Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Bokettersyn

Bokettersyn er en prioritert oppgave for skattekontoret, som avholdes jevnlig hos næringsdrivende og selskaper.  Skattepliktige skal etter krav fra skattekontoret gi opplysninger som kan ha betydning for vedkommendes bokføring eller skatteplikt og kontrollen av disse.  Skattekontoret kan enten foreta varslet eller uvarslet kontroll. Ved varslet kontroll får virksomheten et brev hvor det opplyses når skattekontoret kommer på stedlig kontroll. Alternativt kommer skattekontoret på uanmeldt kontroll.

I denne artikkelen får du vite mer om:

Hvilke virksomheter skatteetaten vil gjennomføre bokettersyn hos, kan ikke forutses, men avgjøres av skatteetaten.

Varsel om bokettersyn

Et bokettersyn begynner med at virksomheten får et varsel fra skattekontoret om at det vil avholde et bokettersyn. Overskriften i brevet kan lyde: «Skatt øst vil kontrollere virksomheten deres.»

Før kontrollen, kan det i visse tilfeller være at virksomheten må besvare nærmere angitte spørsmål fra skattekontoret. Det gis gjerne en frist for å besvare spørsmålene, og etter dette vil bokettersynsrevisor ta kontakt for å avtale tid for kontrollen.

Uanmeldt bokettersyn

I en del tilfeller vil skattekontoret komme uanmeldt for å avholde bokettersyn. I slike tilfeller vil varsel om bokettersyn overleveres når bokettersynsrevisor får kontakt med virksomhetens representant. I tillegg skattekontoret, kan også andre kontrolletater, som NAV og Arbeidstilsynet, delta på kontrollen.

Klage på pålegg om å medvirke til bokettersyn

Det er adgang til å klage på pålegg om å medvirke til bokettersyn. Prosedyren er da at alt regnskapsmateriell mv. forsegles. Det forseglede materialet kan tas med av bokettersynsrevisor som oppbevarer dette til klagen er avgjort.

Gjennomføring av bokettersyn

Det første møtet i bokettersynet foregår gjerne i virksomhetens lokaler. I det første møtet vil bokettersynsrevisor blant annet opplyse om hva som skal kontrolleres og gjennomføringen av kontrollen.

Virksomhetens representant må besvare en rekke spørsmål fra bokettersynsrevisor, i tillegg plikter virksomheten å gjøre regnskapene, dokumenter og korrespondanse, herunder det som er lagret på PC-er, mobiltelefoner mv.  tilgjengelig for bokettersynsrevisor. Virksomheten skal gi skattekontoret adgang til befaring, besiktigelse og gjennomsyn av arkiver mv. Bokettersynsrevisor har muligheten til å ta med seg virksomhetens pc-en og mobiltelefoner for speilkopiering. Formålet er at også dokumenter og opplysninger som er tilgjengelig i fysisk form, skal kunne gjennomgås av skattekontoret.

I noen tilfeller kontrolleres hele regnskapet til virksomheten. I andre tilfeller begrenser kontrollen seg til enkelte poster i regnskapet. Kontrollperioden er gjerne begrenset til noen inntektsår.

Det som skattekontoret kontrollerer er regnskapets inntekts- og utgiftsside, merverdiavgift og om regnskaps- og bokføringsreglene er fulgt.

Bokettersynsrapport

Når første møte mellom bokettersynsrevisor og virksomhetens representant er gjennomført, påbegynner bokettersynsrevisor sin gjennomgang av virksomhetens regnskaper, dokumenter, bilag, avtaler, korrespondanse mv. som han er tatt med seg til skattekontoret.

Underveis i denne gjennomgangen vil ofte bokettersynsrevisor ha spørsmål som må besvares.

Når bokettersynsrevisor har gjennomført bokettersynet vil han skrive en foreløpig bokettersynsrapport. Virksomhetens representant vil ofte bli innkalt til et møte for blant annet avklaring av de faktiske forholdene, svar på spørsmål og få forklart hvilke funn bokettersynsrevisor har gjort. Deretter skrives endelig bokettersynsrapport. Bokettersynsrapporten oversendes deretter til virksomheten for kommentar.

Varsel om endring av skattefastsettingen

Når virksomheten har gitt sin kommentar vil skattekontoret som oftest sende er et varsel om endring av ligningen(e). Det er veldig sjelden at et bokettersyn ender med en konklusjon om at det ikke skal foretas endringer av skattefastsettingene.

Deretter vil virksomheten bli gitt en frist for å komme med egne merknader til varslet om endring av skattefastsettingen.

Endringsvedtak og klageadgang

Skattekontoret vil gjennomgå virksomhetens bemerkninger til varselet. Deretter fatter skattekontoret et vedtak i saken hvor endringer i ligningen(e) fremkommer.

Skattekontorets vedtak kan påklages til skatteklagenemnda, med en klagefrist på seks uker.

Bokettersyn og bistand fra advokat

Et bokettersyn er ofte en lang prosess, og kan oppleves som krevende for virksomhetens representanter. Av erfaring vet vi at det er viktig for virksomheten å gi korrekte og utfyllende svar til skattekontorets representanter for å unngå at skattekontoret fatter feilaktige/uriktige beslutninger som igjen medfører at et fremtidig vedtak må påklages. Det kan derfor være lønnsomt for virksomheten å la seg bistå av advokater som har erfaring med skatt, avgift og bokettersyn.

Det er klokt å ta kontakt med en advokat allerede i en tidlig fase i bokettersynet slik at prosessen kan bli så god som mulig utfra virksomhetens forutsetninger. I Codex Advokat har vi lang erfaring i å bistå klienter som er underlagt bokettersyn. Det er bare å ta kontakt for bistand.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.