Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Aksjonærkonflikt: Konflikt mellom eiere i et aksjeselskap

Utgangspunktet er at aksjer eies uten tidsbegrensing. Dette innebærer at aksjeeiere normalt ikke kan sies opp. Med mindre særskilte regler følger av aksjonæravtale eller vedtekter er adgangen til å bli kvitt en håpløst og umulig aksjonær særs begrenset. Denne artikkelen omhandler hvordan man forebygger og eventuelt løser aksjonærkonflikter.

Hvordan bli kvitt en håpløs og vanskelig aksjonær?

Aksjeloven gir kun adgang til å kvitte seg med aksjonærer i situasjoner hvor aksjonæren bl.a. vesentlig har misligholdt sine aksjonærforpliktelser, det har oppstått er varig og alvorlig motsetningsforhold mellom en aksjonær og de øvrige om driften av selskapet eller i situasjoner hvor det foreligger tungtveiende grunner. Som hovedregel må det også domstolsavgjørelse til for at rettmessig utløsning av den umulige eieren skal skje. En alternativ løsning er at selskapet oppløses.

Hvordan forebygge aksjonærkonflikter?

Det beste virkemiddelet for å avverge en aksjonærkonflikt, er grundig å vurdere med hvem som tillates eierskap i selskapet. Hverken aksjeloven, aksjonæravtaler, vedtekter eller andre reguleringer kan kompensere for en upassende sammenblanding av aksjonærer med kryssende og motstridende interesser og fravær av evne til samarbeid. Hvem eller hvilke aksjonærer som tilbys eierskap avgjør om aksjonærsamarbeid blir vellykket. Spesielt for mindre selskaper er god drift avhengig av flyt i aksjonærsamarbeidet hvorpå korrekte samarbeidspartnere er avgjørende for selskapet skal lykkes kommersielt. Dette er lett å glemme ettersom aksjonærens kapitalbidrag og økonomiske verskapning som regel anses som det sentrale.

Les mer om aksjeloven og aksjonærrettigheter.

Det er imidlertid viktig at det inngås gjennomarbeidede aksjonæravtaler, og at slike avtaler sammen med selskapets vedtekter inneholder reguleringer som er nødvendig for at samarbeidet skal bli forutsigbart og konsekvent. Gode og gjennomarbeidede aksjonæravtaler og vedtekter har stor praktisk og konflikthindrende verdi. Praksis viser at de fleste aksjonærer velger å følge avtalte løsninger. Dersom det er avtalt økonomisk rimelige og rettferdige løsninger vil avtalte reguleringer ha god etterlevelsesverdi.

Rent praktisk er det viktig at styret viser overvåkenhet, og tar tak i problemstillinger og søker advokatbistand i en tidlig fase når interessekonfliktene begynner å manifestere seg. Erfaringsmessig kunne konflikter ha vært avverget hvis styret hadde tatt grep om de konfliktavlende forhold på et tidlig tidspunkt. Dersom temperaturen blir for høy, blir konflikten som regel alltid langvarig og tilnærmet umulig å løse uten rettsapparatet. Videre blir selskapet eksponert for betydelig indirekte og direkte kostnader og slitasje. Årsaken er enkel: Partenes vilje til å akseptere alternative løsninger synker når konflikten eskalerer, og kravene til utløsningssum og fordeling av goder blir ofte urimelig på alle sider av bordet.

Les mer om mislighold av aksjonæravtaler.

Les mer om konflikter mellom ansatte som også er aksjonærer.

Hvordan løse aksjonærkonflikter?

Dersom aksjonærkonflikten er et faktum, er det viktig at selskapet ledelse – gjerne i samarbeid med advokat – gjør en helhetsvurdering av hvordan selskapet vil påvirkes kommersielt, finansielt og arbeidsmiljømessig av den pågående konflikten. Særlig de indirekte kostnadene knyttet til uventet tidsbruk, uriktig fokus hos medarbeidere blir som regel undervurdert. Oversikt over slike forhold er viktig for å velge tjenlig strategi for å løse problemet.

Les mer om: tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer.

Bistand til å løse aksjonærkonflikter

I praksis er det viktig at det benyttes advokater med betydelig erfaring innen denne typen tvisteløsning for å finne hensiktsmessige løsninger og strategi. For bistand i forbindelse med aksjonærkonflikter, ta gjerne kontakt med Codex Advokat Oslo som har omfattende erfaringen innen området.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.