Bindende forhåndsuttalelse

En mann står med armene foldet. Foto

Alle skattepliktige har mulighet til å be skatteetaten om en bindende forhåndsuttalelse om skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser av en planlagt handling. Men hva innebærer egentlig dette, og hvordan fungerer en bindende forhåndsuttalelse?

27/08/2023

Hva er en bindende forhåndsuttalelse?

Bindende forhåndsuttalelse er et tilbud som skattemyndighetene gir skattepliktige som et tillegg til den alminnelige veiledningsplikten.

Formålet med en bindende forhåndsuttalelse er å sørge for at skattepliktige får forutsigbarhet i henhold til en fremtidig disposisjon, ved at skattepliktige får en avklaring på de skattemessige konsekvensene en disposisjon vil medføre.

I en bindende forhåndsuttalelse vil Skattemyndighetene gi en uttalelse hvor de tar stilling til hvordan en fremtidig disposisjon vil bli behandlet ved fastsettelse av ligningen eller merverdiavgiften. Dersom skattepliktige krever det, vil skattemyndighetene være bundet av sin uttalelse, i tillegg foreligger det klageadgang for skattepliktige.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i alle spørsmål du måtte ha i anledning en anmodning om en bindende forhåndsuttalelse.

Hvor lenge varer en bindende forhåndsuttalelse?

En bindende forhåndsuttalelse er bindende ovenfor skattemyndighetene i tre år etter utgangen av det året uttalelsen ble gitt for den planlagte disposisjonen.

Dersom uttalelsen gjelder løpende forhold, vil den være bindende ovenfor skattemyndighetene i fem år. Dette forutsetter imidlertid at det ikke er gjort endringer i rettsreglene som er lagt til grunn for uttalelsen og at disposisjonen gjennomføres i samsvar med de forutsetninger og de faktiske forhold som ligger til grunn for uttalelsen.

Valgmuligheter ved mottatt bindende forhåndsuttalelse

Dersom du har fått en bindende forhåndsuttalelse er du ikke forpliktet til å gjennomføre disposisjonen.

Ved en senere disposisjon har du to valg:

 1. Du kan enten kreve at den bindende forhåndsuttalelsen legges til grunn i forbindelse med ligningen eller fastsettelse av merverdiavgiften. Skatteetaten vil da være bundet av sin uttalelse.
 2. Du kan også velge og ikke påberope deg den bindende forhåndsuttalelsen ved likningen eller fastsettelsen av merverdiavgiften. Skatteetaten skal da vurdere spørsmålet på vanlig måte.

Hva kan man få bindende forhåndsuttalelse om?

Det kan bare gis bindende forhåndsuttalelse på fremtidige disposisjoner, det gis ikke uttalelser om en disposisjon som er gjennomført.

Det må dreie seg om en konkret planlagt disposisjon, hypotetiske problemstillinger vil ikke bli behandlet. Det er heller ikke anledning til å spørre om flere alternative fremgangsmåter, dette må eventuelt gjøres i en ny etterfølgende anmodning om bindende forhåndsuttalelse.

På hvilke områder kan man be om bindende forhåndsuttalelse?

Reglene om bindende forhåndsuttalelse finner man i skatteforvaltningslovens kapittel 6. (ekstern lenke, lovdata.no)

Skattemyndighetene kan gi en bindende forhåndsuttalelse på alle områder som omfattes av skatteforvaltningsloven. Dette gjelder blant annet formues- og inntektsskatt, trygdeavgift, artistskatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, særavgifter, motorkjøretøyavgifter, Svalbard-skatt og Jan Mayen-skatt.

Hvem kan be om bindende forhåndsuttalelse?

Enhver som er skattepliktig til Norge har rett til å sende inn anmodning om bindende forhåndsuttalelse. Anmodningen kan bare gjelde skattepliktiges egne forhold og må angå norske skatte- og avgiftsforhold.

Det gis ikke bindende forhåndsuttalelse på spørsmål som gjelder;

 • Bevisvurdering
 • Verdsettelse
 • Andre skjønnsmessige vurderinger som faller utenfor rettsanvendelsen.

Du vil for eksempel ikke kunne få en bindende forhåndsuttalelse som gjelder spørsmål om fastsettelse av inngangsverdi på aksjer.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg går vi gjennom regelverket dersom noe er uklart.

Anmodning om bindende forhåndsuttalelse

For at skatteetaten skal gi en bindende forhåndsuttalelse må det sendes en anmodning til Skattekontoret om en bindende forhåndsuttalelse.

En anmodning om bindende forhåndsuttalelse sendes skriftlig til ditt lokale skattekontor.

I utgangspunktet er det skattekontorene som behandler anmodning om forhåndsuttalelse. Saker som gjelder olje og gass, behandles av oljeskattekontoret.

Ved mer kompliserte spørsmål og spørsmål som er av allmenn interesse eller prinsipiell betydning, kan skattedirektoratet behandle anmodningen som første instans.

Krav til anmodningen

Det stilles visse formkrav til anmodningen. For det første kreves det at anmodningen er skriftlig. Videre kreves det at anmodningen sendes separat fra andre henvendelser.

Anmodningen må inneholde følgende:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer eller organisasjonsnummer
 • En klar beskrivelse av hva man ønsker en uttalelse om

I beskrivelsen av saken skal det blant annet redegjøres for:

 • Spørsmålets betydning for den anmodningen gjelder
 • En redegjørelse av sakens faktiske sider som ligger til grunn for spørsmålet
 • Det aktuelle rettsspørsmål
 • Hvilke konklusjoner som den skatte- eller avgiftspliktige anser som riktige
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater kan utarbeide og sende inn en anmodning om bindende forhåndsuttalelse på dine vegne.

Gebyr for bindende forhåndsuttalelse

Samtidig som en anmodning om bindende forhåndsuttalelse oversendes skatteetaten skal det betales et gebyr. Av betaling skal det gå klart frem hvem gebyret gjelder for. Dette gjøres ved å merke betalingen med navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer.

Det anbefales at en sammen med anmodningen sender en betalingsbekreftelse som viser at gebyret er betalt og nødvendig informasjon om hvordan beregningen av gebyret er foretatt.

Hvor mye som skal betales i gebyr avhenger av hvem som fremsetter anmodningen, da gebyret størrelse bestemmes ut i fra hvilken gruppe skattepliktige faller inn under. Beregningen tar utgangspunkt i rettsgebyr, for 2021 er et rettsgebyr på kr 1 199.

 • For lønnsmottakere, pensjonister og deres bo er gebyret satt til ½ rettsgebyr – dette tilsvarer i 2021 kr 599. Under denne gruppen faller også uførepensjonister, arbeidsløse, uføretrygdede, samt personer som går på arbeidsavklaringspenger eller mottar sosial stønad.
 • For andre fysiske personer enn de som er nevnt ovenfor og deres bo, typisk enkeltpersonforetak og ikke regnskapspliktig juridisk person, er gebyret satt til to ganger rettsgebyret, for 2021 tilsvarer dette kr 2 398.
 • For de som regnes som små foretak etter regnskapsloven § 1-6, samt kommuner, fylkeskommuner og stiftelser er gebyret satt til åtte ganger rettsgebyret – for 2021 tilsvarer dette kr 9 592.
 • For andre er gebyret 15 ganger rettsgebyret, som for 2021 utgjør kr 17 985.

Behandlingstid

En anmodning om bindende forhåndsuttalelse som gjelder enklere skattemessige forhold, skal behandles av skattekontoret så raskt som mulig og innen fire uker.

Ved mer kompliserte saker som behandles av skattedirektoratet er saksbehandlingstiden tre måneder.

Dersom du ønsker en bindende forhåndsuttalelse bør du derfor være ute i god tid før den planlagte disposisjonen skal gjennomføres.

Avvisning

Skatteetaten kan avvise en anmodning om bindende forhåndsuttalelse. Et avvisningsvedtak kan ikke påklages, men skattepliktige kan gis anledning til å uttale seg eller rette opp mangler. Ved en avvisning vil betalt gebyr tilbakebetales.

En anmodning avvises dersom:

 • Det ikke er betalt gebyr.
 • Anmodningen ikke oppfyller formkravene som er gjennomgått over.
 • Den faller utenfor ordningen, typisk ved hypotetiske spørsmål eller spørsmål som gjelder verdsettelse.

Videre avvises en anmodning om bindende forhåndsuttalelse dersom saken ikke er av vesentlig betydning for den skattepliktige eller ikke er av allmenn interesse. Dersom disposisjonen bærer preg av ren skatteplanlegging vil anmodningen også avvises.

I noen tilfeller hvor skattepliktige ikke gir tilstrekkelige opplysninger til skatteetaten til at de kan avgjøre spørsmålet, kan en anmodning avvises.

I mange tilfeller kan det derfor være nyttig å benytte en skatteadvokat, som sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst og som kan redegjøre for ditt syn på saken. Våre advokater kan bistå deg med dette.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst og redegjør for ditt syn på saken

Klagemulighet og domstolsprøving

Fra om med 1. januar 2017, da den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft, kan en bindende forhåndsuttalelse påklages. Dette gjelder som nevnt over, ikke avvisningsvedtak.

Det er skatteklagenemda som vil være klageinstans i de fleste saker, foruten saker om:

 • Særavgifter
 • Motorkjøretøyavgifter
 • Merverdiavgift

I slike saker er skattedirektoratet klageinstans.

Klagefristen er 6 uker fra uttalelsen foreligger. Klagen må være fullstendig og det er i utgangspunktet tre måneders saksbehandlingstid. Ved en klage må kravene til anmodningens form og innhold være oppfylt, og det må fremdeles være tale om en fremtidig disposisjon. Det er gratis å klage.

En anmodning om bindende forhåndsuttalelse kan ikke prøves for domstolen. Det er først når disposisjonen er gjennomført og behandlet ved den ordinære skattefastsettelsen, at en kan bringe saken inn for domstolen.

Det nevnes for ordens skyld at skattepliktige som har anmodet om en bindende forhåndsuttalelse ikke er forpliktet til å påberope seg den bindende forhåndsuttalelsen ved en senere gjennomføring av disposisjonen og skattefastsettingen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat gry

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater