Skattenedsettelse etter ettårsregelen

En dame holder en kaffe og en veske. Foto

Har du hatt lønnsarbeid utenfor Norge sammenhengende i minst tolv måneder, kan du kreve nedsettelse av skatten. Dette kalles ettårsregelen og går ut på at skatten på lønnsinntekten som du har tjent under utenlandsoppholdet blir nedsatt.


Regelen innebærer ikke at den alminnelige skatteplikten til Norge opphører, og du må gi opplysninger om lønnen i skattemeldingen ved å fylle ut skjema RF-1150.

27/08/2023

Hvem omfattes av ordningen?

Regelen omfatter personlige skattytere som er skattemessig bosatt i Norge etter norske skatteregler. Regelen har særlig praktisk betydning for de tilfeller du ikke kan kreve skattemessig emigrasjon, for eksempel fordi du har beholdt bolig i Norge eller fordi emigrasjon som regel tidligst kan skje tre år etter at du faktisk flyttet fra Norge.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å avklare om du er skattemessig bosatt i Norge etter norske skatteregler.

Hvilke inntekter omfattes?

Det er kun lønnsinntekter for arbeid utført i utlandet som omfattes av ettårsregelen.

Lønnsbegrepet omfatter også naturalytelser fra arbeidsgiver, feriepenger, bonus, lønn under velferdspermisjon, sluttvederlag mm. Også inntekt fra selvstendige oppdrag som ikke anses som virksomhet faller inn under lønnsbegrepet («frilanser»).

Ytelser som erstatter lønnsinntekt, kan også omfattes av regelen. Dette vil for eksempel være sykepenger, foreldrepenger og tilsvarende ytelser fra offentlig trygdeordning i annen stat. Du omfattes ikke av regelen hvis du på det tidspunktet du tok arbeidsopphold utenfor Norge visste eller burde ha visst at vilkårene for å få slike ytelser var oppfylt eller ville bli oppfylt i løpet av oppholdet.

Dagpenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger omfattes ikke av lønnsbegrepet.

Lønn og feriepenger som er opptjent i Norge, men utbetalt under utenlandsoppholdet, omfattes ikke av skattenedsettelsen.

Hvilke vilkår må være oppfylt?

For å kunne benytte ettårsregelen, må alle følgende vilkår være oppfylt:

 • Oppholdet i utlandet må være et arbeidsopphold.
 • Arbeidsoppholdet må som utgangspunkt vare i minst tolv måneder sammenhengende, men se unntak nedenfor om lønn fra norsk den norske stat hvor også opphold av kortere varighet kan omfattes.
 • Du kan kun oppholde deg i Norge et visst antall dager i 12- måneders perioden.
 • Norge kan ikke ha eksklusiv beskatningsrett til lønnsinntekten gjennom skatteavtaler eller annen folkerettslig overenskomst.
 • Arbeidet må ikke hovedsakelig finne sted utenfor andre staters territorium og kontinentalsokler.

Det er ikke et vilkår at lønnen blir skattlagt i utlandet eller at den må utbetales fra en utenlandsk arbeidsgiver.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater undersøker om vilkårene er oppfylt i din sak.

Arbeidsopphold

Det er et vilkår at oppholdet i utlandet er et arbeidsopphold.

«Arbeidsopphold» defineres som opphold hvor «hovedformålet er å utføre personlige tjenester av økonomisk karakter i eller utenfor et tjenesteforhold, men ikke som ledd i virksomhet». Kravet til arbeidsopphold vil som utgangspunkt være oppfylt om du er i et ansettelsesforhold og arbeider minst 50 % stilling.

Utenlandsoppholdet vil fremdeles regnes som et arbeidsopphold selv om du har arbeidsfrie dager på linje med de som er vanlig i oppholdsstaten, avvikler normale ferier, avspaserer, bytter arbeidsgiver eller oppholdsland.

Utenlandsoppholdet regnes imidlertid ikke som arbeidsforhold;

 • Når du ikke er forpliktet til å utføre noe arbeid for arbeidsgiver.
 • Hovedformålet med oppholdet er studier eller ferie.
 • Du arbeider mindre enn femti prosent av full stilling.

Hvis du mottar sykepenger, fødselspenger mv., og du før utreisen visste eller burde ha visst at vilkårene for å motta sykepenger eller foreldrepenger i forbindelse med utenlandsoppholdet var oppfylt eller ville bli oppfylt i løpet av oppholdet.

Arbeidsoppholdets varighet

Det er et grunnvilkår for ettårsregelen at arbeidsoppholdet utenfor Norge må ha vart sammenhengende i minst tolv måneder.

Har du lønn fra den norske stat, eksempelvis som ansatt i utenrikstjeneste, forsvaret, internasjonale organisasjoner lønnet av den norske stat gjelder unntak fra kravet til sammenhengende opphold.

Unntaket forutsetter at arbeidsoppholdet er i en stat som Norge ikke har skatteavtale med, og innebærer at du kan legge sammen flere arbeidsopphold i utlandet i løpet av en 30 måneders periode forutsatt at hvert av oppholdene er på minst seks måneder. Skattenedsettelsen kan imidlertid bare kreves for de perioder du arbeidet i utlandet.

Oppholdets varighet regnes fra og med første hele kalenderdøgn utenfor Norge til og med siste hele kalenderdøgn utenfor Norge. Dette medfører at utreise- og hjemkomstdato ikke skal regnes med i opptellingen av oppholdet. Dersom du starter ditt utenlandsopphold 1.1.2019 og flytter hjem 31.12.2019, vil således ikke vilkåret til arbeidsoppholdets varighet være oppfylt.

Opphold i Norge

Du har lov til å ha kortvarige opphold i Norge uten at arbeidsoppholdet i utlandet avbrytes.

For hver hele måned du arbeider i utlandet, opptjener du deg rett til å oppholde seg i Norge i inntil seks dager. Alle døgn eller deler av døgn hvor du har oppholdt deg i Norge, skal anses som en dag ved denne beregningen, jf. FSFIN § 2-1-5.

Det tillatte oppholdet i Norge kan tas ut samlet, og det er ikke et krav at du har opptjent dagene før du oppholder deg i Norge.

Må du oppholde deg i Norge på grunn av upåregnelige forhold som verken du eller din arbeidsgiver rår over, kan du oppholde seg i Norge inntil tre dager ekstra for hver hele måned du har arbeidet utenfor riket. «Upåregnelige forhold» er definert som «hendelser, inngrep eller hindringer som ikke med rimelighet kunne tas i betraktning da arbeidsoppholdet ble påbegynt».

Dette kan for eksempel være:

 • Krig
 • Uro
 • Stengte grenser
 • Naturkatastrofer
 • Egen alvorlig sykdom eller alvorlig sykdom hos din ektefelle, samboer, mindreårige barn eller foreldre

På grunn av koronakrisen har utenriksdepartementet oppfordret norske borgere i utlandet om å vende hjem. For de som følger denne oppfordringen, kan det være usikkert når oppholdet i utlandet vil gjenopptas.
Må du oppholde deg i Norge på grunn av koronakrisen, kan du oppholde deg i Norge inntil tre dager ekstra for hver hele måned du har arbeidet utenfor riket. Dette innebærer at du kan oppholde deg i Norge inntil ni dager per hele måned du har arbeidet i utlandet. Det tillatte oppholdet i Norge kan tas ut samlet, og det er ikke et krav at du har opptjent dagene før du oppholder deg i Norge.
Vår vurdering er at de tre ekstra dagene mest sannsynlig ikke vil rekke særlig langt, slik situasjonen nå er. Vi er ikke kjent med om det vil bli gitt ytterligere unntak, men vi antar at Finansdepartementet vil komme tilbake til dette.Det er viktig å merke seg at det gjelder et unntak fra dette dersom du utfører arbeid i Norge mens du oppholder deg her.

I prinsippet er det uten betydning hva du bruker dagene i Norge til. Imidlertid kan arbeidsoppholdet i utlandet anses som avbrutt hvis de tillatte oppholdsdagene brukes til å utføre arbeid i Norge. Dette gjør seg særlig gjeldende når det tas ut et samlet opphold i Norge av lengre varighet som hovedsakelig brukes til å utføre arbeid.

Norges beskatningsrett

Har Norge eksklusiv beskatningsrett til lønnsinntekten gjennom skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst, kan det ikke gis nedsettelse av skatt etter ettårsregelen. Dette omfatter typisk lønn i offentlig tjeneste, hvor de fleste skatteavtaler gir eksklusiv beskatningsrett til Norge. Bestemmelsen forebygger dermed at slik inntekt blir skattefri i begge land.

Arbeid utenfor andre staters territorium og kontinentalsokler

Ettårsregelen kommer ikke til anvendelse for inntekt ved arbeidsopphold som hovedsakelig finner sted utenfor andre staters territorium. Med hovedsakelig menes at du i løpet av den aktuelle perioden har befunnet deg mer utenfor enn innenfor andre staters territorium. For eksempel vil ettårsregelen som regel ikke gjelde for norske sjøfolk i internasjonal fart.

Arbeid på Norges eller andre staters kontinentalsokkel likestilles med opphold på land dersom formålet med arbeidet er å undersøke eller utnytte ressurser knyttet til havbunnen eller undergrunnen på kontinentalsokkelen.

Særlig om piloter og ettårsregelen

Finansdepartementet har i en tolkingsuttalelse lagt til grunn at piloter og annet flygende personell i internasjonal fart skal behandles som landarbeidende personell ved anvendelsen av ettårsregelen. På samme måte som et utenlandsopphold kan innebære arbeid på land i flere stater, vil arbeid i luften på en internasjonal fart anses som arbeid utført i flere stater.

Dette innebærer at det må tas stilling til om Norge i henhold til skatteavtale eller lignende har eksklusiv beskatningsrett til lønnsinntekten i hver enkelt stat arbeidstakeren har utført arbeid i. For flyvende personell medfører dette at man må ha oversikt over alle overflyvningsland og gjennomgå skatteavtalen eller andre avtaler med samtlige av disse landene.

Det er du selv som må holde orden på hvilke land arbeidet utføres i og omfanget av arbeidet utført i hver enkelt stat.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å rapportere riktig i skattemeldingen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat gry

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater