Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Skattemessig bosted ved innflytting (immigrasjon) og utflytting (emigrasjon)

Hvert år flytter mange personer til Norge, samtidig som mange flytter fra Norge. Hvor en person er skattemessig bosatt har betydning for skatteplikten. Hvor en inn- eller utflyttet person skal anses bosatt reguleres av interne norske regler, fraflyttings- eller tilflyttingslandets interne regler og skatteavtalen mellom Norge og fraflyttings- eller tilflyttingslandet.

Skattemessig bosted ved innflytting (immigrasjon) og utflytting (emigrasjon)Generelt

Ved avgjørelsen om hvor en person skal anses skattemessig bosatt, må det først tas stilling til om vedkommende er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett. Hvis svaret er bekreftende, men skattyter også godtgjør at han er bosatt i et annet land etter dette landets internrett, må det tas stilling til hvor personen skal anses bosatt etter en eventuell skatteavtale mellom Norge og dette landet. Konsekvensen kan bli at personen er bosatt i Norge etter norsk intern rett og i det annet land etter skatteavtalen. Er det ikke inngått skatteavtale med det andre landet avgjøres bostedet etter norsk intern rett, sett fra norsk side.

Internrett, skattemessig bosted ved innflytting

En person som oppholder seg i Norge i en eller flere perioder som til sammen varer mer enn 183 dager i løpet av en 12 månedersperiode eller mer enn 270 dager i løpet av en 36 måneders periode, anses skattemessig bosatt fra det inntektsåret oppholdet i Norge overstiger henholdsvis 183 og 270 dager. En person blir skattemessig bosatt i Norge utelukkende på grunnlag av antall dager med opphold i Norge uansett grunnen til oppholdet.

Både 12- og 36 måneders perioden regnes fra dato til dato.

Internrett, skattemessig bosted ved utflytting

For en person som har bodd i Norge mindre enn 10 år, opphører skattemessig bosted når vedkommende har tatt fast opphold i utlandet, og i tillegg godtgjør at han ikke oppholder seg i Norge mer enn 61 dager i inntektsåret. Videre kan verken han eller hans nærstående eie, leie eller disponere bolig i Norge. Som nærstående regnes ektefelle/samboer/registrert partner og mindreårige barn. Å disponere bolig innebærer å eie, leie eller på annet grunnlag ha rett til å bruke bolig i Norge.

For en person som har bodd i Norge i mere enn 10 når før det inntektsåret vedkommende tar fast opphold i utlandet, opphører skattemessig bosted i Norge tidligst etter utløpet av det tredje inntektsåret etter det inntektsåret vedkommende tar fast opphold i utlandet. Vilkårene for opphør av skattemessig bosted er da at vedkommende har tatt fast opphold i utlandet, at han ikke har oppholdt seg i Norge i mer enn 61 dager i det det enkelte inntektsåret, og at han heller hans nærstående verken eier, leier eller på annen måte disponerer bolig i Norge. Eksempelvis vil en person som den 1.1.2017 tar fast opphold i utlandet, oppholder seg mindre enn 61 dager i Norge per år og ikke disponerer bolig i Norge, anses utflyttet etter norsk intern rett tidligst 1.1.2021.

Skatteavtale, skattemessig bosted

Dersom en person bosatt i Norge etter norsk intern rett, også er bosatt i en annen stat etter vedkommende stats interne rett, vil det foreligge dobbelt bosetting. Skatteavtalen inneholder regler om hvor en person skal anses bosatt i slike tilfeller.

Foreligger dobbelt bosted skal personen anses bosatt der han disponerer fast bolig. Dersom personen har fast bolig i begge stater, skal han anses bosatt i den staten der han har de sterkeste personlige og økonomiske forbindelsene (sentrum for livsinteresse). Hvis ikke dette kan bringes på det rene, skal han anses bosatt der han har vanlig opphold. Først derom spørsmålets ikke er avgjort etter dette, vil han bli ansett for bosatt i den stat han hvor han er statsborger.

Det er skattyter som må gjøre skattemyndighetene oppmerksom på at det foreligger dobbelt bosted etter skatteavtalen, og eventuelt kreve at bosted skal flyttes fra Norge til en annen stat. For å sannsynliggjøre bosted i en annen stat må det legges frem dokumentasjon. En bekreftelse utstedt fra skattemyndigheten i oppholdslandet om at han anses skattemessig bosatt der i henhold til skatteavtalen (Certificate of Residence) vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig til å sannsynliggjøre skattemessig bosted etter skatteavtalen. Skattemyndighetene kan også be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon før de tar stilling til personens skattemessige bosted. Dette vil ha betydning for en persons lønnsinntekter.

Codex Advokat har lang og solid erfaring med å bistå personer med skattemessige forhold både ved inn- og utflytting.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.