Due diligence - Hva må du huske på?

En dame snakker og gestikulerer under et møte. Foto

Due diligence, eller selskapsgjennomgang, er viktig ved kjøp og salg av virksomhet for å få dekkende oversikt over virksomhetens faktiske, rettslige og økonomiske forhold. Virksomheten som overdras skal svare til partenes forventninger og det er viktig å avgjøre hvorvidt et salg skal gjennomføres, og på hvilke vilkår et salg skal skje. Men hva skal inngå i en due diligence sjekkliste?

27/08/2023

Hva er due diligence?

En due diligence kan avverge at kjøper gjør et rent bomkjøp, samt sikre selger mot at virksomheten ufrivillig overdras med skjulte feil og mangler. Due diligence er normalt en god forsikring mot etterfølgende tvister. En typisk situasjon som avverges ved due diligence er at kjøper i etterkant av handelen ikke er fornøyd og fremsetter ulike mangelskrav mot selger.

På norsk kaller vi ofte due diligence for selskapsgjennomgang.

Før due diligence gjennomføres bør det normalt inngås en innledende avtale om når due diligence skal gjennomføres, hvem som skal delta, hvordan datarommet skal organiseres, hva som skal være taushetsbelagt, hva som skal skje hvis det ikke blir noen handel etc. Dersom due diligence først gjennomføres etter at kjøps- og salgsavtalen er inngått, vil de ulike hensyn normalt bli ivaretatt i denne avtalen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg utformer vi en avtale skreddersydd for din situasjon.

Er det behov for rådgivere ved en due diligence prosess?

Partene vil som regel ha behov for å leie inn eksperter og rådgivere for å gjennomføre en dekkende due diligence.

Normalt vil advokater, corporate finance, skatterådgivere, revisorer og teknikere delta i prosessen.

For at due diligencen skal bli hensiktsmessig, er det viktig at partene blir enig om hvem som skal ha ansvaret for koordinering av de involverte parter slik at forsinkelser unngås.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg i gjennomføringen av due diligence prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Due diligence sjekkliste – overordnede punkter

Kjøpers hovedinteresse er som regel virksomhetens fremtidige kontantstrømmer, og forhold som kan påvirke virksomhetens fremtidige kontantstrømmer bør undersøkes grundig sammen med andre finansielle forhold.

Videre bør rettslige forhold gjennomgås. Hva som bør gjennomgås ved due diligence beror på en konkret vurdering av virksomheten som skal overdras.

For eksempel kan miljømessige forhold være av stor betydning dersom virksomheten inkluderer eiendom som omfattes av gjeldende regler om forurensningsansvar.

Dersom virksomheten inkluderer spesielle tekniske forhold, vil det ofte være behov for særskilt gjennomgang av slike forhold.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med en gjennomgang av din virksomhets rettslige forhold.

Hva er viktig å passe på juridisk ved en due diligence prosess?

Forut for handelen bør det avklares om det foreligger:

  • Heftelser
  • Samtykkekrav
  • Konkurranserettslige hinder
  • Skatterettslige forhold
  • Konsesjonskrav

Partene bør avklare virksomhetens underliggende objekter er heftelsesfrie eller ei. Før en handel gjennomføres, bør det også avklares om det foreligger omstendigheter som faktisk kan hindre det konkrete salget eller senere skape problemer. Spørsmål om forkjøpsrett etter aksjeloven, aksjonæravtaler eller vedtekter må avklares dersom det er aksjer som overdras.

Det bør undersøkes om salg krever samtykke fra selskapets kontraktsparter. For eksempel har husleiekontrakter som regel bestemmelser som påkrever samtykke fra gårdeier ved endring av eierforholdene i virksomheten. For å unngå problemer med gårdeier er det viktig at dialog gjennomføres, og at alle nødvendige avklaringer skjer forut for salget. Internt er det viktig å avklare om det gjelder spesielle samtykkekrav fra virksomhetens styre når det gjelder aksept av ny eier.

Dersom det skal benyttes bankfinansiering, er det viktig at det i en tidlig fase avklares hva som kreves av sikkerhet, og hvorvidt dekkende sikkerhet er mulig å etablere. Dette gjelder spesielt ettersom banken normalt krever pant i de fleste objekter, hvorpå øvrige kreditorer – herunder selger – som regel får prioritet etter banken. Uenighet prioritet og sikkerhetsstillelse kan lett skape grobunn for forsinkelse og gjennomføring av overdragelsen.

Hvordan overdragelsen vil slå ut skattemessig bør avklares i forkant for både kjøper og selger. Dette er viktig slik at partene unngår skattesmell og unødige skattekostnader. Det bør avklares hvorvidt virksomheten innehar tillatelser og godkjennelser som er knyttet til fysiske personer, og om disse tillatelsene er overførbare til kjøper. Det bør også avklares om selskapet oppfyller gjeldende miljølovgivning og har alle tillatelser i denne forbindelse. Partene bør også avklare om regler om offentliggjøring av informasjon får anvendelse – herunder om det gjelder meldeplikt til Oslo Børs.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg gjennom hele den juridiske prosessen, fra a til å, slik at du får en bekymring mindre.

Last ned due diligence sjekkliste [Gratis]

Du får en overordnet oversikt over hvilke dokumenter som normalt alltid kreves i en selskapsgjennomgang.

Hva gjør Codex Advokat for deg?

  • Du får bistand med gjennomføringen av due diligence prosessen.
  • Du får bistand med å gjennomføre en skreddersydd avtale før due diligence prosessen.
  • Du får bistand i spørsmål knyttet til due diligence.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater