Lønnsinntekter, bosatt i Norge, bosatt i utlandet

En dame med rosa lue, solbriller og headset ser på telefonen sin. Foto

Hovedregelen i skatteavtalene er at lønnsinntekt og annen lignende godtgjørelse i privat tjeneste kan skattlegges i arbeidsstaten.


I henhold til norsk intern rett vil en person som er skattemessig bosatt i Norge være skattepliktig for lønnsarbeid utført i utlandet.

20/02/2024

Hvor er du skattemessig bosatt?

I henhold til norsk intern rett vil en person som er skattemessig bosatt i Norge være skattepliktig for lønnsarbeid utført i utlandet. For en person som er skattemessig bosatt i utlandet, og oppholder seg midlertidig i Norge uten at de blir skattepliktig som bosatt her, vil lønnsarbeid være skattepliktig til Norge dersom følgende fire vilkår er oppfylt:

 • Vedkommende oppebærer lønn eller annen godtgjørelse fra kilder i Norge
 • Lønnen gjelder personlig arbeid
 • Arbeidet er utført i Norge
 • Arbeidet er utført i privat eller offentlig tjeneste
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å kartlegge om vilkårene er oppfylt i ditt tilfelle.

183-dagers regelen

Hovedregelen i skatteavtalene er at lønnsinntekt og annen lignende godtgjørelse i privat tjeneste kan skattlegges i arbeidsstaten.

En viktig unntaksbestemmelse til denne hovedregelen nevnt over, er den såkalte 183-dagers reglen.

Det gjøres unntak fra hovedregelen over, når følgende vilkår er oppfylt:

 • Arbeidstakerens opphold i arbeidsstaten, hvor han arbeider i ett eller flere tidsrom, må til sammen ikke overstige 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder som begynner eller slutter i angjeldende kalenderår.
 • Godtgjørelsen er betalt av en arbeidsgiver som ikke er hjemmehørende i arbeidsstaten.
 • Godtgjørelsen må ikke være belastet et fast driftssted eller et fast sted som arbeidsgiveren har i arbeidsstaten.
 • Det må ikke være tale om utleie av arbeidskraft.

Det er det tidsrom arbeidstakeren har vært fysisk tilstede i arbeidsstaten som skal tas i betraktning. Dersom skattyter i løpet av en 12-månedersperiode har oppholdt seg i arbeidsstaten i ett eller flere tidsrom som til sammen overstiger 183 dager, vil vilkåret for skatteplikt til arbeidsstaten være oppfylt. Fortsetter skattyter oppholdet etter utløpet av den første 12 måneders perioden vil også dette oppholdet medføre skatteplikt til arbeidsstaten.

Hvis skattyter tar et nytt opphold etter utløpet av den første 12 måneders perioden skal det tas hensyn til tidligere opphold innenfor perioden, selv om disse oppholdene inngår i beregningen av en annen 12 måneders periode.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å undersøke om 183-dagersregelen vil gjelde for deg.

Arbeidsopphold i utlandet, 1-årsregelen

Ved arbeidsopphold utenfor Norge av minst 12 måneders sammenhengende varighet kan skattyter påberope seg ett-års regelen.

Dette er en regel om nedsettelse av skatt og ikke en regel om opphør av alminnelig skatteplikt. Videre må skattyter være skattemessig bosatt i Norge i hele 12 måneders perioden.

Det gis bare nedsettelse av skatt på lønnsinntekt som er ervervet under utenlandsoppholdet.

Skattenedsettelsen beregnes etter den alternative fordelingsmetoden.

For at skattyter skal få skattenedsettelse på lønnsinntekt opptjent i utlandet må følgende vilkår være oppfylt:

 • Utenlandsoppholdet må være et arbeidsforhold.
 • Utenlandsoppholdet må være av minst 12 måneders sammenhengende varighet.
 • Skattyters opphold i Norge må ikke overstige et visst antall dager.
 • Norge må ikke ha eksklusiv beskatningsrett til lønnsinntekten.
 • Arbeidet må ikke hovedsakelig finne sted utenfor andre staters territorium eller kontinentalsokler.

Det er bare lønnsinntekt som omfattes av skattenedsettelse, herunder også, men ikke uttømmende, naturalytelser, overskudd på utgiftsgodtgjørelser, feriepenger av arbeid utført i utlandet. Lønnssurrogater som sykepenger og foreldrepenger regnes også med.

Oppholdet i utlandet må være et arbeidsopphold, det vil si at hovedformålet må være å utføre personlig tjenester av økonomisk karakter i eller utenfor tjenesteforhold.

I utgangspunktet er vilkåret oppfylt dersom skattyter er i et ansettelsesforhold og arbeider minst 50 % av full stilling.

Arbeidsforholdet utenfor Norge må ha vart sammenhengende i minst 12 år måneder. Fristen regnes fra dato fra dato, slik at oppholdet i utlandet regnes fra og med første hele kalenderdøgn utenfor Norge.

Kortvarige opphold i Norge avbryter ikke arbeidsoppholdet i utlandet. Skattyter opptjener rett til opphold i Norge i inntil 6 døgn for hver hele måned han har hatt arbeidsopphold utenfor Norge. Det tillatte oppholdet i Norge kan tas ut samlet, men regnes ikke med i 12- månedsperioden når oppholdet avslutter et arbeidsopphold i utlandet.

Gjennomføringen av skattenedsettelse på lønnsinntekt som omfattes av 1-årsregelen skal skje ved at lønnsinntekten i utlandet skattlegges i Norge og at den samlede skatten settes ned med et beløp som tilsvarer den delen av skatten som faller på lønnsinntekten i utlandet.

Beregningen av skattenedsettelsen skal skje etter de samme prinsippene som ved den alternative fordeling etter skatteavtalene.

Har arbeidsoppholdet ikke vart i 12 måneder når ligningen finner sted, og skattyter kan sannsynliggjøre at arbeidsforholdet vil vare i minst 12 måneders skal dette legges til grunn.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med skattemessige forhold både når du har arbeidsforhold i Norge og utlandet.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat gry

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater