salg.  Ved et salg kort tid etter dødsfallstidspunktet vil arvingene ikke oppfylle eier- og bokravet, men inngangsverdien og utgangsverdien (salgssummen) vil da være tilnærmet lik, og gevinsten tilnærmet lik kr 0. Det blir følgelig liten eller ingen skatt å betale.

Andre tilfeller

Det er også andre tilfeller hvor det kan være aktuelt å vurdere om regelen om brukshindring kommer til anvendelse. Dette kan for eksempel være i forbindelse med at et hus har brent ned eller du har revet huset. Hvis det er omstendigheter som gjør at du ikke kan flytte tilbake til boligen, kan regelen få anvendelse.

  • Les mer om dette i våre artikkel om skatt på tomt og avsnitt om brukshindring.

Det er alltid lurt å kontakte en advokat før en bolig selges, og særlig hvor det kan foreligge en brukshindring, slik at man få avklart hvorvidt en gevinst er skattepliktig eller ikke. Codex Advokat Oslo AS har advokater med lang erfaring innenfor boligbeskatning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.