Salg av bolig, brukshindring

En stue. Foto

For mange er de viktigste investeringene i livet kjøp av bolig. Historisk sett har boliger steget i verdi, og de aller fleste er derfor opptatt av om en gevinst ved salg av bolig er skattepliktig eller ikke.

27/08/2023

Er gevinsten ved salg av bolig skattepliktig?

Hovedregelen er at gevinst ved salg av bolig er skattepliktig, og et eventuelt tap er fradragsberettiget.

Fra denne hovedregelen er det gjort omfattende unntak og gevinst ved salg av bolig er skattefri.

Skattefrihet når du har brukt og eid boligen i mer enn ett år.

Gevinst ved salg av bolig er skattefri dersom:

  • Realisasjonen finner sted eller avtales mer enn ett år etter at boligen ble ervervet.
  • Mer enn ett år etter at den ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest ble oppført.

I tillegg må man ha brukt minst halvparten av boligen, regnet etter utleieverdien, som egen bolig minst ett år i løpet av de siste to årene før realisasjonen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å kartlegge om en gevinst er skattepliktig eller ikke i anledning salg av din bolig.

Nærmere om kravet til bruk – Hva er brukshindring?

Skatteloven har to særregler som innebærer at kravet til bruk er oppfylt også i andre situasjoner.

Når selgeren enten:

  • Har brukt boligen som fast bolig og må fraflytte den.
  • Godtgjør å ha planlagt å bruke boligen som fast bolig, men er forhindret fra å tilflytte den.

Dette regnes også den tid skattyteren på grunn av sitt arbeid, helsemessige eller lignende grunner har vært forhindret fra å bruke boligen som botid. Det er en forutsetning at selgeren ikke kjente til brukshindringen ved kjøpet av boligen. Det er uten betydning om boligen leies ut. Ikke –bruk på grunn av brukshindring godtas bare så lenge brukshindringen varer.

Eksempler på brukshindring i tillegg til arbeid er fysisk og psykisk sykdom og utdannelse ved skole eller universitet.

Som botid ved ikke bruk regnes ikke tidsrom der skattyter bor i en annen bolig som skattyter selv eller ektefellen eier.

Eksempelvis vil eieren av en bolig som bor på sykehjem ikke oppfylle bokravet, da vedkommende de facto ikke bor der. Dersom eieren på grunn av fysisk eller psykisk sykdom måtte flytte på sykehjem vil perioden hun bor på sykehjemmet kunne regnes som en brukshindring som skal likestilles med botid.

Ved et senere salg vil vedkommende da kunne oppfylle kravet til botid, og en gevinst vil kunne være skattefri.

Dersom vedkommende dør mens han/hun bor på sykehjemmet, og avdøde oppfyller eier- og brukskravet på dødsfallstidspunktet, vil arvingene kunne legge til grunn markedsverdien på dødsfallstidspunktet som sin inngangsverdi ved et senere salg.

Ved et salg kort tid etter dødsfallstidspunktet vil arvingene ikke oppfylle eier- og bokravet, men inngangsverdien og utgangsverdien (salgssummen) vil da være tilnærmet lik, og gevinsten tilnærmet lik kr 0. Det blir følgelig liten eller ingen skatt å betale.

Andre tilfeller

Det er også andre tilfeller hvor det kan være aktuelt å vurdere om regelen om brukshindring kommer til anvendelse. Dette kan for eksempel være i forbindelse med at et hus har brent ned eller du har revet huset. Hvis det er omstendigheter som gjør at du ikke kan flytte tilbake til boligen, kan regelen få anvendelse.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å avklare om regelen om brukshindring kommer til anvendelse i ditt tilfelle.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat gry

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater