Aksjonærrettigheter - Hva bør du vite?

En mann jobber forran en laptop. Foto

Aksjeloven har ingen generelle bestemmelser om aksjonærenes rettigheter. Aksjonærrettigheter følger av de ulike bestemmelsene i aksjeloven.

27/08/2023

Rett til utbetalinger

Hvis kapitalforholdene tilsier det, og beslutninger er fattet har aksjonærene rett til utbytte, utbetaling ved kapitalnedsettelse, oppløsing og innløsing mv. Videre har aksjonærene som regel også rett til å delta ved emisjoner og har rett til fusjonsvederlag dersom fusjon blir besluttet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til aksjeloven og aksjonærrettigheter.

Ingen oppsigelsesrett

Aksjeloven har ingen regler om oppsigelsesrett for aksjonærer som ønsker å tre ut av selskapet. Hovedregelen er at aksjonærene må selge sine aksjer for å komme ut av eierskapet.

Organisatoriske rettigheter

Hovedregelen er at aksjonærene har stemmerett på generalforsamlingen, rett til å se protokollen, anlegge ugyldighetssøksmål mv. Etter alminnelige regler har aksjonærene derimot ingen rett til å delta i forvaltningen av selskapet, eller rett til å representere dette.

Aksjonærene har heller ingen generell innsynsrett i selskapets anliggende. Et visst innsyn har aksjonærene imidlertid. På generalforsamlingen skal ledelsen – etter forespørsel – bl.a. gjøre tilgjengelig opplysninger som har betydning for: Bedømmelsen av årsregnskapet og årsberetningen, bedømmelsen av saker som er forelagt eierne til avgjørelse og bedømmelsen av selskapets økonomiske stilling.

Vedtekter og aksjonæravtaler

Aksjonærene vil ofte ha behov for andre rettigheter enn det som følger av aksjeloven. I tillegg vil det ofte være behov for å regulere hvordan aksjelovens rettigheter skal benyttes. Dette medfører at det bør inngås aksjonæravtaler og utformes spesialregler i selskapets vedtekter som ivaretar slike hensyn.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater utvikler aksjonæravtaler og vedtekter til beste for deg og ditt selskaps interesser.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater