Aksjonærkonflikt: Hva gjør du ved tvist mellom eiere i aksjeselskap?

Aksjonaerkonflikt konflikt mellom eiere i et aksjeselskap

Utgangspunktet er at aksjer eies uten tidsbegrensing. Dette innebærer at aksjeeiere normalt ikke kan sies opp. Med mindre særskilte regler følger av aksjonæravtale eller vedtekter er adgangen til å bli kvitt en håpløst og umulig aksjonær særs begrenset. Denne artikkelen omhandler hvordan man forebygger og eventuelt løser aksjonærkonflikter.

27/08/2023

Hvordan bli kvitt en håpløs og vanskelig aksjonær?

Aksjeloven gir kun adgang til å kvitte seg med aksjonærer i situasjoner hvor aksjonæren blant annet vesentlig har misligholdt sine aksjonærforpliktelser, det har oppstått er varig og alvorlig motsetningsforhold mellom en aksjonær og de øvrige om driften av selskapet eller i situasjoner hvor det foreligger tungtveiende grunner.

Som hovedregel må det også domstolsavgjørelse til for at rettmessig utløsning av den umulige eieren skal skje. En alternativ løsning er at selskapet oppløses.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Når du er i konflikt med en annen aksjonær hjelper våre advokater deg gjennom hele den juridiske prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Hvordan kan du forebygge aksjonærkonflikter?

Det beste virkemiddelet for å avverge en aksjonærkonflikt, er grundig å vurdere med hvem som tillates eierskap i selskapet.

Verken aksjeloven, aksjonæravtaler, vedtekter eller andre reguleringer kan kompensere for en upassende sammenblanding av aksjonærer med kryssende og motstridende interesser og fravær av evne til samarbeid.

Hvem eller hvilke aksjonærer som tilbys eierskap avgjør om aksjonærsamarbeid blir vellykket. Spesielt for mindre selskaper er god drift avhengig av flyt i aksjonærsamarbeidet hvorpå korrekte samarbeidspartnere er avgjørende for selskapet skal lykkes kommersielt.

Dette er lett å glemme ettersom aksjonærens kapitalbidrag og økonomiske verskapning som regel anses som det sentrale.

Det er imidlertid viktig at det inngås gjennomarbeidede aksjonæravtaler, og at slike avtaler sammen med selskapets vedtekter inneholder reguleringer som er nødvendig for at samarbeidet skal bli forutsigbart og konsekvent. Gode og gjennomarbeidede aksjonæravtaler og vedtekter har stor praktisk og konflikthindrende verdi. Praksis viser at de fleste aksjonærer velger å følge avtalte løsninger. Dersom det er avtalt økonomisk rimelige og rettferdige løsninger vil avtalte reguleringer ha god etterlevelsesverdi.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg oppretter vi en aksjonæravtale som er skreddersydd til deres behov og ønsker.

Rent praktisk er det viktig at styret viser overvåkenhet, og tar tak i problemstillinger og søker advokatbistand i en tidlig fase når interessekonfliktene begynner å manifestere seg. Erfaringsmessig kunne konflikter ha vært avverget hvis styret hadde tatt grep om de konfliktavlende forhold på et tidlig tidspunkt. Dersom temperaturen blir for høy, blir konflikten som regel alltid langvarig og tilnærmet umulig å løse uten rettsapparatet.

Videre blir selskapet eksponert for betydelig indirekte og direkte kostnader og slitasje.

Årsaken er enkel: Partenes vilje til å akseptere alternative løsninger synker når konflikten eskalerer, og kravene til utløsningssum og fordeling av goder blir ofte urimelig på alle sider av bordet.

Hvordan løse aksjonærkonflikter?

Dersom aksjonærkonflikten er et faktum, er det viktig at selskapets ledelse – gjerne i samarbeid med advokat – gjør en helhetsvurdering av hvordan selskapet vil påvirkes kommersielt, finansielt og arbeidsmiljømessig av den pågående konflikten.

Særlig de indirekte kostnadene knyttet til uventet tidsbruk, uriktig fokus hos medarbeidere blir som regel undervurdert.

Oversikt over slike forhold er viktig for å velge tjenlig strategi for å løse problemet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg foretar vi en helhetsvurdering av hvordan selskapet vil påvirkes i din situasjon.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat
  • Les mer om vår ekspert på aksjonær- og transaksjonstvister: Thomas Hem

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater