Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Skatt ved salg av gårdsbruk

Et gårdsbruk har ofte stor verdi og det er nedlagt betydelig arbeid på gårdsbruket. Dette kan ha ledet til en verdistigning. Eierne av gårdsbruket vil derfor være opptatt av om denne verdistigningen er skattefri eller ikke.  Salg av gårdsbruk vil dersom nærmere vilkår er oppfylt kunne selges skattefritt.

I denne artikkelen ang. skatt på salg av gårdsbruk gir vi deg svar på:

Når er salg av gårdsbruk skattepliktig?

Ved generasjonsskifte på en gård eller ved alminnelig salg av et gårdsbruk vil det kunne oppstå flere skattemessige konsekvenser det er viktig at man kjenner til.

Det er realisasjonen av gårdsbruket som utløser skatteplikten. En realisasjon vil typisk være salg, men det kan også være et bytte, gavesalg, ekspropriasjon og odelsløsning.

En ren gaveoverføring, arv eller overdragelse mellom ektefeller vil derimot ikke være en realisasjon og heller ikke utløse skatteplikt.

I utgangspunktet er alle gevinster ved realisasjoner skattepliktige og alle tap fradragsberettiget. Fra denne hovedregelen er det gjort en rekke unntak, slik at visse gevinster er skattefrie og visse tap ikke fradragsberettiget.

Gevinst ved salg av gårdsbruk er skattefri dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • eiendommen må være et alminnelig gårdsbruk
  • selgeren må ha eid eiendommen i minst ti år
  • kjøperen må være i slekt med selgeren
  • og vederlaget kan ikke overstige tre fjerdedeler av antatt salgsverdi

Dersom forskjellige deler av eiendommen selges til forskjellige kjøpere, må vilkårene vurderes for hvert enkelt salg.

Hva er et alminnelig gårdsbruk?

Skattefriheten gjelder kun for alminnelig gårdsbruk. Begrepet omfatter både jordbrukseiendom og skogbrukseiendom.

Det mest sentrale momentet i vurderingen av om en eiendom er et «alminnelig gårdsbruk» er utnyttelsen av arealene og om eiendommen har en relevant bygningsmasse, som for eksempel et fjøs ved husdyrsdrift.

Det er videre en forutsetning at eieren eller andre, som for eksempel forpaktere, bruker eiendommen til jordbruksformål som for eksempel husdyrhold, kornproduksjon eller dyrking av grønnsaker, bær og frukt. Det kreves ikke at bruken anses som en inntektsgivende aktivitet.

For at en eiendom skal anses som en skogbrukseiendom, er det et krav at eiendommen har skog som kan avvirkes. En eiendom som hovedsakelig består av uproduktiv utmark kan derfor ikke anses som en skogbrukseiendom. Det kreves likevel ikke at skogdriften må være en inntektsgivende aktivitet.

Dersom eiendommen hovedsakelig brukes til spesialproduksjon, kan den ikke regnes som et alminnelig gårdsbruk. Dette gjelder eksempelvis rene gartnerieiendommer, spesialproduksjon av fjørfe og slaktegris og oppdrett av pelsdyr. Heller ikke eiendommer som er spesielt utbygget til avl og trening av hester eller drift av ridesenter kan anses som alminnelig gårdsbruk.

Må eiendommen være eid av selger i minst ti år?

Eiendommen må være eid av selgeren i minst ti år for å oppnå full skattefrihet.

Dersom man ikke har eid eiendommen i ti år, kan man likevel få en forminsket gevinst til beskatning. Den delen av gevinsten som skal beskattes vil bli mindre for hvert år frem til den etter ti år er skattefri. Ved salg i løpet av de første fem årene av eiertiden vil gevinsten være skattepliktig i sin helhet.

År man har eid eiendommen:Skattepliktig del av gevinsten
6 år4/5 av gevinsten
7 år3/5 av gevinsten
8 år2/5 av gevinsten
9 år1/5 av gevinsten

Eiertid rundes av nedover til nærmeste hele år. Man får kun forminsket gevinst når de øvrige vilkårene er oppfylt.

Eiertid følger reglene om kontinuitet. Dette innebærer at dersom du har overtatt et alminnelig gårdsbruk ved arv eller gave etter 1. januar 2014, kan du legge arvelaters/givers eiertid til din egen.

EKSEMPEL:
Du arver et gårdsbruk etter din mor. Din mor har bodd der i syv år. Etter at du har bodd der i tre år, har dere til sammen oppfylt vilkåret om eiertid i 10 år. Du kan da selge eiendommen skattefritt dersom de øvrige vilkårene er oppfylt.

Må kjøperen være i slekt med selgeren?

Kjøperen må være i slekt med selgeren for å oppnå skattefritak. Regelen følger arvelovens bestemmelser om slektskap.

Dersom du er arveberettiget etter arveloven, er du i slekt med selgeren. Kjøperen må være i selgerens eller selgerens ektefelles slekt i opp eller nedstigende linje (barn, barnebarn og så videre, foreldre, besteforeldre og så videre), i første sidelinje (søsken, søskens barn og så videre) og i annen sidelinje så nære som søskenbarn. Barn av søskenbarn oppnår dermed ikke skattefritak.

Regelen innebærer at et gårdsbruk ikke kan selges skattefritt til samboer, samboers særkullsbarn eller svigersønn/svigerdatter.

Arverekkefølge - illustrert

 

Hvor stort kan vederlaget være?

Vederlaget kan ikke overstige tre fjerdedeler av antatt salgsverdi. Antatt salgsverdi vil være markedsverdien ved salg til utenforstående. Det er ikke et vilkår at vederlaget reduseres med et åsetesfradrag. Reduksjonen fra antatt salgsverdi kan også være gave eller forskudd på arv.

Hva som er markedsverdien på salgstidspunktet kan man måtte dokumentere overfor skattekontoret. Det bør derfor avholdes en uavhengig takst i tilknytning til salget.

Kan våningshuset likevel selges skattefritt?

Dersom du ikke oppfyller vilkårene for skattefritt salg av gårdsbruk kan, dersom visse vilkår er oppfylt, likevel våningshuset på gården med naturlig arrondert tomt selges skattefritt. Våningshuset på gården følger reglene om salg av bolig, hvor det er andre vilkår som stilles for skattefrihet. Gevinst ved salg av våningshuset er skattefri når man har eid dette i mer enn ett år når realisasjonen finner sted eller avtales og brukt det som egen bolig minst ett av de to siste årene forutfor realisasjonen.

Hvis du selger et gårdsbruk med skattepliktig gevinst hvor våningshuset kan selges skattefritt, må du fordele salgssummen mellom våningshuset og gårdsbruket for øvrig. Dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av en takst.

Er gevinst ved salg av tomt fra gårdsbruk skattepliktig?

Gevinst ved salg av en tomt fra et gårdsbruk vil alltid være skattepliktig, mens et tap vil være fradragsberettiget.

Er gevinst ved salg av nedlagt gårdsbruk skattepliktig?

Dersom gårdsbruket ikke lenger brukes til jordbruksformål, kan ikke eiendommen anses som et alminnelig gårdsbruk, se punkt 2. Våningshuset med en naturlig arrondert tomt kan likevel selges skattefritt etter reglene om salg av bolig, se «Kan våningshuset likevel selges skattefritt?».

Hvis eiendommen har skogareal, kan dette likevel anses som alminnelig skogbruk og selges skattefritt etter reglene om gårdsbruk.

Ved salg av nedlagt gårdsbruk må det vurderes om gårdsbruket er varig nedlagt eller om det kun er et midlertidig opphør av drift. Ved tvilstilfeller kan man legge til grunn at gårdsbruket er varig nedlagt dersom eiendommen ikke har blitt brukt til jordbruksformål de siste 4-5 årene.

Bindende forhåndsuttalelse

Dersom du er usikker på hvordan en transaksjon, eksempelvis salg av gårdsbruk, skal behandles skattemessig, kan du be om en bindende forhåndsuttalelse. I en bindende forhåndsuttalelse vil skattemyndighetene gi en uttalelse om hvordan vi vil behandle en fremtidig disposisjon, som for eksempel hvorvidt en gevinst ved salg av gårdsbruk vil være skattepliktig eller ikke.

Hva kan vi i Codex Advokat bistå med?

Skatt ved salg av fast eiendom er et prioritert kontrollområde for skattemyndighetene. Ved planlegging kan man gjennomføre salg av gårdsbruk fra en generasjon til en annen uten gevinstbeskatning.. Det er derfor alltid lurt å kontakte en advokat før du selger gårdsbruk eller annen fast eiendom.

Vi i Codex Advokat har advokater med lang og betydelig erfaring med reglene om skatt ved salg av gårdsbruk og våningshus.

  • Ønsker du å selge en gårdseiendom og er usikker på om du må betale skatt? Vi har erfaring med å gi råd og veiledning. Vi gir også råd om hvordan du bør gå frem for å få forutsigbarhet om skatteplikt og eventuelt også beregne skattens størrelse.
  • Dersom du ønsker en bindende forhåndsuttalelse, kan vi bistå med å utarbeide en anmodning om bindende forhåndsuttalelse
  • Har du solgt en gårdseiendom og er usikker på om gevinsten er skattepliktig? Vi gir råd og kan også bistå med å redegjøre for saken til skattemyndighetene slik at du unngår å måtte betale skatt og/eller tilleggskatt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.