Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Lønnsinntekter, bosatt i Norge, bosatt i utlandet

Hovedregelen i skatteavtalene er at lønnsinntekt og annen lignende godtgjørelse i privat tjeneste kan skattlegges i arbeidsstaten.

I henhold til norsk intern rett vil en person som er skattemessig bosatt i Norge være skattepliktig for lønnsarbeid utført i utlandet.

Lønnsinntekter, bosatt i Norge, bosatt i utlandetIntern rett

I henhold til norsk intern rett vil en person som er skattemessig bosatt i Norge være skattepliktig for lønnsarbeid utført i utlandet. For en person som er skattemessig bosatt i utlandet, og oppholder seg midlertidig i Norge uten at de blir skattepliktig som bosatt her, vil lønnsarbeid være skattepliktig til Norge dersom følgende fire vilkår er oppfylt:

 • Vedkommende oppebærer lønn eller annen godtgjørelse fra kilder i Norge
 • Lønnen gjelder personlig arbeid
 • Arbeidet er utført i Norge
 • Arbeidet er utført i privat eller offentlig tjeneste

Skatteavtale

Hovedregelen i skatteavtalene er at lønnsinntekt og annen lignende godtgjørelse i privat tjeneste kan skattlegges i arbeidsstaten.

En viktig unntaksbestemmelse til denne hovedregelen nevnt over, er den såkalte 183-dagersreglen.

Det gjøres unntak fra hovedregelen over, når følgende vilkår er oppfylt:

 • Arbeidstakerens opphold i arbeidsstaten, hvor han arbeider i ett eller flere tidsrom, må til sammen ikke overstige 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder som begynner eller slutter i angjeldende kalenderår
 • Godtgjørelsen er betalt av en arbeidsgiver som ikke er hjemmehørende i arbeidsstaten
 • Godtgjørelsen må ikke være belastet et fast driftssted eller et fast sted som arbeidsgiveren har i arbeidsstaten
 • Det må ikke være tale om utleie av arbeidskraft

Det er det tidsrom arbeidstakeren har vært fysisk tilstede i arbeidsstaten som skal tas i betraktning. Dersom skattyter i løpet av en 12-månedersperiode har oppholdt seg i arbeidsstaten i ett eller flere tidsrom som til sammen overstiger 183 dager, vil vilkåret for skatteplikt til arbeidsstaten være oppfylt. Fortsetter skattyter oppholdet etter utløpet av den første 12 måneders perioden vil også dette oppholdet medføre skatteplikt til arbeidsstaten. Hvis skattyter tar et nytt opphold etter utløpet av den første 12 måneders perioden skal det tas hensyn til tidligere opphold innenfor perioden, selv om disse oppholdene inngår i beregningen av en annen 12 måneders periode.

Arbeidsopphold i utlandet, 1-årsregelen

Ved arbeidsopphold utenfor Norge av minst 12 måneders sammenhengende varighet kan skattyter påberope seg ett-års regelen.

Dette er en regel om nedsettelse av skatt og ikke en regel om opphør av alminnelig skatteplikt. Videre må skattyter være skattemessig bosatt i Norge i hele 12 måneders perioden. Det gis bare nedsettelse av skatt på lønnsinntekt som er ervervet under utenlandsoppholdet. Skattenedsettelsen beregnes etter den alternative fordelingsmetoden.

For at skattyter skal få skattenedsettelse på lønnsinntekt opptjent i utlandet må følgende vilkår være oppfylt:

 • Utenlandsoppholdet må være et arbeidsforhold
 • Utenlandsoppholdet må være av minst 12 måneders sammenhengende varighet
 • Skattyters opphold i Norge må ikke overstige et visst antall dager
 • Norge må ikke ha eksklusiv beskatningsrett til lønnsinntekten
 • Arbeidet må ikke hovedsakelig finne sted utenfor andre staters territorium eller kontinentalsokler

Det er bare lønnsinntekt som omfattes av skattenedsettelse, herunder også, men ikke uttømmende, naturalytelser, overskudd på utgiftsgodtgjørelser, feriepenger av arbeid utført i utlandet. Lønnssurrogater som sykepenger og foreldrepenger regnes også med.

Oppholdet i utlandet må være et arbeidsopphold, det vil si at hovedformålet må være å utføre personlig tjenester av økonomisk karakter i eller utenfor tjenesteforhold. I utgangspunktet er vilkåret oppfylt dersom skattyter er i et ansettelsesforhold og arbeider minst 50 % av full stilling.

Arbeidsforholdet utenfor Norge må ha vart sammenhengende i minst 12 år måneder. Fristen regnes fra dato fra dato, slik at oppholdet i utlandet regnes fra og med første hele kalenderdøgn utenfor Norge.

Kortvarige opphold i Norge avbryter ikke arbeidsoppholdet i utlandet. Skattyter opptjener rett til opphold i Norge i inntil 6 døgn for hver hele måned han har hatt arbeidsopphold utenfor Norge. Det tillatte oppholdet i Norge kan tas ut samlet, men regnes ikke med i 12- månedersperioden når oppholdet avslutter et arbeidsopphold i utlandet.

Gjennomføringen av skattenedsettelse på lønnsinntekt som omfattes av 1-årsregelen skal skje ved at lønnsinntekten i utlandet skattlegges i Norge og at den samlede skatten settes ned med et beløp som tilsvarer den delen av skatten som faller på lønnsinntekten i utlandet. Beregningen av skattenedsettelsen skal skje etter de samme prinsippene som ved den alternative fordeling etter skatteavtalene. Har arbeidsoppholdet ikke vart i 12 måneder når ligningen finner sted, og skattyter kan sannsynliggjøre at arbeidsforholdet vil vare i minst 12 måneders skal dette legges til grunn.

Codex Advokat har lang og solid erfaring med å bistå personer med skattemessige forhold ved arbeidsforhold i utlandet. For informasjon og bistand, ta kontakt med oss.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.