Allerede skattemessig emigrert, men ikke gitt beskjed til skattekontoret?

En mann med briller sitter i en sofa. Foto

Flyttet permanent til utlandet uten å melde skattemessig emigrasjon? Mange glemmer å informere skattekontoret om fast opphold i utlandet, noe som opprettholder skatteplikten til Norge. Oppfyller du vilkårene for skattemessig emigrasjon, kan du avslutte din skatteplikt. Finn ut hvordan du søker om skattemessig emigrasjon i ettertid.

03/03/2024

Hva er skattemessig emigrasjon?

Oppfyller du vilkårene for skattemessig emigrasjon, vil du ikke lenger være skattemessig bosatt i Norge. Det betyr at din skatteplikt til Norge opphører, og i utgangspunktet har du ikke lenger plikt til å levere skattemeldinger i Norge.

For å bli ansett skattemessig emigrert er det tre vilkår som må oppfylles;

  1. Du må ha tatt fast opphold utenfor Norge
  2. Du kan ikke oppholde deg i Norge i mer enn 61 dager i inntektsåret
  3. Du eller dine nærstående kan verken eie, leie eller disponere bolig i Norge

Tidspunktet for når du kan kreve skattemessig emigrasjon vil variere avhengig av om du har vært skattemessig bosatt i Norge i flere eller færre enn ti år.

Skattemessig bosatt i Norge under 10 år?

Oppfylles alle tre vilkårene innenfor samme inntektsår, faller skattemessig bosted bort fra det seneste av de to tidspunktene i dette året hvor disposisjonsretten til boligen opphører eller du tar fast opphold i utlandet.

Oppfylles vilkårene i forskjellige inntektsår, er tidspunktet for opphør av skattemessig bosted avhengig av i hvilken rekkefølge og i hvilket inntektsår vilkårene oppfylles. Har du i et inntektsår både tatt fast opphold i utlandet og oppgitt boligen, men ikke oppfyller kravet til tillatt opphold i Norge før i inntektsåret, faller skatteplikten bort fra og med 1. januar i det året kravet til tillatt opphold i Norge oppfylles. Har du i et inntektsår både oppgitt boligen og oppfylt kravet til maksimalt 61 dagers opphold i Norge, men ikke tar fast opphold i utlandet før inntektsåret etter, faller skatteplikten bort fra og med det tidspunktet i inntektsåret hvor vedkommende tar fast opphold i utlandet. Dette forutsetter at vedkommende også i dette inntektsåret oppfyller kravet til maksimalt tillatt opphold i Norge. Tilsvarende gjelder om vedkommende tar fast opphold i utlandet og oppfyller kravet til maksimalt 61 dagers opphold i Norge i et inntektsår, men ikke oppgir boligen før i det neste inntektsåret.

Skattemessig bosatt i Norge over i 10 år?

For personer som har vært skattemessig bosatt i Norge i ti år eller mer er dette annerledes. I disse tilfellene må de tre vilkårene (ref. punktene 1, 2 og 3 over) være oppfylt i tre år før du kan bli skattemessige emigrert.

Eksempelvis vil du som tar fast opphold i utlandet i løpet av 2024 først kunne bli skattemessig emigrert fra den 1.1.2028.

Kan du kreve skattemessig emigrasjon i ettertid?

Utgangspunktet er du skal gi opplysninger i skattemeldingen i Min skatt det året du tar fast opphold i utlandet. Har du ikke gjort dette er det mulig å søke om skattemessig emigrasjon i ettertid. Skattekontorets endringsadgang er begrenset til fem år tilbake i tid, så du vil ikke få skattemessig emigrasjon lenger tilbake enn det. Søker du emigrasjon tilbake i tid i 2024, vil du kunne få skattemessig emigrasjon tidligst fra 2018 dersom vilkårene er oppfylt.

Krever du skattemessig emigrasjon, kan det være grunnlag for skatteplikt på latente gevinster på aksjer.

Søke skattemessig emigrasjon: krav og dokumentasjon

For det første må det avklares om og fra hvilket tidspunkt du de facto har vært skattemessig emigrert. Det betyr at du må dokumentere at du har oppfylt vilkårene for skattemessig emigrasjon, dvs;

(1) at du har tatt fast opphold i utlandet,

(2) at du ikke har oppholdt deg i Norge mer enn 61 dager per inntektsår,

(3) at du og dine nærstående verken eier, leier eller disponerer bolig i Norge.

I praksis kan dette være utfordrende og tidkrevende, men god og dekkende dokumentasjon vil ha stor betydning for muligheten til å nå frem med en søknad om tilbakevirkende emigrasjon.

  • Eksempler på dokumentasjon som vil være av betydning, kan være;
  • Dokumentasjon som viser at du har hatt fast bolig i utlandet, eksempelvis kjøpekontrakter eller leiekontrakter
  • Dersom du har arbeidet i utlandet – arbeidskontrakt(er)
  • Flybilletter eller stempel i pass som viser innreise- og utreisedato til Norge for å sannsynliggjøre at man ikke har oppholdt seg i Norge i mer enn det tillatte, dvs. 61 dager. Kortbruk som fremgår i bankutskrifter kan også være med å sannsynliggjøre hvor man har vært

I en søknad om en etterfølgende emigrasjon skal dokumentasjonen underbygge de faktiske forholdene som beskrives i søknaden, som er grunnlaget for at vilkårene for emigrasjon er oppfylt.

Hvordan bistår våre advokater deg?

Codex har bistått en rekke personer med en søknad om emigrasjon. Vi er således meget godt kjent med reglene om skattemessig emigrasjon og andre relevante regler, søknadsprosessen og hva det skal gis opplysninger om og hvordan brevet om emigrasjon skal utformes.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat per

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater