Skatteamnesti / frivillig retting

En mann sitter med en kalkulator. Foto

Har du skjult formue eller skjulte inntekter i utlandet eller i Norge? Om du har formue og inntekter som ikke tidligere er oppgitt til norske skattemyndigheter kan vi hjelpe deg med å be om skatteamnesti / frivillig retting hos Skatteetaten. Oppfyller du vilkårene for skatteamnesti / frivillig retting unngår du tilleggsskatt (straffeskatt), anmeldelse og straff.

11/01/2024

Hva er frivillig retting / skatteamnesti?

Frivillig retting gjelder for deg som har formue eller inntekter i utlandet eller i Norge som du ikke har opplyst om og betalt skatt av i Norge (såkalt «skjult formue» eller «skjult inntekt»).

De fleste personer som bor i Norge har plikt til å betale formuesskatt av all formue de eier, uansett om den befinner seg i Norge eller utlandet. De fleste har også opplysnings- og skatteplikt for alle inntekter, uansett om inntekten er opptjent i utlandet eller Norge.

Årsaken til at mange har skult formue eller skjulte inntekter kan være mange, men årsaken spiller ingen rolle for om vilkårene for frivillig retting er til stede.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi gjør en vurdering av om din formue og inntekt er skattepliktig i Norge.

Frivillig retting innebærer at du frivillig korrigerer eller gir nye opplysninger om formue og/eller inntekt til Skatteetaten, slik at riktig skatt for tidligere år kan beregnes.

På grunn av ordningen med utveksling av informasjon om inntekter og formue mellom p.t. vel 100 land i verden (Common Reporting Standard) kan det være at vilkåret om frivillighet ikke vil være oppfylt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi gjør en vurdering av om du oppfyller vilkårene for frivillig retting.

Skatteetaten kan gjøre om skattefastsettelsen og beregne riktig skatt inntil 10 år tilbake i tid. Denne skatten pluss ilagte renter må betales, men du slipper å betale tilleggsskatt (også kalt straffeskatt).

Skatteetaten har heller ikke anmeldt personer som ber om frivillig retting til politiet. Du kan derfor gjennom en frivillig retting både unngå tilleggsskatt (straffeskatt), anmeldelse og straff.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi gir deg et estimat av skatt på formue og inntekt som tidligere ikke er beskattet.

Hva er informasjonsutveksling (CRS)?

Automatisk informasjonsutveksling (Common Reporting Standard) er iverksatt fra og med 2017, og dette innebærer at norske skattemyndigheter har mottatt og mottar informasjon om norske skattepliktiges inntekter og formue i utenlandske banker og finansinstitusjoner.

Det er vel 100 land som utveksler informasjonen om inntekter og formue.

I skattemeldingen for inntektsåret 2020 vil skatteetaten legge inn en merknad om CRS-opplysninger i den forhåndsutfylte skattemeldingen. At beløpene ikke er forhåndsutfylt, skyldes at opplysningene skattemyndighetene har mottatt fra utlandet ikke gjelder inntektsåret 2020.

Hvis du ikke har gitt opplysninger om dette for tidligere år bør du vurdere å rette tidligere års skattemeldinger.

På grunnlag av at skattemyndighetene har mottatt CRS-opplysninger kan det være at vilkåret om frivillighet ikke vil være oppfylt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater rådgir deg dersom du har fått merknad i skattemeldingen eller brev fra skattekontoret om at de har CRS-opplysninger om deg.

Hvem kan be om frivillig retting /skatteamnesti?

Både privatpersoner og selskaper kan be om frivillig retting. Dersom det er flere berørte parter, eksempelvis flere arvinger som har arvet en skjult formue i utlandet, er vår anbefaling at man sender inn anmodning om frivillig retting i fellesskap.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i prosessen med å be om frivillig retting.

Hva gjør våre advokater for deg?

Skatteadvokatene i Codex har bistått svært mange personer og selskap med utarbeidelse og innsendelse av anmodning om frivillig retting til Skatteetaten. Vi har dermed bred erfaring og unik kompetanse på området.

En anmodning om frivillig retting fra oss, på dine vegne, vil som regel inneholde:

  • Redegjørelse for de faktiske forhold knyttet til den skjulte formuen og de skjulte inntektene. Det innebærer blant annet dokumentasjon og beskrivelse av hvordan midlene er opptjent og hvordan de har vært forvaltet.
  • Relevant dokumentasjon av inntekter og formue inntil ti år tilbake i tid. Vi gjennomgår all dokumentasjon, vurderer hva som er relevant og utarbeider en fullstendig anmodning om frivillig retting i henhold til de krav som følger av loven.
  • Oversikt og beregninger av hvilke beløp som skal legges til grunn ved skattefastsettelsen, altså selve formues- og inntektsgrunnlaget for norsk skatt. Dette omfatter f.eks. verdsettelse av formue, beregning av gevinster og tap og beregning av hvilke fradrag som skal gis.
  • Juridisk vurdering eller argumentasjon vedrørende vilkårene for frivillig retting.
  • Juridisk vurdering av hvordan formuen og inntekten skal beskattes (blant annet om inntekten skal beskattes i Norge eller utlandet, verdsettelsesmetoder osv.)

Før utarbeidelse og innsendelse av selve anmodning om frivillig retting kan vi hjelpe deg med:

  • Vurdering av om din formue og inntekt er skattepliktig i Norge eller ikke.
  • Vurdering av om du oppfyller vilkårene for frivillig retting.
  • Estimering av skatt på formue og inntekt som tidligere ikke er beskattet.

*Det vil normalt være vår anbefaling å gi alle opplysninger til Skatteetaten, uansett om vilkårene for frivillig retting er oppfylt eller ikke. Vi bistår også personer som allerede har mottatt brev fra Skatteetaten om varsel om endring av skattefastsettelser (tidl. ligningen) for tidligere år pga. skjult formue og inntekt.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat per

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Har du spørsmål knyttet til skatteamnesti og frivillig retting?

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater