Når må man skatte av tilfeldige gevinster?

En mann skriver inn kortinformasjon på en pc. Foto

Pokerspill, Lotto, sportsbetting, oddsspill og andre lignende spill er populært og mange bruker penger i håp om å oppnå større gevinst. Skatteloven har regler om når gevinster er tilfeldige og når de ikke er det, samt skatteplikten for slike gevinster.

27/08/2023

Hovedregel – skatteloven § 5-50 første ledd

Tilfeldige gevinster ved pokerspill, sportsbetting og andre lignende spill og konkurranser er skattefrie hvis gevinsten utgjør 10 000 kr eller mindre.

Dersom du har mottatt flere tilfeldige gevinster i løpet av ett inntektsår, skal hver gevinst vurderes hver for seg i henhold til skatteplikten. Skattefritaket gjelder selv om du mottar flere tilfeldige gevinster som til sammen er verdt mer enn kr 10 000 i året. Hvis gevinsten utgjør mer enn kr 10 000 er hele gevinsten skattepliktig. Dette gjelder selv om den tilfeldige gevinsten fordeles på flere skattytere slik at den for hver enkelt ikke overstiger 10 000 kr.

Det gis kun fradrag for kostnader knyttet til gevinster som kan beskattes.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å beregne gevinster og finne ut av om du har skattefritak på dine gevinster.

Når er en gevinst «tilfeldig»?

Det er kun tilfeldige gevinster som utløser skatteplikt når de overstiger kr 10 000. Hvor mye tilfeldighet som kreves for å utløse skatteplikten har vært uklart.

En gevinst hvor skattyters kunnskaper, ferdigheter eller snarrådighet er avgjørende, anses ikke å være tilfeldig, og er derfor ikke skattepliktig etter regelen om tilfeldig gevinster. Dette gjelder gjerne spill eller konkurranser som drives over tid og på et nivå hvor skattyters kunnskaper, ferdigheter eller snarrådighet er avgjørende for om det oppnås gevinst eller ikke.

Dersom dette er tilfelle, vil gevinsten ikke være skattepliktig etter reglen om tilfeldig inntekt selv om den i det enkelte tilfellet kan bære preg av tilfeldighet.

Derimot kan gevinsten være skattepliktig som virksomhetsinntekt, eventuelt arbeidsinntekt eller være skattefri hobbyinntekt.

Vurderingen av om en gevinst er tilfeldig eller et resultat av kunnskap, ferdigheter eller snarrådighet, må gjøres konkret.

I vurderingen må det legges vekt på spillets karakter og spillerens ferdigheter og erfaring.

Videre beror spørsmålet på om spillet foregår på en måte som gjør at kunnskap, ferdigheter eller snarrådighet i større grad enn tilfeldigheter er avgjørende for om det oppnås gevinst.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere om dine gevinster er tilfeldige eller ikke.

Skatt på gevinst: tilfeldig gevinst ved pokerspill

Hva som skal anses som tilfeldige gevinster i forbindelse med pokerinntekt har vært omdiskutert. Tilfeldighetene kan i større eller mindre grad være medvirkende for spillets utfall. Samtidig kan gevinsten bero på spillerens kunnskap og snarrådighet.

Avgjørende for spørsmålet vil være spillerens ferdigheter og erfaring.

Særlig på høyt nivå vil pokerspill være mer avhengig av spillerens kunnskaper, ferdigheter eller snarrådighet enn av tilfeldighetene. Dette slo Gulating lagmannsrett fast i Utv-2016-1314. Her hadde en person gjennom mange år spilt turneringspoker i stort omfang og vunnet betydelige premiebeløp. Gevinstene kunne derfor ikke anses som tilfeldige.

Konsekvensen av dommen var at pokeraktiviteten, som samlet sett hadde gått med tap, ikke var skattepliktig.

På lavere nivåer og i tilfeller hvor pokerspill drives mer sporadisk, vil tilfeldigheter ha større betydning for resultatet. Gevinstene vil da være skattepliktige som tilfeldig gevinst. I grensetilfeller må det legges vekt på spillerens kunnskap og erfaring, og om spillingen skjer regelmessig og har et visst omfang.

Hvor gevinstene ikke kan anses som tilfeldige, må det vurderes om det foreligger en virksomhet, jf. skatteloven § 5-30. I så fall vil samlet inntekt etter fradrag for kostnadene være skattepliktig.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere om din pokerinntekt er et resultat av tilfeldighet eller kunnskap og erfaring, og om du kan oppnå skattefritak.

Skatt på gevinst: Tilfeldig gevinst ved sportsbetting

Ved sportsbetting vil spillets karakter være avgjørende.

I BFU 60/05 kom Skattedirektoratet til at gevinst ved sportsbetting ikke var tilfeldig. Dette var begrunnet med at skattepliktige drev med arbitrasjespill. Det vil si at han helgarderte kampene, slik at han var garantert gevinst. Denne garantien medførte at gevinstene ikke kunne sies å være tilfeldige. Konsekvensen ville være at gevinster er skattepliktige.

I BFU 9/2018 fant Skattedirektoratet at gevinster ved sportsbetting måtte anses som tilfeldige. Skattyter argumenterte for at han økte vinnersjansene ved å analysere informasjon om spillene og identifisere odds som er feilpriset. Han mente dermed at hans kunnskaper, ferdigheter eller snarrådighet var mer avgjørende enn tilfeldighetene.

Skattedirektoratet uttalte at det riktig nok var mulig å øke vinnersjansene ved å opparbeide seg ferdigheter, erfaring og foreta analyser. Likevel mente Skattedirektoratet at det ikke ville være mulig for spillerne å gå med overskudd over tid uten et ikke ubetydelig innslag av tilfeldighet.

Dette ble begrunnet med at motparten var et profesjonelt spillselskap som hadde til formål å tjene penger på spillerens bekostning. Spillselskapets inntekter ville ikke være tilfeldige, i det de innretter spillet slik at spillerne finner det attraktivt og ser muligheter for å oppnå store gevinster.

Skattedirektoratet kom til at det var for mange faktorer som lå utenfor spillerens kontroll, slik at innslaget av tilfeldighet var for stort. Konsekvensen ville være at gevinster som overstiger kr 10 000 fra skattepliktiges planlagte aktivitet ville utløse skatteplikt etter reglene om tilfeldig inntekt.

Grensen til virksomhet

I de tilfellene hvor gevinstene ikke kan anses som tilfeldige, må det vurderes om det foreligger en virksomhet. Dersom virksomhet foreligger, er samlet inntekt etter fradrag for kostnadene skattepliktig, jf. skatteloven § 5-30.

Dersom det ikke foreligger virksomhet og gevinstene heller ikke er tilfeldige, vil gevinstene være skattefrie.

Vilkårene for at en inntektsgivende aktivitet skal anses som virksomhet er at aktiviteten har en viss varighet og omfang, er egnet til å gi overskudd og drives for skattyters regning og risiko. Om vilkårene er oppfylt beror på en konkret vurdering.

Sportsbetting vil normalt ikke anses som virksomhet. I Utv-2014-575 uttaler Skattedirektoratet at sportsbetting uten garantert gevinst objektivt sett ikke var egnet til å gå med overskudd over tid, og dermed ikke oppfylte virksomhetsvilkårene.

I BFU 60/05 kom Skattedirektoratet derimot til at sportsbetting skulle vurderes som virksomhet dersom skattyter driver med sportsbetting på heltid og er garantert gevinst i hver enkelt kamp.
Om pokerspill skal anses som virksomhet må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dette legges til grunn i Utv-2006-495.

Unntak – for visse typer tilfeldige gevinster

Selv om man har vunnet en tilfeldig gevinst på over kr 10 000, er det ikke nødvendigvis slik at gevinsten er skattepliktig. Det finnes flere unntak fra skatteplikten på tilfeldige gevinster. Gevinster vunnet ved spill fra Norsk tipping og totalisatorspill eller lotterier avholdt i medhold av norsk lov, er fritatt for skatteplikt uavhengig av størrelse på gevinsten.

Videre finnes det unntak for gevinster vunnet ved pengespill eller lotterier utenfor Norge, men innenfor EØS-området. Dette unntaket er betinget av at visse vilkår er oppfylt.

For det første må aktøren som tilbyr pengespillet eller lotteriet, være underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten. I dette ligger det et krav til at aktøren må operere under en offentlig gitt tillatelse og være under offentlig regulering og kontroll i det landet vedkommende aktør er hjemmehørende.
For det andre må det spillet eller lotteriet gevinsten stammer fra tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å vurdere om du har fritak fra skatteplikten på dine gevinster.

Hva ligger i «å tilsvare»?

Dersom gevinster fra utenlandske spill skal være omfattet av skattefritaket, må det stilles de samme kravene til de utenlandske spillene som til de norske. Dette innebærer at det stilles to krav: ett til spillet eller lotteriet som sådan og ett til spilleaktøren som tilbyr spillet eller lotteriet. Begge disse kravene må være oppfylt.

Kravet til pengespillet eller lotteriet

Det stilles krav til formen på det spillet eller lotteriet som gevinsten stammer fra. I forarbeidene uttales det at bestemmelsen tar sikte på å «likestille den skattemessige behandlingen av gevinster fra utenlandske spill som er av samme art som de som er tillatt tilbudt i Norge». I dette ligger det et krav til at det spillet som har resultert i gevinst i et annet EØS-land, også må være mulig å spille på hos norske aktører.

Dette innebærer at gevinster fra visse casino-spill ikke vil kunne være skattefrie selv om de øvrige vilkårene er oppfylt.

Kravet til spilleaktøren

Videre knyttes det krav til aktøren som tilbyr spillet som gevinsten stammer fra. Det må kunne dokumenteres at aktøren kunne oppfylt vilkårene for å avholde lotteriet eller spillet på det norske markedet etter norsk lov.

Et av vilkårene etter norsk lov finnes i lotteriloven § 5 første ledd, hvor det fremgår at lotterier bare kan avholdes til inntekt for et humanitært eller samfunnsnyttig formål.

Motsetningsvis følger at spill hvor overskuddet fra virksomheten helt eller delvis tilfaller spilleaktøren i form av utbytte, vil være i strid med lotteriloven og dermed ikke lovlig kunne tilbys. I så fall tilsvarer ikke spillet eller lotteriet det norske, og gevinsten vil ikke være omfattet av skattefritaket.

Dette bekreftes i Utv-2016-1060, hvor Gulating lagmannsrett uttaler at det er et vilkår for skattefritak etter unntaksregelen at spill som tilbys av utenlandske spilleverandører ikke har kommersielle formål, og at overskuddet i sin helhet skal tilfalle allmennyttige eller humanitære formål.

Lempning etter skatteforvaltningsloven § 9-9

Beskatning av tilfeldige gevinster etter § 5-50 første ledd kan i noen tilfeller gi urimelig stor fastsatt skatt i forhold til nettogevinst. Dette skyldes at det kun gis fradrag for de kostnadene som knytter seg til den skattepliktige gevinsten, og ikke kostnader til aktiviteten for øvrig.

Hvis du for eksempel kjøper fem lodd og får gevinst på ett, gis det kun fradrag til kostnaden for det ene loddet du fikk gevinst på.

Resultatet er at nettogevinsten blir vesentlig lavere enn den skattepliktige gevinsten.

En annen praktisk situasjon er at skattepliktiges nettoresultat av den samlede aktiviteten går med underskudd et år selv om skattepliktige mottar store enkeltgevinster det samme året.

I slike tilfeller kan skattemyndighetene sette ned eller ettergi den fastsatte skatten i sin helhet, jf. skatteforvaltningsloven § 9-9. Dette er aktuelt når det av særlige grunner knyttet til fastsettingen av skatten, virker særlig urimelig å fastholde hele kravet.

Lempning forutsetter at saken er godt opplyst og dokumentert. Skattekontoret kan sette som vilkår for lempning at skattepliktige gir skattekontoret innsyn i sin spillhistorikk hos spilleaktørene.

Skattemeldingen

Tilfeldig gevinst som er skattepliktig skal føres i skattemeldingen for det året gevinsten er vunnet. Det samme gjelder inntekter fra spill som er virksomhet.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat per

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater