Selskapsrett

En mann sitter rundt et møtebord. Foto

Ved etablering av virksomhet er det viktig å velge hensiktsmessig selskapsform. Vi vurderer og gir råd om valg av selskapsform, og bistår med selve etableringen. Dersom flere sammen skal stifte et selskap, er det viktig å sikre eiernes interesser og verdier.

27/08/2023

Hva er selskapsrett?

Selskapsrett er rettsregler som gjelder for selskaper, virksomheter og bedrifter.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til regler om forkjøpsrett ved aksjeoverdragelse reiser.

Aksjeloven

Aksjeloven regulerer forhold vedrørende aksjeselskap (forkortet AS). Loven er i hovedsak relevant for mindre foretak da aksjeselskaper – i motsetning til almennaksjeselskaper – ikke er børsnotert. Av viktige regler i aksjeloven fremheves reglene om stiftelse, kapitalforhold, overgang av aksjer, forvaltning av formuesforhold og verdier, revisor, fisjon og fusjon, omdanning, oppløsing og avvikling. Loven har 21 kapitler.

Aksjeloven og aksjonærrettigheter

Aksjeloven inneholder ingen generelle bestemmelser vedrørende aksjonærers rettigheter. Aksjonærenes rettigheter følger av ulike bestemmelsene i aksjeloven. Disse bestemmelsene er blant annet knyttet til utdelinger som bl.a. rett til utbytte, utbetaling ved kapitalnedsettelse. Aksjonærene har også organisatoriske rettigheter.

Å skrive en god aksjonæravtale

Å utforme en aksjonæravtale krever dybdekunnskap om kontraktsrettslige regler, aksjeloven, regnskapslovens regler og ikke minst hvordan forskjellige avtalebestemmelser vil slå ut rettslig og kommersielt i kombinasjon med gjeldende regelverk for det selskapet og aksjonærene aksjonæravtalen gjelder.

Aksjeselskaper – forkjøpsrett

Etter aksjeloven har aksjonærer lovbestemt forkjøpsrett til å overta selskapets aksjer ved eierskifte – dette for å ivareta aksjonærers behov for kontroll over eget selskap. Hovedregelen er at alle aksjeeiere etter aksjeinnehav har samme prioritet hva gjelder retten til å overta aksjen eller aksjene.

Innsending av årsregnskap

Årsregnskapet skal sendes inn til Regnskapsregisteret innen en måned etter fastsetting av regnskapet, altså etter at dette er godkjent av generalforsamlingen. Frist for innsending er 31. juli.

Aksjeselskaper – kapitalforhold

Aksjekapital forveksles ofte med selskapets egenkapital, men er i motsetning til egenkapital, en formell vedtektsfestet størrelse. Denne kan kun endres ved beslutning fra generalforsamling en. Egenkapitalen gir derimot et uttrykk for selskapets reelle kapitalforhold, som sammenstiller selskapets gjeld mot eiendeler. Egenkapitalen kan være positiv og negativ.

Forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskap

Aksjeloven stiller krav til at et aksjeselskap til enhver tid skal ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Hva som er forsvarlig, er en skjønnsmessig helhetsvurdering av ulike forhold, og styret har en handleplikt for å sikre at gjeldende krav overholdes. Både egenkapital og likviditet påvirker og kan være til hinder for selskapets adgang til å dele ut utbytte.

Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer

Hovedregelen er at aksjer skifter eier ved kjøp og salg, og retten til å eie aksjer er i utgangspunktet uoppsigelig. I visse situasjoner er det anledning til å kreve at en aksjonær utløses mot sin vilje. Tvangsutløsingssituasjonene kan være begrunnet med vesentlig mislighold eller som følge av eierposisjon, sistnevnte i tilfeller hvor en aksjonær eller et morselskap eier mer enn 90 prosent av aksjene i et selskap. Ved vesentlig mislighold eller varig motsetningsforhold, krever en særlig begrunnelse og det er generalforsamlingen som beslutter om et søksmål skal gjennomføres etter forslag fra selskapets styre.

Utbytte ved aksjeoverdragelse

Som hovedregel utdeles utbyttet til den som eier aksjene ved generalforsamlingens beslutning. Dette utbytte kan utbetales kort tid etter generalforsamlingen, men kan også besluttes utbetalt inntil seks måneder senere. Dersom aksjene blir solgt før tidspunktet for utbetaling av utbytte, er det flere forhold som er viktig å være klar over.

Daglig leder og styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper

Daglig leder utøver den daglige ledelse av virksomheten i selskapet. Saker av uvanlig art og vesentlig betydning hører alltid inn under styrets forvaltningsplikt. Samen skal disse organene sørge for at selskapet forvaltes i samsvar med gjeldende regler – bl. a. gjeldende krav til egenkapital og likviditet og offentlige rettsregler. Ved skade som påføres ved utøvelse av vervet, kan det bli tale om erstatningsansvar på visse vilkår.

Har du spørsmål knyttet til selskapsrett?

Dette er noe av det vi gjør for deg:

  • Du får bistand med kjøp og salg av aksjeselskap og virksomheter.
  • Du får bistand med å utvikle alle avtaler og selskapsdokumenter som behøves for å gjennomføre slike transaksjoner.
  • Du får bistand med selskapsgjennomgang (due dilligence)
  • Du får bistand med å omstrukturere og omdanne virksomhet, samt fisjoner og fusjoner.
  • Du får bistand med alle skattemessige forhold ved slike endringer.
  • Du får bistand med å forhøye eller nedsette aksjekapitalen, samt utvikle ansvarlige låneavtaler dersom det er behov for kapitalendring.
  • Du får i alle spørsmål som gjelder regler om forkjøpsrett ved aksjeoverdragelse reiser.

Bli kjent med våre advokater

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater