Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Skatt ved utleie av bolig

Reglene om skatteplikt ved utleie av egen bolig er forskjellige, avhengig av om leieforholdet er kortere enn 30 dager (korttidsutleie) eller leieforholdet er 30 dager eller lengre (langtidsutleie). Forutsetningen er at leieperioden er sammenhengende.
I denne artikkelen har vi samlet alt du bør vite om vedrørende skatt ved utleie av bolig.

Påvirker koronakrisen skatt ved utleie av bolig?

I denne ekstraordinære tiden kan det være utfordrende å få med seg hvilke lover og regler som gjelder. Vi har derfor blant annet skrevet om hvilke endringer som er blitt gjort i forbindelse med skattereglene.

Andre relevante artikler for privatpersoner:

I denne artikkelen gjennomgår vi:

 

Langtidsutleie

For langtidsutleie er reglene forskjellige, avhengig av hvor stor del av boligen som leies ut, regnet etter utleieverdien. Med dette menes boligens utleieverdi på det frie markedet.

Arealet er ikke avgjørende for utleieverdien, men areal og verdi henger ofte sammen.

Når det gjelder den delen du selv bor i, vil utleieverdien beregnes ved en tenkt leieinntekt. For utleid areal, vil utleieverdien avhenge av leietakers bruk av arealet, for eksempel leie til boligformål.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi gir deg råd om hvordan utleieverdien kan fastslås.

 

Langtidsutleie av en mindre del av eiendommen

Leieinntekt fra langtidsutleie (30 dager eller mer) av skattyters boligeiendom er skattefri, dersom eieren i utleieperioden har brukt minst halve eiendommen som egen bolig, regnet etter utleieverdien.

Dette vilkåret, ref. over, vil også gjelde en tomannsbolig. Utleieinntekt fra tomannsbolig er således skattefri dersom eieren selv benytter minst halvparten av hele tomannsboligen, regnet etter leieverdien, til eget bruk. Leieinntekt fra tomannsbolig hvor de to leilighetene har samme utleieverdi, og eieren selv benytter den ene boligen, vil etter dette være skattefri.

 

Langtidsutleie av hele eller større del av eiendommen

Leieinntekt fra langtidsutleie (30 dager eller mer) hvor utleien gjelder mer enn halvparten av boligen, regnet etter utleieverdien, er skattefri hvis utleieinntektene ikke overstiger kr 20 000 i løpet av ett år. Beløpsgrensen på kr 20 000 omfatter kun leieinntekter fra den perioden av et inntektsår hvor hele eller en større del av egen bolig er utleid.

Overskrides grensen på kr 20 000 i løpet av ett inntektsår vil alle leieinntekter være skattepliktige. Det gjelder også inntekter fra perioder der mindre enn halvparten av boligen er leid ut.

 

Korttidsutleie

Dersom leieperioden er kortere enn 30 dager, vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode, jf. skatteloven § 7-2 andre ledd. Den innebærer at leieinntekter inntil kr 10 000 i året er skattefrie. Denne beløpsgrensen gjelder for boligen i hele inntektsåret, og ikke per utleieforhold.

Av leieinntekt over kr 10 000, regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

For eksempel:

Samlet utleieinntekt 30 000 kr
Skattefri inntekt 10 000 kr
Sum 20 000 kr
Skattepliktig inntekt (85 % av 20 000 kr) 17 000 kr

 

Den skattepliktige inntekten skattlegges som kapitalinntekt med en skattesats på 22 prosent i 2020.

Med utleieinntekt menes vederlaget for betalt leiesum.

I tillegg skal også annen avtalt betaling for tilleggstjenester som er tett knyttet til utleien, behandles som en del av leieinntekten. Eksempler på dette er utvask, strøm, ved til fyring osv.

For eksempel: Peder Ås leier ut boligen sin i to uker mens han er på sommerferie. Avtalt leiesum er kr 15 000. I tillegg gir han leieboerne tilgang på syklene sine for ytterligere kr 1 000. Siden betalingen for lånet av syklene er såpass tett knyttet til utleien av boligen, inngår den i den totale utleieinntekten.

Samlet inntekt 16 000 kr
Skattefri inntekt 10 000 kr
Sum 6 000 kr
Skattepliktig inntekt (85 % av 6 000 kr) 5 100 kr

 

Dersom boligen leies ut gjennom et utleiebyrå eller bookingfirma som beregner seg en provisjon, er det bruttobeløpet før provisjonen er trukket fra som er skattepliktig utleieinntekt.

For eksempel: Marte Kirkerud er ofte borte og leier ut leiligheten sin gjennom Airbnb flere helger i løpet av et år. Totalt er leiesummen 20 000 kr.

Airbnb belaster verten med et ”host service fee” på 3 prosent. For Marte utgjør det kr 600. Marte sitter igjen med kr 19 400. Ved beregning av skattepliktig inntekt skal bruttobeløpet, avtalt leie før host service fee er trukket fra, legges til grunn.

Samlet inntekt 20 000 kr
Skattefri inntekt 10 000 kr
Sum 10 000 kr
Skattepliktig inntekt (85 % av 10 000 kr) 8 500 kr

 

 

Kombinasjon av kort- og langtidsutleie

Det er mulig å kombinere kort- og langtidsutleie i en bolig. Ved vurderingen av om vilkårene for skattefrihet for inntekt ved langtidsutleie er oppfylt, skal inntekten fra både langtidsutleien og korttidsutleien tas med i vurderingen.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vurderer om du oppfyller vilkårene.

 

For eksempel: Hans Tastad eier en enebolig med en hybelleilighet. Frem til desember bor han i eneboligen og leier ut hybelleiligheten for kr 10 000 i måneden.

I desember reiser han på ferie og leier ut den delen han selv bebor i 4 uker for 12 000 kr. I den samme perioden mottar han også leieinntekter fra hybelen. I disse fire ukene har han leid ut hele boligen for totalt kr 22 000.

Når mer enn halvparten av boligen (regnet etter utleieverdien) leies ut, og de totale leieinntektene utgjør mer enn kr 20 000 i denne perioden, vil alle leieinntektene gjennom hele året være skattepliktige fra første krone.

Leieinntektene fra korttidsutleien og hybelleiligheten blir imidlertid skattlagt etter forskjellige regler.

Leieinntektene fra hybelleiligheten vil bli skattlagt fra første krone, med en tilsvarende rett til å fradragsføre kostnader knyttet til dette leieforholdet. Dette er fordi dette er en langtidsutleie.

Leieinntekter fra korttidsutleien vil derimot bli skattlagt etter sjablongregelen som beskrevet i punkt 3.

 

Grensen mot virksomhet

Hvis utleier har flere utleieobjekter, må det vurderes om det foreligger virksomhet. Dersom virksomhet foreligger, vil samlet inntekt etter fradrag for kostnadene beskattes som virksomhetsinntekt.

Høyeste marginale skattesats for virksomhetsinntekt er 49,6 prosent.

Dersom det ikke foreligger virksomhet, vil inntektene skattlegges som kapitalinntekt etter reglene som er beskrevet over.

Vilkårene for at en inntektsgivende aktivitet skal anses som virksomhet er at aktiviteten har en viss varighet og omfang, er egnet til å gi overskudd og drives for skattyters regning og risiko. Om vilkårene er oppfylt beror på en konkret vurdering.

Ved langtidsutleie fremgår det av Skatte-ABC at utleie anses som virksomhet dersom man leier ut fem enheter eller mer.

I BFU 6/16 (bindende forhåndsuttalelse) var spørsmålet om man ved korttidsutleie av to leiligheter kunne være aktivitet av et slikt omfang at det ville regnes som en virksomhet, selv om skattyter ikke hadde oppfylt kravet til fem enheter. Det var på det rene at de øvrige virksomhetsvilkårene var oppfylt.

Skattedirektoratet uttalte at utleie i mindre omfang enn fem enheter kunne være virksomhet. Dette ville være tilfelle når skattyter hadde et høyt aktivitetsnivå, for eksempel i forbindelse med intensiv korttidsutleie.

Skattyteren i dette konkrete tilfellet ville leie ut leilighetene via Airbnb. Mellom leieforholdene ville han vaske og rydde leilighetene, fjerne søppel og skifte sengetøy. Skattedirektoratet mente at dette var en aktivitet av betydelig høyere omfang enn ved normal langtidsutleie, og kom derfor til at vilkårene for virksomhet var oppfylt.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi svarer deg på alle spørsmål knyttet til skatt ved utleie av bolig.

 

 

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Gry

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

 

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.