Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Skattemessig bosted ved innflytting (immigrasjon) og utflytting (emigrasjon)

Hvert år flytter mange personer til Norge, samtidig som mange flytter fra Norge. Hvor en person er skattemessig bosatt har betydning for skatteplikten. Hvor en inn- eller utflyttet person skal anses bosatt reguleres av interne norske regler, fraflyttings- eller tilflyttingslandets interne regler og skatteavtalen mellom Norge og fraflyttings- eller tilflyttingslandet.

I denne artikkelen får du vite mer om:

Hva er betydningen av et skattemessig bosted?

Hvor en person er skattemessig bosatt har betydning for skatteplikten til Norge. Når du er skattemessig bosatt i Norge, er all din inntekt og formue skattepliktig hit, selv om den er opptjent eller befinner seg i utlandet. Dette kalles globalskatteprinsippet. Selv om du bor i utlandet kan du i visse tilfeller være skattepliktig til Norge, også for midlene du har i landet du bor. Det er derfor det er viktig å avgjøre hvor du er skattemessig bosatt.

Viktig:
Skattemessig bosted er ikke avgjørende for skattepliktige til Norge. Du kan være skattepliktig til Norge selv om du ikke er skattemessig bosatt her. Dette gjelder for eksempel for formue og inntekt av fast eiendom i Norge og for lønn opptjent i Norge.

Les mer om privatskatt her.

Hva avgjør hvor man er skattemessig bosatt?

Ved avgjørelsen av hvor en person skal anses skattemessig bosatt, må det først tas stilling til om vedkommende er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett. Etter norsk internrett, tar det kortere tid å bli skattemessig innflyttet enn utflyttet. Dette medfører at du kan være skattemessig bosatt i Norge etter norsk internrett samtidig som du er faktisk bosatt og skattemessig bosatt i et annet land. Når det foreligger skattemessig bosted i to land vil skatteavtalen Norge har inngått med det landet du er bosatt i avgjøre hvilket land du etter skatteavtalen er bosatt i. Konsekvensen kan bli at du anses som bosatt i Norge etter norsk internrett og i et annet land etter skatteavtalen med det aktuelle landet. Er det ikke inngått skatteavtale med det andre landet avgjøres bostedet etter norsk intern rett, sett fra norsk side.

Viktig:
Det har i utgangspunktet ingen betydning hvor du har folkeregistrert adresse. Lovgiver har klart gitt uttrykk for at en samordning av bostedsreglene i folkeregisterloven og skattereglene ikke er hensiktsmessig. Det innebærer at det er ulike vurderinger av hvor du er skattemessig bosatt og hvor du er folkeregistrert bosatt. I tillegg er det også egne regler for hvor man skal anses bosatt etter folketrygdloven.

 

Når er man skattemessig bosatt i Norge etter internretten?

Ved innflytning til Norge blir du skattemessig bosatt her dersom du oppholder deg i Norge i en eller flere perioder som til sammen varer mer enn 183 dager i løpet av en 12 måneders periode eller mer enn 270 dager i løpet av en 36 måneders periode. Du vil da anses som skattemessig bosatt fra det inntektsåret oppholdet i Norge overstiger henholdsvis 183 dager og 270 dager.

En person blir skattemessig bosatt i Norge utelukkende på grunnlag av antall dager med opphold i Norge uansett grunnen til oppholdet. Selv om man oppholder seg i Norge bare deler av en dag skal dagen regnes med. Det innebærer at for eksempel reisedager mellom Norge og utlandet må regnes med.

Viktig:
Piloter eller annet flypersonell kan ha opphold i Norge uten at dagene telles med. Dette gjelder for eksempel dager de oppholder seg i Norge mellom to flyvninger (transitt).

Både 12- og 36 måneders perioden regnes fra dato til dato.

Ved utflytting er det ulike regler avhengig av om du har bodd i Norge i flere eller færre enn 10 år før utflyttingstidspunktet.

For en person som har bodd i Norge mindre enn 10 år, opphører skattemessig bosted når vedkommende har tatt fast opphold i utlandet, og i tillegg godtgjør at han ikke oppholder seg i Norge mer enn 61 dager i inntektsåret. Videre kan verken han eller hans nærstående eie, leie eller disponere bolig i Norge. Som nærstående regnes ektefelle/samboer/registrert partner og mindreårige barn. Å disponere bolig innebærer å eie, leie eller på annet grunnlag ha rett til å bruke bolig i Norge.

Viktig:
Personer anses for å disponere bolig, selv om den er utleid til andre.

For en person som har bodd i Norge i mer enn 10 år før det inntektsåret vedkommende tar fast opphold i utlandet, opphører skattemessig bosted i Norge tidligst etter utløpet av det tredje inntektsåret etter det inntektsåret vedkommende tar fast opphold i utlandet. Vilkårene for opphør av skattemessig bosted er da at vedkommende har tatt fast opphold i utlandet, at han ikke har oppholdt seg i Norge i mer enn 61 dager i det enkelte inntektsåret, og at han eller hans nærstående verken eier, leier eller på annen måte disponerer bolig i Norge.

Eksempel: En person som den 1.1.2021 tar fast opphold i utlandet, oppholder seg mindre enn 61 dager i Norge per år og ikke disponerer bolig i Norge, anses utflyttet etter norsk intern rett tidligst 1.1.2025.

Har du tatt fast opphold i et annet land, må du huske å gjøre skattemyndighetene oppmerksom på dette i skattemeldingen for det året du flytter fra Norge og i skattemeldingene for de tre påfølgende årene. Det fjerde året etter utflyttingsåret kan du be skattemyndighetene om å ta stilling til om skattemessig emigrasjon.

Hvordan avgjøres bostedet etter skatteavtalen?

Ettersom det som regel tar kortere tid å bli skattemessig innflyttet i et annet land enn det gjør å bli skattemessig utflyttet, vil man kunne oppleve å være skattemessig bosatt i Norge etter norsk internrett og samtidig bosatt i et annet land etter vedkommende lands internrett. I slike tilfeller foreligger det dobbelt skattemessig bosted, og en eventuell skatteavtale mellom landene avgjør hvor personen skal anses skattemessig bosatt. Dette har igjen betydning for hvordan skatteplikten mellom de to landene skal fordeles.

Foreligger det dobbelt bosted skal personen anses bosatt der han disponerer fast bolig. Dersom personen har fast bolig i begge land, skal han anses bosatt i det landet der han har de sterkeste personlige og økonomiske forbindelsene (sentrum for livsinteresse). Hvis det ikke kan bringes på det rene hvor han har sentrum for livsinteresse, skal han anses bosatt der han har vanlig opphold. Hvis skattepliktige har vanlig opphold i begge stater elle ingen av dem, vil han bli ansett for bosatt i det landet han hvor han er statsborger.

Viktig:
Etter skatteavtalen betyr å disponere fast bolig at du faktisk disponerer den. Det betyr at dersom boligen i det ene landet er leid ut, disponerer du bare bolig i det andre landet.

Det er skattepliktige som må gjøre skattemyndighetene oppmerksom på at det foreligger dobbelt bosted etter skatteavtalen, og eventuelt kreve at bosted skal flyttes fra Norge til en annen stat. Skattemyndighetene krever i utgangspunktet dokumentasjon på bosted i form av en bekreftelse utstedt fra skattemyndigheten i oppholdslandet om skattemessig bosted der i henhold til skatteavtalen (Certificate of Residence). Avgjørende for hvilket land skattepliktige skal anses bosatt i etter skatteavtalen avgjøres etter kriteriene nevnt over. Skattemyndighetene kan også be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon før de tar stilling til personens skattemessige bosted. Dette vil ha betydning for en persons lønnsinntekter.

 

Skatteadvokat – skattemessig bosted

Codex Advokat har lang og solid erfaring med å bistå personer med skattemessige forhold både ved inn- og utflytting.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.