Skatt på dødsbo – hva bør du vite?

Et eldre par holder hender. Foto

Det er mye å tenke på når noen dør, også når det kommer til skatt. Vi i Codex Advokat har advokater som kan håndtere alle skatte-, skifte- og arverettslige spørsmål.

27/08/2023

Hvordan skjer skattleggingen når noen dør?

Når noen dør, opphører skatteplikten for inntekter og formue. Fra dødsfallstidspunktet er ikke avdøde lenger et eget skattesubjekt.

Hovedregelen er at man er skattepliktig for inntekter frem til dødsfallstidspunktet. Etter dødsfallstidspunktet vil skatt på avdødes inntekter og formue fastsettes enten på gjenlevende ektefellen, arvinger eller dødsboet.

Den praktiske gjennomføringen av selve skattleggingen er avhengig av hvordan avdødes eiendeler blir fordelt («skiftet»).

ⓘ 
Reglene om skatt ved dødsfall er i mange tilfeller komplisert.

Vi bistår deg gjennom hele prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Når oppstår et dødsbo?

Når noen dør oppstår et dødsbo. Dødsboet vil da bestå av avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser.

I mange tilfeller vil det i praksis ikke oppstå et dødsbo. Dette gjelder i de tilfellene gjenlevende ektefelle overtar boet i uskifte eller når en enearving fullt ut overtar ansvaret for avdødes gjeld. I slike tilfeller går avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser inn som en del av den gjenlevende ektefellens eller enearvingens formue.

Et dødsbo oppstår i følgende tilfeller:

  • Når enearvingen ikke overtar ansvar for avdødes gjeld.
  • Når det er flere arvinger og det er begjært og gjennomføres et offentlig skifte.
  • Når det er flere arvinger og boet skiftes privat og eiendelene/verdiene ikke er utloddet/fordelt.
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle skatte,- skifte- og arverettslige spørsmål.

Har dødsboet plikt til å levere en skattemelding?

Ja, et dødsbo anses for å være en sammenslutning av arvingene sammen med eventuelt gjenlevende ektefelle, og er et eget skattesubjekt. Et dødsbo plikter å levere en skattemelding for sine inntekter og formue.

Var avdøde næringsdrivende og leverte skattemelding for næringsdrivende skal også dødsboet levere skattemelding for næringsdrivende så lenge boet ikke er opphørt. Når dødsboet er besluttet opphørt, må dødsboet levere en egen skattemelding for forhåndsfastsetting (RF 1040-B).

Hvilke inntekter skal dødsboet skattlegges for?

OBS! I dødsåret skattlegges dødsboet for avdødes og boets samlede inntekt (sambeskatning).

For senere år skattlegges dødsboet for sin formue og inntekt. Som inntekt regnes avkastning av formue som inngår i boet, dette kan typisk være renteinntekter fra bankinnskudd eller leieinntekter fra fast eiendom.

At dødsboet og avdødes inntekter skattlegges sammen, innebærer for eksempel at avdødes underskudd kan avregnes mot overskudd i dødsboet. Dødsboet trer også i utgangspunktet inn i avdødes skatteposisjoner (kontinuitet).

GODT Å VITE!
Vær oppmerksom på at det gjelder særlige regler om fastsetting av ny inngangsverdi (diskontinuitet) for visse eiendeler. Dette gjelder for eksempel boligen avdøde kunne selge skattefritt.

Selv om dødsboets inntekt beskattes sammen med avdødes inntekt i dødsåret, er det likevel viktig å synliggjøre hvilke inntekter og fradrag som tilhører avdøde og hvilke inntekter og fradrag som tilhører dødsboet.

Årsaken til at det er viktig å fordele inntekter og fradrag er blant annet at det skal fastsettes personinntekt hos avdøde av inntekter som er opptjent på hans hånd. For et dødsbo skal det ikke beregnes personinntekt.

Avdøde er skattepliktig for inntekter som er utbetalt eller hadde et ubetinget krav på før dødsfallstidspunktet. Det betyr at avdøde for eksempel er skattepliktig for aksjeutbytte som er besluttet utdelt før dødsfallet, selv om selve utbetalingen av utbyttet skjer etter dødsfallet. Utbetales lønn og pensjon etter dødsfallet er det dødsboet som er skattepliktig for inntekten.

Pensjon i dødsmåneden er av praktiske formål skattefri.

Eksempler:

EKSEMPEL 1:
Peder Ås døde 20. september 2019, og fikk utbetalt lønn den 15. september. Lønnen er opptjent før dødsfallet og Peder er skattepliktig for lønnen fordi den er utbetalt før han døde. Lønnen er personinntekt, og er med i grunnlaget for beregning av trygdeavgift og trinnskatt for Peder Ås.

EKSEMPEL 2:
Lars Holm døde 15. mars, og lønnen for mars ble utbetalt den 20. mars. Selv om lønnen for mars er opptjent av Lars Holm før han døde, er lønnen skattepliktig for dødsboet fordi den ble utbetalt etter Lars Holm var død. Det beregnes ikke trygdeavgift eller trinnskatt av lønnen for dødsboet. Lønnen skattlegges som alminnelig inntekt.

EKSEMPEL 3:
Marte Kirkerud eier aksjer i Kirkerud AS. I mars besluttes det utdelt utbytte fra Kirkerud AS. Marte Kirkerud dør i april og utbyttet blir utbetalt i mai. Utbyttet er skattepliktig for Marte Kirkerud og ikke dødsboet fordi det ble besluttet utdelt før hun døde.

Hvem har ansvaret for å levere skattemeldingen når noen dør?

Har gjenlevende ektefelle overtatt boet i uskifte, er det den gjenlevende som har ansvaret for å levere skattemeldingen for sin egen og avdødes inntekt.

Skiftes boet privat, er det de selvskiftende arvingene (herunder enearving) som har ansvar for å levere skattemeldingen for avdøde og eventuelt dødsboet.

I andre tilfeller er det i utgangspunktet skifteforvalter som har ansvaret for å levere skattemeldingen.

Regelen om å gi riktige og fullstendige opplysninger gjelder også i slike tilfeller. Det betyr at den som leverer skattemeldingen skal opptre «aktsomt og lojalt» slik at det kan fastsettes riktig skatt. Avdøde kan ikke ilegges tilleggsskatt, men det gjelder ikke et tilsvarende unntak for dødsboet.

Hvorfor har ikke skatteetaten sendt ut skattemeldingen for avdøde?

Når noen dør opphører skatteplikten.

Når dødsfallsmeldingen blir registrert, får også skatteetaten informasjon om dødsfallet. Adressen til avdøde blir fjernet fra folkeregisteret, og avdødes tilganger i Altinn blir sperret. Skatteetaten kan derfor ikke sende ut skattemeldingen eller skatteoppgjøret tilhørende den avdøde.

Den som har ansvaret for å levere skattemeldingen må derfor kontakte skattemyndighetene å sørge for å få registrert en c/o adresse for avdøde, eventuelt be om å få tilsendt skattemeldingen og skatteoppgjøret til seg.

I utgangspunktet må det fremlegges en kopi av skifteattesten eventuelt en fullmakt for å få tilgang til avdødes skattemelding og skatteoppgjør.

Når en person dør i begynnelsen av året, og ikke fått levert skattemeldingen for foregående inntektsår, plikter de ansvarlige å sende inn denne.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å gi riktige og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene.

Når opphører et dødsbo?

Ved offentlig skifte legges det til grunn at boet opphører som eget subjekt når det er sluttet og utloddet etter regelen i skifteloven § 35.

Ved privat skifte opphører dødsboet å være et eget subjekt når de arve- og skifterettslige spørsmål er avklart. I dette ligger at forholdet til kreditorene må være avklart. Som utgangspunkt kan det legges til grunn at boet er opphørt ved arvingenes oppgjørsdato.

Er boet bare delvis gjort opp, for eksempel ved at innestående på en bankkonto er overført til en eller flere arvinger samtidig som andre fordelingsspørsmål vedrørende skiftet ikke er avklart, anses ikke boet som opphørt. I slike tilfeller vil arvingen skattlegges for formue og inntekt fra tidspunktet for utlodningen, mens dødsboet skattlegges for den gjenværende formue og ev. inntekt.

Før dødsboet kan avsluttes må det leveres en egen skattemelding hvor det kreves forhåndsfastsetting av boet (RF-1040).

Når skal skattemeldingen for forhåndsfastsetting av skatt på formue og inntekt (RF-1040) sendes inn?

Før et dødsbo avsluttes, må det leveres en egen skattemelding hvor det kreves forhåndsfastsetting av dødsboet (RF-1040).

Det kan kreves forhåndsfastsetting for;

  • Det året dødsboet avsluttes.
  • Året før, dersom skatteoppgjøret ikke er ferdig når forhåndsfastsettingen kreves.

Forhåndsfastsettingen skal omfatte inntekt frem til slutningsdagen.

Går avviklingen over to år må det sendes inn eget skjema for hvert av årene.

Skattemelding for forhåndsfastsetting (RF-1040) skal ikke leveres i de tilfellene boet overtas av gjenlevende ektefelle i uskifte eller når en enearving overtar fullt ansvar for avdødes gjeld.

I visse tilfeller er det mulig å sende inn den forhåndsutfylte skattemeldingen til avdøde, uten også å fylle ut skattemelding for forhåndsfastsetting (RF-1040). Du må i så fall merke tydelig på skattemeldingen at det gjelder krav om forhåndsfastsetting. Du må også gjøre korrigeringer og skattemeldingen må sendes inne på papir.

Hva er det viktig å huske på?

Hadde avdøde virksomhet eller mer kompliserte forhold anbefaler vi å kontakte en advokat for å få bistand.

Reglene om skatt ved dødsfall er i mange tilfeller kompliserte for avdøde, gjenlevende som overtar boet i uskifte og for dødsboet. Vi i Codex Advokat Oslo AS har lang erfaring med skatt ved dødsfall og for dødsbo.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat per

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater