Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Klage på ligningen

Personlige skattytere skal levere selvangivelsen senest den 30.4 hvert år. Når selvangivelsen er levert og ligningen er lagt ut vil man av skatteoppgjøret se om man har fått medhold i sine påstander. Dersom skattekontoret ikke har godtatt påstanden(e) kan man klage på ligningen.

Hvordan klage på ligningen

Klage på ligningen må leveres innen seks uker etter at skatteoppgjøret er sendt skatteyter, likevel slik at klagefristen tidligst utløper 10. august.

Klage på ligningen avgjøres av skattekontoret. Skattekontorets avgjørelse kan påklages til skatteklagenemnda. Fristen for å klage på skattekontorets vedtak er tre uker fra meldingen om vedtaket kom frem til skattyter.

En klage skal være skriftlig og inneholde bestemte påstander og redegjøre for de forhold påstandene bygger på. Med påstand siktes det til den endring man ønsker. Med de forhold påstanden bygger på, menes en redegjørelse for de faktiske forhold samt dokumentasjon.

Forhold der du ikke kan klage

Det følger av ligningsloven § 9-5 nr. 7 at man ikke kan kreve å få sin klage behandlet dersom man har unnlatt å levere selvangivelse, næringsoppgave eller oppgave over art og omfang av transaksjoner og mellomværender med nærstående selskaper. Videre kan man heller ikke kreve å få sin klage behandlet dersom man har unnlatt å gi opplysning ligningsmyndighetene spesielt har bedt om eller unnlatt å medvirke til spesiell undersøkelse etter pålegg han har fått etter ligningsloven § 4-10 (bokettersyn).

Selv om skattyter ikke kan kreve å få sin klage behandlet, avgjør det organ (skattekontoret eller skatteklagenemnda) om klagen likevel skal undergis realitetsbehandling. I denne vurderingen skal det legges vekt på spørsmålets betydning, sakens opplysning, skattyters forhold og den tid som er gått. Det er ikke kurant å få realitetsbehandlet en klage etter denne vurderingen.

Hvis skattekontoret avviser klagen kan dette avvisningsvedtaket påklages til skatteklagenemnda.

Klage som leveres mer enn ett år etter at ligningen ble lagt ut eller vedtak i endringssak er truffet, behandles ikke som klagesak. Skattekontoret skal imidlertid vurdere om saken likevel skal tas opp av eget tiltak etter reglene om endring uten klage. Dersom skattekontoret ikke tar saken opp til behandling skal skattyter varsles om at han ikke har klagerett og at saken ikke tas opp til behandling. Denne avgjørelsen kan ikke påklages til skatteklagenemnda.

Få kvalifisert bistand av advokat

En god klage med relevant dokumentasjon er viktig for å nå frem med sine synspunkter overfor skattemyndighetene. Vi har betydelig erfaring i å bistå klienter med klager på ligningen og skattekontorets vedtak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning. Våre advokater

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.