Merverdiavgift - Din [Guide] fra advokaten

To mennesker sitter inne på et kontor og jobber. Foto

MVA-regelverket er både omfattende og komplekst. Det kan være vanskelig å få grep på hva du skal kreve mva på, når det er fradragsrett for mva, hva du gjør dersom mva er håndtert feil og når du må registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret.

27/08/2023

Når må du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret?

Som utgangspunkt sier merverdiavgiftsloven at alle næringsdrivende skal mva-registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret når omsetningen av mva-pliktige varer og tjenester passerer kr. 50.000 i løpet av en 12 måneders periode.

ⓘ 
Merverdiavgiftsloven er et omfattende og komplekst regelverk.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom regelverket, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Det finnes også en rekke unntak og fritak, som sier at ikke alle har plikt og rett til å bli mva-registrert.

Hva er reglene om fradragsrett for merverdiavgift?

Som hovedregel er det fradragsrett for mva på anskaffelser som er til bruk i den mva-pliktige virksomheten.

«Til bruk» innebærer at anskaffelsen er relevant og står i en naturlig og nær tilknytning til den mva-pliktige virksomheten.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å kartlegge hva det er fradragsrett for.

Er det merverdiavgift på utleie av fast eiendom?

Omsetning og utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgift.

Hovedregelen er derfor at det ikke skal beregnes merverdiavgift når eiendommen selges eller leies ut. Følgen av dette er at det ikke foreligger fradragsrett for merverdiavgift knyttet til slike transaksjoner.

Salg av fast eiendom vil alltid være unntatt mva, men for utleie gjelder det visse unntak og hvor utleien kan avgiftsberegnes dersom enkelte vilkår er oppfylt. Om utleie av fast eiendom og frivillig registrering kan du lese mer om her;

Hva er reglene rundt fradragsrett for merverdiavgift på parkeringsplasser?

Fradragsretten for merverdiavgift på parkeringsplasser henger sammen med om du leier parkeringsplasser fra samme selskap du leier kontorlokaler fra.

Dersom parkeringsplassene og kontorlokalene leies fra ulike selskap, kan ikke merverdiavgiften på leien av parkeringsplassene fradragsføres.

Hva er formålet med justeringsreglene av merverdiavgift for kapitalvarer?

I 2008 ble det innført generelle justeringsregler av inngående mva for kapitalvarer.

Hensikten med reglene er at fradragsføringen i størst mulig grad skal reflektere kapitalvarens tilknytning til avgiftspliktig virksomhet over tid, og ikke bare tilknytningen ved anskaffelsen.

Hva er bokettersyn og kontroll fra Skatteetaten?

Bokettersyn er den tidligere betegnelsen på skattemyndighetenes kontroll av foretak. Utgangspunktet er at det er en vid adgang til å undersøke om skatt og avgift er riktig beregnet og betalt hos de skatte- og rapporteringspliktige.

Skattemyndighetene kan også innhente opplysninger hos tredjeparter (f.eks. bank, arbeidsgiver), og offentlige organer.

Den vide adgang til å innhente opplysninger, innebærer at skattemyndighetene kan få god oversikt og innsikt før de eventuelt gjennomfører kontrollen hos skattepliktige.

Hva er utgangspunktet for uttaksmerverdiavgift?

Som nevnt ovenfor skal ikke beregnes merverdiavgift ved salg av fast eiendom og aktører som driver med denne typen virksomhet har i utgangspunktet ikke rett til registering i Merverdiavgiftsregisteret. Virksomhetene har heller ikke rett til å fradragsføre MVA på varer og tjenester som anskaffes i forbindelse med oppføring- og salg av boligene.

På bakgrunn av dette har lovgiver tenkt at det vil være «urettferdig» om eiendomsutviklere som eksternt kjøper inn bygge- og prosjekteringstjenester må betale MVA, mens de som egenproduserer de samme tjenestene, slipper å betale MVA.

Den nøytrale løsningen er at det etter mervediavgiftsloven foreligger en plikt til å beregne og betale merverdiavgift på de egenproduserte tjenestene. Merverdiavgiften som beregnes på eget arbeid, kalles for «uttaksmerverdiavgift» og forblir en endelig kostnad for byggherre.

Merverdiavgift ved kommunesammenslåing

Ved kommunesammenslåing kan det oppstå situasjoner hvor det er ekstremt viktig å bevare fradragsført mva. Dette dreier seg altså om å beholde mva-fradrag som kommunen har fått i forbindelse med påkostning av fast eiendom, eller i forbindelse med anskaffelse av driftsmidler.

Hva gjør du dersom merverdiavgift er håndtert feil?

Dersom du oppdager at mva er håndtert feil, enten ved at det er beregnet for mye eller for lite, eller at det er fradragsført for mye eller for lite skal du korrigere mva-meldingen.

Den korrigerte meldingen erstatter hele den tidligere leverte mva-meldingen med konkrete tall. Derfor må en korrigert melding ikke bare inneholde den posten som var feil, men også et fullstendig avgiftsoppgjør for teminen.

Det er viktig å rapportere riktig i mva-meldingen for å unngå tilleggsskatt på opptil 60%.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å gjennomgå avgiftshåndteringen slik at rapporteringen blir riktig.

Hvordan skal elektronisk regnskapsdokumentasjon oppbevares?

Både papirbasert og elektronisk regnskapsdokumentasjon skal oppbevares i Norge. Ved elektronisk regnskapsdokumentasjon er det serverplasseringen som er avgjørende – er serveren i utlandet, så skjer også lagringen i utlandet.

Det som ikke så mange vet, er at lagring av elektronisk regnskapsdokumentasjon i utlandet i utgangspunktet er forbudt.

Når skal det beregnes merverdiavgift ved kjøp og salg av virksomhet?

Det påløper ikke mva dersom virksomheten er organisert i et aksjeselskap eller et ansvarlig selskap / delt ansvar og det er selskapet som selges.

Avgiftsfritaket er avhengig av to primære betingelser:

  • Virksomheten eller en del av denne må overdras.
  • Virksomheten må fortsette i det store og hele som tidligere på den nye eiers hånd.

Det vil som utgangspunkt ikke være anledning til å kjøpe og selge virksomheten kort tid etter overtakelsen for at fritaket skal komme til anvendelse.

Hvilke varer og tjenester skal du kreve merverdiavgift på?

Som utgangspunkt skal du som næringsdrivende beregne og kreve inn merverdiavgift for alle varer og tjenester du selger dersom tre vilkår oppfylles:

  • Du regnes som næringsdrivende.
  • Du selger varer og tjenester som er mva-pliktige.
  • Salget har nådd beløpsgrensen på kr 50.000 i løpet av 12 måneder.

Det finnes også en del varer som kan være unntatt eller fritatt fra mva. Dette kan du lese mer om i vår artikkel om mva ved salg av varer og tjenester.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurdere om du skal kreve inn merverdiavgift på varene du selger.

Hva gjør Codex Advokat for deg?

Codex Advokat har spesialkompetanse på merverdiavgift og er din støttespiller i alle saker som gjelder mva.

• Du får bistand i alle spørsmål knyttet til merverdiavgift.
• Du får juridisk bistand gjennom hele din sak.

Bli kjent med våre advokater

Sitat gry

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater