Pengekrav

En mann signerer på en blokk. Foto

Et pengekrav kan ha oppstått på forskjellig bakgrunn, dvs. ha ulike rettsgrunnlag. Pengekrav oppstår for eksempel ved at penger skal ytes i forbindelse med låneavtaler, kjøpsavtaler, leieavtaler, lisensavtaler mv.

27/08/2023

Kort om pengekrav

Pengekrav oppstår også ved at avtaler ikke oppfylles, og hvor typisk krav om erstatning gjøres gjeldende. Videre kan rene erstatningsbetingede handlinger (skade på person, fast eiendom eller løsøre) utenfor kontraktsforhold utløse pengekrav for skadelidte.

Inndrivelse av pengekrav

Å kreve inn utestående starter normalt ved at det sendes påkrav og/eller en betalingsanmodning

 • Ofte er det slik at betaling likevel ikke skjer i samsvar med kravfristen hvorpå skyldneren heller ikke tar seg bryderiet med å bestride kravet. Som regel vil det derfor være hensiktsmessig at den skriftlige betalings-meddelelsen i seg selv er utformet i samsvar med villkårene for å bli ansett som et særlig tvangsgrunnlag, jf tvangsloven § 7-2 f.
 • Forutsatt at betalingsmeddelelsen oppfyller kravene i tvangsloven § 7-2 f, samt at lovens varselfrister er oppfylt, vil kravet kunne inndrives av namsmannsmyndigheten uten dom. Inndrivelse av uimotsagte krav kan således skje enklere enn normalt hvis prosessen gjennomføres korrekt.

Hva gjør Codex Advokat for deg?

 • Vi yter rettshjelp i forbindelse med bestridte og omtvistede pengekrav. Hovedregelen er at inndriving av slike krav ikke kan skje ved alminnelig inkassovirksomhet, men at dom eller kjennelse må til for at tvangsinndrivelse kan skje.
  1. Alminnelig saksbehandlingsprosedyre er at det sendes varsel om søksmål i samsvar med gjeldende regler.
  2. Deretter må det som regel tas det ut forliksklage hvis kravet fortsatt bestrides, den ikke betalende parten er representert ved advokat og det omstridte beløpet er under NOK 125 000.
  3. Dersom begge parter er representert ved advokat og tvistesummen er minst NOK 125 000 kan saken som regel bringes direkte inn for tingretten uten forutgående saksbehandling i forliksrådet. Hvorvidt det er tjenlig å unnlate forliksrådsbehandling beror på en konkret vurdering av den enkelte sak. Forliksrådbehandling kan være hensiktsmessig ettersom sakskostnadsrisikoen er beskjeden i denne instansen versus en fullstendig behandling av saken i tingretten og eventuell ankeinstans.
 • Videre håndterer vi rettslige prosesser hvor dette er ønsket og nødvendig. Vi utarbeider utleggbegjæringer slik at de krav som følger av dommer, kjennelser og andre tvangsgrunnlag kan tvangsinndrives dersom oppfyllelse ikke skjer.
  1. Å få hensiktsmessig hjelp til å vurdere prosessrisiko, potensielt kostnadsansvar og samlet oppside versus samlet nedside er tjenlig før rettslige skritt tas.
  2. Vurderingen er viktig slik at det reageres med forholdsmessige tiltak. Det vil for eksempel være uheldig dersom en havner i en situasjon hvor kostnadene til advokat og domstolsbehandling overstiger verdien tvistegjenstanden, og konsekvensen blir at det tilnærmet er umulig å gå med overskudd selv ved seier i saken.
 • Vi hjelper klienter med å sikre eksisterende pengekrav. Dette kan skje ved at det etableres panterettigheter, kausjonserklæringer og garantier. Vi bistår også med å forsvare klienter mot uberettigede pengekrav.
  • For å få på plass gode løsninger kreves det god økonomisk og rettslig oversikt over de ulike problemstillinger saken reiser. Vi har betydelig erfaring med denne typen oppdrag
 • Vi bistår også med å forsvare klienter mot uberettigede pengekrav. Vi bistår med forhandlinger, og prosederer saker for retten.
 • Vi gir råd og bistår både bedrifter og privatpersoner med rådgivning knyttet til pengekrav, og vi har fokus på tett oppfølgning, hurtig responstid og gode praktiske løsninger for våre klienter. Vi bistår med forhandlinger, og prosederer saker for retten.

Våre advokater har bred og omfattende erfaring med de fleste problemstillinger som reiser seg innen pengekrav- og formuerettslige forhold.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater