Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Skatt på dødsbo – hva bør du vite?

Det er mye å tenke på når noen dør, også når det kommer til skatt. Vi i Codex Advokat har advokater som kan håndtere alle skatte-, skifte- og arverettslige spørsmål.

I denne artikkelen får du vite mer om:

Hvordan skjer skattlegging når noen dør?

Når noen dør, opphører skatteplikten for inntekter og formue. Fra dødsfallstidspunktet er ikke avdøde lenger eget skattesubjekt.

Hovedregelen er at man er skattepliktig for inntekter frem til dødsfallstidspunktet. Etter dødsfallstidspunktet vil skatt på avdødes inntekter og formue fastsettes enten på gjenlevende ektefelle, arvinger eller dødsbo.

Den praktiske gjennomføringen av selve skattleggingen er avhengig av hvordan avdødes eiendeler er fordelt («skiftet»).

Når oppstår et dødsbo?

Når noen dør oppstår et dødsbo. Dødsboet vil da bestå av avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser.

I mange tilfeller vil det i praksis ikke oppstå et dødsbo. Dette gjelder i de tilfellene gjenlevende ektefelle overtar boet i uskifte eller når en enearving fullt ut overtar ansvaret for avdødes gjeld. I slike tilfeller går avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser inn som en del av den gjenlevende ektefelles eller enearvingens formue.

Et dødsbo oppstår i følgende tilfeller:

  • Når enearvingen ikke overtar ansvar for avdødes gjeld
  • Når det er flere arvinger og det er begjært og gjennomføres offentlig skifte
  • Når det er flere arvinger og boet skiftes privat og eiendelene/verdiene ikke er utloddet/fordelt

Har dødsboet plikt til å levere skattemelding?

Ja, et dødsbo anses for å være en sammenslutning av arvingene sammen med ev. gjenlevende ektefelle, og er et eget skattesubjekt. Et dødsbo plikter å levere skattemelding for sine inntekter og formue.

Var avdøde næringsdrivende og leverte skattemelding for næringsdrivende skal også dødsboet levere skattemelding for næringsdrivende så lenge boet ikke er opphørt. Når dødsboet er besluttet opphørt, må dødsboet levere egen skattemelding for forhåndsfastsetting (RF 1040-B).

Hvilke inntekter skal dødsboet skattlegges for?

OBS! I dødsåret skattlegges dødsboet for avdødes og boets samlede inntekt (sambeskatning).

For senere år skattlegges dødsboet for sin formue og inntekt. Som inntekt regnes avkastning av formue som inngår i boet, dette kan typisk være renteinntekter fra bankinnskudd eller leieinntekt fra fast eiendom.

At dødsboet og avdødes inntekter skattlegges sammen, innebærer for eksempel at avdødes underskudd kan avregnes mot overskudd i dødsboet.  Dødsboet trer også som utgangspunkt inn i avdødes skatteposisjoner (kontinuitet).

GODT Å VITE!
Vær oppmerksom på at det gjelder særlige regler om fastsetting av ny inngangsverdi (diskontinuitet) for visse eiendeler. Dette gjelder for eksempel bolig avdøde kunne selge skattefritt.

Selv om dødsboets inntekt beskattes sammen med avdødes inntekt i dødsåret, er det likevel viktig å klargjøre hvilke inntekter og fradrag som tilhører avdøde og hvilke inntekter og fradrag som tilhører dødsboet.

Årsaken til at det er viktig å fordele inntekter og fradrag er blant annet at det skal fastsettes personinntekt hos avdøde av inntekter som er opptjent på hans hånd. For dødsbo skal det ikke beregnes personinntekt.

Avdøde er skattepliktig for inntekter som er utbetalt eller hadde et ubetinget krav på før dødsfallstidspunktet. Det betyr at avdøde for eksempel er skattepliktig for aksjeutbytte som er besluttet utdelt før dødsfallet, selv om selve utbetalingen av utbytte skjer etter dødsfallet (tidfesting etter det såkalte «realisasjonsprinsippet»). Utbetales lønn og pensjon etter dødsfallet er det dødsboet som er skattepliktig for inntekten (tidfesting etter det såkalte «kontantprinsippet»).

Pensjon i dødsmåneden er av praktiske formål skattefri.

Eksempler:

EKSEMPEL 1:
Peder Ås døde 20. september 2019, og fikk utbetalt lønn den 15. september. Lønnen er opptjent før dødsfallet og Peder er skattepliktig for lønnen fordi den er utbetalt før han døde. Lønnen er personinntekt, og er med i grunnlaget for beregning av trygdeavgift og trinnskatt for Peder Ås.

EKSEMPEL 2:
Lars Holm døde 15. mars, og lønnen for mars ble utbetalt den 20. mars. Selv om lønnen for mars er opptjent av Lars Holm før han døde, er lønnen skattepliktig for dødsboet fordi den ble utbetalt etter Lars Holm var død. Det beregnes ikke trygdeavgift eller trinnskatt av lønnen for dødsboet. Lønnen skattlegges som alminnelig inntekt.

EKSEMPEL 3:
Marte Kirkerud eier aksjer i Kirkerud AS. I mars besluttes det utdelt utbytte fra Kirkerud AS. Marte Kirkerud dør i april og utbyttet blir utbetalt i mai. Utbyttet er skattepliktig for Marte Kirkerud og ikke dødsboet fordi det ble besluttet utdelt før hun døde.

Hvem har ansvaret for å levere skattemeldingen når noen dør?

Har gjenlevende ektefelle overtatt boet som uskiftebo, er det den gjenlevende som har ansvar for å levere skattemeldingen for sin egen og avdødes inntekt.

Skiftes boet privat, er det de selvskiftende arvingene (herunder enearving) som har ansvar for å levere skattemeldingen for avdøde og eventuelt dødsboet.

I andre tilfeller er det i utgangspunktet skifteforvalter som har ansvar for å levere skattemeldingen.

Regelen om å gi riktige og fullstendige opplysninger gjelder også i slike tilfeller. Det betyr at den som leverer skattemeldingen skal opptre «aktsomt og lojalt» slik at det kan fastsettes riktig skatt. Avdøde kan ikke ilegges tilleggsskatt, men det gjelder ikke tilsvarende unntak for dødsboet.

Hvorfor har ikke skatteetaten sendt skattemeldingen for avdøde?

Når noen dør opphører skatteplikten.

Når dødsfallsmeldingen blir registrert, får også skatteetaten informasjon om dødsfallet. Adressen til avdøde blir fjernet fra folkeregisteret, og avdødes tilganger i Altinn blir sperret. Skatteetaten får derfor ikke sendt ut skattemeldingen eller skatteoppgjøret tilhørende den avdøde.

Den som har ansvar for å levere skattemeldingen må derfor kontakte skattemyndighetene å sørge for å registrere en c/o adresse for avdøde, eventuelt be om å få tilsendt skattemeldingen og skatteoppgjøret.

I utgangspunktet må det fremlegges kopi av skifteattest ev. fullmakt for å få tilgang til avdødes skattemelding og skatteoppgjør.

Har avdøde avgått ved døden tidlig på året og ikke fått levert skattemeldingen for forrige inntektsår, plikter de ansvarlige å sende inn denne.

Når opphører et dødsbo?

Ved offentlig skifte legges det til grunn at boet opphører som eget subjekt når det er sluttet og utloddet etter regelen i skifteloven § 35.

Ved privat skifte opphører dødsboet å være et eget subjekt når de arve- og skifterettslige spørsmål er avklart. I dette ligger at forholdet til kreditorene må være avklart. Som utgangspunkt kan det legges til grunn at boet er opphørt ved arvingenes oppgjørsdato.

Er boet bare delvis gjort opp, for eksempel ved at innestående på en bankkonto er overført til en eller flere arvinger samtidig som andre fordelingsspørsmål vedrørende skiftet ikke er avklart, anses ikke boet som opphørt. I slike tilfeller vil arvingen skattlegges for formue og inntekt fra tidspunktet for utlodningen, mens dødsboet skattlegges for den gjenværende formue og ev. inntekt.

Før dødsboet kan avsluttes må det leveres en egen skattemelding hvor det kreves forhåndsfastsetting av boet (RF-1040).

Når skal skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på formue og inntekt (RF-1040) sendes?

Før et dødsbo avsluttes, må det leveres en egen skattemelding hvor det kreves forhåndsfastsetting av dødsboet (RF-1040).

Det kan kreves forhåndsfastsetting for;

  • Det året dødsboet avsluttes
  • Året før, dersom skatteoppgjøret ikke er ferdig når forhåndsfastsettingen kreves

Forhåndsfastsettingen skal omfatte inntekt frem til slutningsdagen. Går avviklingen over to år må det sendes inn eget skjema for hvert av årene.

Skattemelding for forhåndsfastsetting (RF-1040) skal ikke leveres i de tilfellene boet overtas av gjenlevende ektefelle i uskifte eller når en enearving overtar fullt ansvar for avdødes gjeld.

I visse tilfeller er det mulig å sende inn den forhåndsutfylte skattemeldingen til avdøde, uten også å fylle ut skattemelding for forhåndsfastsetting (RF-1040). Du må i så fall merke tydelig på skattemeldingen at det gjelder krav om forhåndsfastsetting. Du må også gjøre korrigeringer og skattemeldingen må sendes inne på papir.

Hva er viktig å huske på?

Hadde avdøde virksomhet eller mer kompliserte forhold anbefaler vi å kontakte en advokat for å få bistand. Reglene om skatt ved dødsfall er i mange tilfeller komplisert for avdøde, gjenlevende som overtar boet i uskifte og for dødsboet. Vi i Codex Advokat Oslo AS har lang erfaring med skatt ved dødsfall og for dødsbo.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.