Ny og viktig lov samler forvaltningsreglene for skatt og merverdiavgift mv.

Skatteforvaltningsloven gjelder fra 01.01.2017. Den nye loven innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én lov og skal sørge for et mer helhetlig, systematisk og oversiktlig regelverk. Formålet med loven er å gjøre det enklere å orientere seg i regelverket og dermed styrke skattebetalernes rettssikkerhet, samt sørge for en mer moderne og effektiv skatteforvaltning.

19/05/2019

Hvilke skatter og avgifter gjelder den nye loven for?

Skatteforvaltningsloven gjelder for:

 • skatt på formue og inntekt
 • tonnasjeskatt,naturressursskatt og grunnrenteskatt
 • trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn
 • merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon
 • petroleumsskatt, artistskatt, svalbardskatt, Jan Mayen-skatt,
 • særavgifter og motorkjøretøy- og båtavgifter

Loven omfatter dermed alle skatter og avgifter på Skatteetatens område.

Nye begreper

Skatteforvaltningsloven innebærer flere endringer i begrepsbruk, og blant annet er begrepene «ligning» og «selvangivelse» nå historie. Noen eksempler på hvilke begreper som brukes framover:

 • «skatt» omfatter alle skatter, avgifter og merverdiavgiftskompensasjon
 • «skattepliktig» omfatter alle som skal betale eller få kompensert skatt
 • «skattemelding» erstatter selvangivelse, omsetningsoppgave og andre oppgaver som skattepliktige skal levere
 • «fastsetting» erstatter ligning

Hva slags type regler finnes i loven?

Skatteforvaltningsloven inneholder kort sagt regler om hvordan behandlingen av skattesaker skal foregå. Først i loven er de generelle bestemmelsene samlet. Dette gjelder for eksempel regler om hvem som er myndighet for de ulike typene av skatt, samt regler om taushetsplikt, habilitet og alminnelige saksbehandlingsregler. Deretter er loven utformet kronologisk etter et tenkt tidsforløp for en skattesak. Først inneholder loven regler om hvordan skattebetaleren kan be skattemyndighetene vurdere de skattemessige konsekvensene av en disposisjon før disposisjonen er foretatt (bindende forhåndsuttalelse). Deretter inneholder loven regler om hvilke opplysninger den skattepliktige og andre skal gi for at skatten skal fastsettes, så regler om selve fastsettingen av skatten og videre regler om myndighetenes kontroll av fastsettingen. Deretter inneholder loven regler om myndighetenes adgang til å endre fastsettingen, og skattepliktiges adgang til å klage på endringen. Til slutt inneholder loven regler om sanksjoner fra myndighetene og regler om skattepliktiges adgang til søksmål i skattesaker.

Skatteforvaltningsloven inneholder ikke regler for hvem som skal betale skatt eller avgifter, når skatt skal betales eller hvor mye skatt som skal betales. Dette reguleres av de enkelte skatte- og avgiftslover med tilhørende forskrifter, og stortingets skatte- og avgiftsvedtak.

Viktige endringer

De viktigste endringene i skatteforvaltningsloven er:

 • ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt mv.
 • skattepliktiges adgang til endring av egen fastsetting er 3 år
 • myndighetenes generelle adgang til å endre uriktige fastsettinger er 5 år
 • delvis nye regler om administrative reaksjoner (tilleggsskatt, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr mv.).
 • klageadgang på bindende forhåndsuttalelser
 • mulighet for bindende forhåndsuttalelse omfatter også merverdiavgiftskompensasjon, særavgifter og motorkjøretøyavgifter

Skatteforvaltningsloven erstatter ligningsloven. I tillegg vil den nye loven erstatte en rekke skatteforvaltningsregler i annet regelverk, blant annet i merverdiavgiftsloven, særavgiftsloven, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, svalbardskatteloven og artistskatteloven. Den vil også i hovedsak erstatte forvaltningsloven der den gjelder på skatteområdet.

I tillegg vil ca. 60 forskrifter erstattesmed én samleforskrift: Skatteforvaltningsforskriften.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater