Bitcoin og skatt: Hva er reglene?

En dame står med armene foldet og smiler. Foto

Skatt av Bitcoin er noe mange er opptatt av. Ifølge en undersøkelse utført av Norstat for Arcane Crypto og konsulentselskapet E&Y eide ca. 300 000 nordmenn Bitcoin og annen kryptovaluta (heretter Bitcoin) i 2020. Men hva er reglene rundt skatt på Bitcoin?

27/08/2023

Hva er Bitcoin?

[Definisjon] Bitcoin er et digitalt verdiobjekt som kan omsettes på Internett av hvem som helst.

Disse skiller seg fra regulær valuta ved at de ikke er regulerte, og kun eksisterer digitalt. Bitcoin er desentralisert i den forstand at den ikke er utstedt eller garantert for av en nasjonal sentralbank. Kursen/verdien av Bitcoin styres utelukkende av tilbud og etterspørsel av brukerne.

Skatteetaten likestiller ikke Bitcoin med annen ordinær valuta, men anser Bitcoin som et skattepliktig formuesobjekt på lik linje med penger, aksjer, fond ol. Inntekt av Bitcoin beskattes som kapitalinntekt.

Må du rapportere formue og inntekt av Bitcoin?

Informasjon om formue i og kjøp og salg av Bitcoin blir ikke automatisk rapportert til Skatteetaten. Dette innebærer at du selv må oppgi formue i og inntekt av Bitcoin i skattemeldingen.

  • Hvordan oppgir du formue og inntekt av Bitcoin?
  • Hva kan fradragsføres?
  • Hva gjør du dersom du har eller har hatt Bitcoin som tidligere ikke er oppgitt i skattemeldingen?

Hva er konsekvensen av utelatt eller mangelfull rapportering?
Ved utelatt eller mangelfull rapportering kan skatteetaten opprette en endringssak. Skatteetaten vil kunne fastsette skattepliktig inntekt og formue ved skjønn, samtidig som du risikerer å måtte betale tilleggsskatt – i verste fall kan du bli politianmeldt og risikere straff.

Under vil vi redegjøre kort for hvordan Bitcoin skal skattlegges, hvordan Bitcoin føres i skattemeldingen og hva du gjør dersom du ikke har oppgitt Bitcoin tidligere.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg gjennom hele den juridiske prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Skatt på Bitcoin

Formue

Dersom du eide Bitcoin ved utgangen av inntektsåret, skal verdien av Bitcoinen oppgis som formue i skattemeldingen. I skattemeldingen oppgis omsetningsverdien pr. 1.1 i skattefastsettingsåret (i praksis kan omsetningsverdien i norske kroner pr. 31.12 i inntektsåret benyttes).

Normalt er prisen på Bitcoin oppgitt i USD eller EUR, og det må foretas en omregning til norske kroner basert på Norges Banks kurs i valutaen pr. 1.1 (31.12).

Hvorvidt du ilegges formuesskatt avhenger av din netto formue, det vil si formue etter at gjeld er fratrukket. Netto formue over fribeløpet på 1 500 000 (pr. 2021) beskattes med 0,85 prosent.

Inntekt – gevinst og tap på Bitcoin

Uavhengig av om du eier Bitcoin ved utgangen av året eller ikke skal du beregne gevinst, alternativt tap, på Bitcoin du har realisert (solgt, vekslet, minnet eller brukt) i løpet av inntektsåret. Hver transaksjon med Bitcoin anses som en skattepliktig realisasjon av Bitcoinen.

Eksempelvis vil betaling for et hotellrom eller betaling av en flyreise innebære realisasjon av Bitcoinen. Dette gjelder også dersom du har kjøpt Bitcoin med en annen Bitcoin..

Hvorvidt det foreligger gevinst eller tap avhenger av differansen mellom inngangsverdien (kostprisen) og utgangsverdien (salgsprisen fratrukket omkostninger).

Inngangsverdien er det Bitcoinen har kostet eieren (selgeren). Ved mining av Bitcoin er inngangsverdien kursen på tidspunktet for miningen. Inngangsverdien må regnes om til norske kroner etter kursen på kjøpstidspunktet. Kursen på markedsplassen kan benyttes.

Utgangsverdien er salgsprisen i norske kroner. Omkostninger ved salget kan trekkes fra utgangsverdien (og dermed redusere denne, og en eventuell gevinst eller øke et tap). Utgangsverdien må også regnes om til norske kroner etter kursens på salgstidspunktet.

Selges flere enheter, fordeles salgsprisen forholdsmessig per enhet.

Det er differansen mellom utgangsverdien og inngangsverdien som danner grunnlaget for beskatningen. Er differansen positiv er det en skattepliktig gevinst, og motsatt er en negativ differanse et fradragsberettiget tap.

Det gjelder ikke noe FIFU (first inn first out) prinsipp for salg av Bitcoin.

Du står selv fritt til å velge beregningsmetode for gevinst/tap.

Når man beregner gevinster og tap ved realisasjoner av Bitcoin må man være svært nøye, da eksempelvis hver Bitcion har sin «adresse». Ved beregning av gevinst/tap må man følge «adressen» for å finne de aktuelle transaksjonene for denne Bitcoinen.

Da det kan være store svingninger i verdien av Bitcoin i løpet av et døgn kan det være problematisk å fastslå den konkrete gevinsten i hvert enkelt tilfelle. Dokumentasjon er derfor svært viktig.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg når gevinster og tap skal beregnes.

Bitcoin skattemelding

Formue i Bitcoin

Det er verdien av Bitcoinen du eier ved årsskiftet som skal formuesbeskattes. Skattepliktig formue i Bitcoin er antall enheter multiplisert med markedsverdien pr. 1.1 (31.12) omregnet til norske kroner etter kronekursen pr. 1.1 (31.12).

Eksempel: Hvis du har fem Bitcoin med en markedspris på USD 10 000, blir formuesverdien USD 50 000. Beløpet på USD 50 000 multipliseres med kronekursen pr. 1.1 (31.12) og formue blir da NOK 410 250.

Hvordan føres formue av Bitcoin i skattemendingen?

Formue av Bitcoin oppgis i skattemeldingens post 4.1.10.

Gevinst og tap ved salg og mining av Bitcoin

All form for overføring av Bitcoin er ansett som realisasjon. Alle realisasjoner du har gjennomført i løpet av året skal oppgis i skattemeldingen.

Hvordan føres gevinst og tap på Bitcoin i skattemeldingen?

Gevinst oppgis i skattemeldingens post 3.1.13. Tap oppgis i skattemeldingens post 3.3.13.

Fra og med 1.1.2019 innføres et eget skjema, RF-1159, for rapportering av Bitcoin.
De samme postene og skjema benyttes ved både trading og mining.

Dokumentasjon

Det kreves ikke at du legger ved dokumentasjon ved innlevering av skattemeldingen, men dokumentasjon må kunne fremlegges på forespørsel. Du bør derfor ta vare på dokumentasjon som viser at du har rapportert riktig formue og inntekt i skattemeldingen.

Dette kan være dokumentasjon i form av:

  • Transaksjonslogger.
  • Dato for kjøp og salg eventuelt mining.
  • Logg som viser antall og tidspunkt for minnede Bitcions.
  • Opprinnelsen til pengene du første gang brukte til å anskaffe Bitcoin.

Kostnader til juridisk bistand

Kostnader til å utarbeide skattemeldingen er fradragsberettiget. . Det gis også fradrag dersom skatteetaten igangsetter endringssak eller kontrollsak. Det gis imidlertid ikke fradrag for juridisk bistand til å utarbeide og sende inn en anmodning om frivillig retting.

Tilleggsskatt

Det er du som skattyter som har ansvaret for at opplysningene som gis i skattemeldingen er riktige. Åpenbare regne- eller skrivefeil kan ikke medføre tilleggsskatt. Er du usikker på om du har rapportert riktige beløp bør du levere et vedlegg sammen med skattemeldingen, hvor du forklarer hvordan formue og inntekt er beregnet. Skatteetaten kan ikke ilegge tilleggsskatt så lenge du gir riktige og fullstendige opplysninger.

Skatteetaten kan gå fem år tilbake i tid å kontrollere, og eventuelt endre skatten. Dersom du tidligere ikke har oppgitt inntekt og formue av Bitcoin eller det er mangler ved det du har oppgitt, vil du kunne ilegges skjerpet tilleggsskatt på 40–60 prosent. I slike tilfeller har skattemyndighetene per i dag anledning til å endre skattefastsettelsene maksimalt 10 år tilbake i tid.

Frivillig retting/skatteamnesti

Dersom du tidligere ikke har oppgitt formue og/eller inntekt av Bitcoin i skattemeldingene kan du anmode skatteetaten om en frivillig retting/skatteamnesti. Vilkårene for frivillig retting/skatteamnesti er at du kontakter skatteetaten frivillig før skatteetaten har satt i gang kontrolltiltak eller før skatteetaten har fått opplysninger om dine Bitcoin fra andre. Dersom vilkårene for frivillig retting/skatteamnesti er oppfylt, blir du ikke ilagt tilleggsskatt, men du må betale skatt av den tidligere uopplyste formuen og inntekten. . Det vil si det du tidligere skulle betalt i skatt dersom du hadde oppgitt riktige opplysninger.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i forbindelse med rapportering i skattemeldingen og med en anmodning om frivillig retting.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat per

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater