• Hovedside

TRANSAKSJONSADVOKATER: Våre advokater hjelper deg!

Transaksjon forsidebilde

Transaksjoner

Transparent selskapsrett1
Selskapsrett
Ved etablering av virksomhet er det viktig å velge hensiktsmessig selskapsform. Vi vurderer og gir råd om valg av selskapsform, og bistår med selve etableringen.
Transparent pengekrav1
Pengekrav
Pengekrav oppstår også ved at avtaler ikke oppfylles, og hvor typisk krav om erstatning gjøres gjeldende.
Transparent kontrakter1
Kontrakter
Vi bistår bedrifter med standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester. Vi utvikler også aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler og distribusjonsavtaler.

Transaksjoner

Ved kjøp eller salg av et selskap, en portefølje eller innmat (driftsmidler, eiendom, varelager mv.) er det fornuftig å få vurdert de skatte- og avgiftsmessige konsekvensene av ulike alternativer, veiledning gjennom salgsprosessen og bistand til gjennomgang eller utforming av kontrakter. Ved kjøp av virksomhet vil det være fornuftig å foreta en gjennomgang av økonomiske, skatte-og avgiftsmessige og juridiske forhold hos oppkjøpsobjektet. Ved reorganiseringer av virksomhet som eksempelvis ved fusjon eller fisjon vil hensikten være å videreutvikle eller rendyrke virksomheten. I denne sammenheng vil man også stå seg på å få vurdert den mest hensiktsmessige måten å gjennomføre omorganiseringen på samt få vurdert juridiske, skatte- og avgiftsmessige forhold.

Tvisteløsning

Tvisteløsning krever rettslig, forretningsmessig og økonomisk kompetanse for å kunne løse opp i ulike konflikter på en hensiktsmessig måte. Våre advokater kan bistå i hele prosessen og gi deg god støtte ved en evt. rettssak. Våre advokater har solid erfaring og omfattende kompetanse innen tvisteløsning for domstolene. Les mer om hvordan jobber med tvisteløsning og prosedyre.

Bokettersyn

Skatteetaten gjennomfører regelmessig kontroller av virksomheter gjennom bokettersyn. Dette innebærer at en virksomhets regnskaper gjennomgås for ett eller flere år. Formålet med et bokettersyn er å kontrollere at virksomheten følger reglene i regnskapsloven og bokføringsloven, skatteloven og merverdiavgiftsloven. Virksomheten må medvirke under bokettersynet, men det kan oppleves som krevende å bli kontrollert. I en slik situasjon kan det være fornuftig å få bistand slik at virksomheten på en god måte får gitt svar på spørsmål fra bokettersynsrevisor og får ivaretatt sine interesser.

Skatt person

Hvert år leverer privatpersoner sin skattemelding. Skattemeldingen kommer ferdig utfylt, og skal kontrolleres av den enkelte før den signeres og sendes inn til skatteetaten. Viktig skattemessige avklaringer som må foretas før innlevering av skattemeldingen er eksempelvis om salget av boligen er skattepliktig eller ikke, herunder om brukshindring kan godskrives som botid, om inntekt og formue i utlandet er skattepliktig til Norge, om utgifter til kost, losji og besøksreiser til hjemmet er fradragsberettiget, få beregnet riktig gevinst ved salg av verdipapirer, beregne riktig skatt på bitcoin og få fastsatt riktig utbytte fra aksjeselskaper mv.

Midler i utlandet

Personer bosatt i Norge og/eller skattepliktige til Norge etter norsk intern skattelov skal rapportere formue og inntekter i utlandet i skattemeldingen. Dersom man ikke tidligere har rapportert formue og inntekt i utlandet, kan man dersom visse vilkår er oppfylt, anmode om en frivillig retting av tidligere års selvangivelser. Er vilkårene for frivillig retting oppfylt vil man få endret ligningene ti år tilbake i tid, men slipper tilleggsskatt. Har man inntekt og formue i utlandet, men har fått informasjon om at finansinstitusjonen vil rapportere dette til norske skattemyndigheter vil ikke vilkårene for frivillig retting være oppfylt. Man må likevel rapportere inntekter og formue i utlandet selv om man ikke oppfyller vilkårene for frivillig retting, og det lønner seg å kontakte skattemyndigheten før man selv blir kontaktet av dem. Selve rapporteringen av inntekter og formue vil være tilnærmet lik både der vilkårene for frivillig retting er oppfylt og der vilkårene ikke er oppfylt. Det stilles strenge krav til måten ikke tidligere oppgitt formue og inntekt skal rapporteres på.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater