Selskapsskatt - Hvordan er skattereglene?

En dame tar ordet i et møte. Foto

Skattereglene for selskaper er omfattende og til dels tekniske. Skatteadvokatene i Codex har betydelig kompetanse på skatt, og bistår både aksjeselskaper, konsern og deltagerlignede selskaper i alle skatterettslige spørsmål.

27/08/2023

Hvilke regler gjelder for selskapsskatt?

Skattereglene for selskaper er omfattende og til dels tekniske.

Det er mange forhold å holde oversikt over når det gjelder bedriftsbeskatning, og det er forskjellige regler for ulike organisasjonsformer:

 • Skatt for enkeltpersonforetak
 • Skatt for ansvarlig selskap
 • Skatt for aksjeselskap
 • Skatt for samvirkeforetak

Hovedregelen er at overskuddet skal skattlegges

Det kreves da at man har kontroll på skattepliktig inntekt og formue, som:

 • Gevinstberegning
 • Utgiftsføring og aktivering – påkostning og vedlikehold
 • Avskrivninger
 • Representasjon
 • Arbeidsgiveravgift
 • Utgiftsgodtgjørelse
 • Naturalytelser til ansatte
 • Aksjesalg ved kjøp og salg av AS
 • Utbytte
 • Skattefrie institusjoner

Ulike skatteeffekter

Ofte ser man at en annen organisering kan gi en bedre skatteeffekt, eller kan være ønskelig av andre grunner:

 • Omdannelse fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap
 • Omdannelse fra NUF til aksjeselskap
 • Starte holdingselskap
 • Konsernbeskatning
 • Overføring av midler mellom konsernselskaper gjennom konsernbidrag, utbytte og konserninterne overføringer
 • Generasjonsskifte

Hva må jeg tenke på ved internasjonal beskatning?

Ved drift i flere land reiser det seg egne spørsmål. Vi er del av et verdensomfattende nettverk av skatteadvokater og rådgivere gjennom IAG Global. Internasjonal beskatning gir utfordringer i flere regelsett, vårt interne regelsett, det andre landets regelsett og hvordan man skal unngå evt. dobbeltbeskatning. Dette løses gjerne gjennom skatteavtaler mellom de enkelte land.

Skattekontroll

Det stilles høye krav til etterlevelse på skatteområdet, og en overtredelse av skatte- og regnskapslovgivningen kan bli en dyr affære.

 • Utarbeidelse og kontroll av skattemeldinger (tidl. selvangivelser, omsetningsoppgaver mm.)
 • Klage på fastsetting av formues- og inntektsskatt (tidl. ligning /skatteoppgjør)
 • Bokettersyn
 • Kontroller fra skatteetaten

De fleste transaksjoner utløser merverdiavgift, Men det er omfattende unntak.

Hva er bokettersyn?

Bokettersyn er en prioritert oppgave for skattekontorene, og innebærer kontroll av regnskapets inntekts- og utgiftsside, merverdiavgift og om regnskaps- og bokføringsreglene er fulgt. Disse kontrollene holdes jevnlig, både varslet og uvarslet. Hvilke virksomheter som blir varsles om bokettersyn, kan ikke forutses, men avgjøres av skatteetaten.

Kan jeg klage på ligningen? – Selskap

Du kan klage på selvangivelsen når denne er levert og ligningen er lagt ut. Ser du ved utleggingen a skatteoppgjøret at du ikke har fått medhold i dine påstander, er klagefristen tre uker etter kunngjørelsen. Klagen avgjøres av skattekontoret, og denne avgjørelsen kan igjen påklages til skatteklagenemnda. Men det finnes også forhold der du ikke kan klage.

Merverdiavgift

Næringsdrivende og selskap må forholde seg til merverdiavgift (mva). Den næringsdrivende har ansvar for å kreve inn og innbetale merverdiavgift. I utgangspunktet er det merverdiavgift ved alle transaksjoner av varer og tjenester, men det er omfattende unntak.

Det reiser seg særlige spørsmål om merverdiavgift ved innførsel og eksport av varer og tjenester.

Bli kjent med våre advokater

Sitat gry

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater