Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Selskapsrett

Ved etablering av virksomhet er det viktig å velge hensiktsmessig selskapsform. Vi vurderer og gir råd om valg av selskapsform, og bistår med selve etableringen. Dersom flere sammen skal stifte et selskap, er det viktig å sikre eiernes interesser og verdier.

Blant annet dette bør du vite om i forbindelse med selskapsrett

Aksjeloven

Aksjeloven regulerer forhold vedrørende aksjeselskap (forkortet AS). Loven er i hovedsak relevant for mindre foretak da aksjeselskaper – i motsetning til almennaksjeselskaper – ikke er børsnotert. Av viktige regler i aksjeloven fremheves reglene om stiftelse, kapitalforhold, overgang av aksjer, forvaltning av formuesforhold og verdier, revisor, fisjon og fusjon, omdanning, oppløsing og avvikling. Loven har 21 kapitler.

Aksjeloven og aksjonærrettigheter

Aksjeloven inneholder ingen generelle bestemmelser vedrørende aksjonærers rettigheter. Aksjonærenes rettigheter følger av ulike bestemmelsene i aksjeloven. Disse bestemmelsene er blant annet knyttet til utdelinger som bl.a. rett til utbytte, utbetaling ved kapitalnedsettelse. Aksjonærene har også organisatoriske rettigheter.

Å skrive en god aksjonæravtale

Å utforme en aksjonæravtale krever dybdekunnskap om kontraktsrettslige regler, aksjeloven, regnskapslovens regler og ikke minst hvordan forskjellige avtalebestemmelser vil slå ut rettslig og kommersielt i kombinasjon med gjeldende regelverk for det selskapet og aksjonærene aksjonæravtalen gjelder.

Aksjeselskaper – forkjøpsrett

Etter aksjeloven har aksjonærer lovbestemt forkjøpsrett til å overta selskapets aksjer ved eierskifte – dette for å ivareta aksjonærers behov for kontroll over eget selskap. Hovedregelen er at alle aksjeeiere etter aksjeinnehav har samme prioritet hva gjelder retten til å overta aksjen eller aksjene.

Innsending av årsregnskap

Årsregnskapet skal sendes inn til Regnskapsregisteret innen en måned etter fastsetting av regnskapet, altså etter at dette er godkjent av generalforsamlingen. Frist for innsending er 31. juli.

Aksjeselskaper – kapitalforhold

Aksjekapital forveksles ofte med selskapets egenkapital, men er i motsetning til egenkapital, en formell vedtektsfestet størrelse. Denne kan kun endres ved beslutning fra generalforsamling en. Egenkapitalen gir derimot et uttrykk for selskapets reelle kapitalforhold, som sammenstiller selskapets gjeld mot eiendeler. Egenkapitalen kan være positiv og negativ.

Forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskap

Aksjeloven stiller krav til at et aksjeselskap til enhver tid skal ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Hva som er forsvarlig, er en skjønnsmessig helhetsvurdering av ulike forhold, og styret har en handleplikt for å sikre at gjeldende krav overholdes. Både egenkapital og likviditet påvirker og kan være til hinder for selskapets adgang til å dele ut utbytte.

Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer

Hovedregelen er at aksjer skifter eier ved kjøp og salg, og retten til å eie aksjer er i utgangspunktet uoppsigelig. I visse situasjoner er det anledning til å kreve at en aksjonær utløses mot sin vilje. Tvangsutløsingssituasjonene kan være begrunnet med vesentlig mislighold eller som følge av eierposisjon, sistnevnte i tilfeller hvor en aksjonær eller et morselskap eier mer enn 90 prosent av aksjene i et selskap. Ved vesentlig mislighold eller varig motsetningsforhold, krever en særlig begrunnelse og det er generalforsamlingen som beslutter om et søksmål skal gjennomføres etter forslag fra selskapets styre.

Utbytte ved aksjeoverdragelse

Som hovedregel utdeles utbyttet til den som eier aksjene ved generalforsamlingens beslutning. Dette utbytte kan utbetales kort tid etter generalforsamlingen, men kan også besluttes utbetalt inntil seks måneder senere. Dersom aksjene blir solgt før tidspunktet for utbetaling av utbytte, er det flere forhold som er viktig å være klar over.

Daglig leder og styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper

Daglig leder utøver den daglige ledelse av virksomheten i selskapet. Saker av uvanlig art og vesentlig betydning hører alltid inn under styrets forvaltningsplikt. Samen skal disse organene sørge for at selskapet forvaltes i samsvar med gjeldende regler – bl. a. gjeldende krav til egenkapital og likviditet og offentlige rettsregler. Ved skade som påføres ved utøvelse av vervet, kan det bli tale om erstatningsansvar på visse vilkår.

Få bistand fra advokat

Har du spørsmål knyttet til selskapsrett?

Codex Advokat bistår med kjøp og salg av aksjeselskap og virksomheter, og våre forretningsadvokater har solid erfaring med alle stadier i denne prosessen. Vi utarbeider alle avtaler og selskapsdokumenter som behøves for å gjennomføre slike transaksjoner.

Vi bistår også med selskapsgjennomgang, såkalt «due dilligence». Selskapsgjennomgang er viktig for avklare om kjøpsobjektets rettslige og økonomiske sider er som forventet, og om kjøpesummen er korrekt fastsatt. Vi har betydelig erfaring med overdragelse av aksjer og bistår i alle ledd av slike prosesser etter ønske.

Våre advokater har lang erfaring med å omstrukturere og omdanne virksomheter, og vi utfører fisjoner, fusjoner og endrer selskapsform hvor dette er hensiktsmessig. Omstrukturering og omdannelse har som regel skattemessige implikasjoner, og vi har skatteadvokater i teamet som sikrer at det tas hensyn til alle skattemessige forhold ved slike endringer.

Dersom aksjeselskap har behov for kapitalendringer bistår vi med å forhøye eller nedsette aksjekapitalen, samt å utvikle ansvarlige låneavtaler og andre avtaler hvor finansiering av selskapet skal skje ved tilførsel av fremmedkapital. Dersom selskapet selv skal yte, påser vi at alle betingelser er på plass for at salg og utlån kan skje, samt også her avklarer de skattemessige sidene. Vi bistår også med alle spørsmål som gjeldende regler om forkjøpsrett ved aksjeoverdragelse reiser.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.