Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Aksjeloven og aksjonærrettigheter

Aksjeloven har ingen generelle bestemmelser om aksjonærenes rettigheter. Aksjonærenes rettigheter følger av de ulike bestemmelsene i aksjeloven.

Rett til utbetalinger

Hvis kapitalforholdene tilsier det, og beslutninger er fattet har aksjonærene rett til utbytte, utbetaling ved kapitalnedsettelse, oppløsing og innløsing mv. Videre har aksjonærene som regel også rett til å delta ved emisjoner og har rett til fusjonsvederlag dersom fusjon blir besluttet.

Ingen oppsigelsesrett

Aksjeloven har ingen regler om oppsigelsesrett for aksjonærer som ønsker å tre ut av selskapet. Hovedregelen er at aksjonærene må selge sine aksjer for å komme ut av eierskapet.

Organisatoriske rettigheter

Hovedregelen er at aksjonærene har stemmerett på generalforsamlingen, rett til å se protokollen, anlegge ugyldighetssøksmål mv. Etter alminnelige regler har aksjonærene derimot ingen rett til å delta i forvaltningen av selskapet, eller rett til å representere dette.

Aksjonærene har heller ingen generell innsynsrett i selskapets anliggende. Et visst innsyn har aksjonærene imidlertid. På generalforsamlingen skal ledelsen – etter forespørsel – bl.a. gjøre tilgjengelig opplysninger som har betydning for: Bedømmelsen av årsregnskapet og årsberetningen, bedømmelsen av saker som er forelagt eierne til avgjørelse og bedømmelsen av selskapets økonomiske stilling.

Vedtekter og aksjonæravtaler

Aksjonærene vil ofte ha behov for andre rettigheter enn det som følger av aksjeloven. I tillegg vil det ofte være behov for å regulere hvordan aksjelovens rettigheter skal benyttes. Dette medfører at det bør inngås aksjonæravtaler og utformes spesialregler i selskapets vedtekter som ivaretar slike hensyn.

Codex Advokat Oslo AS advokater har betydelig og omfattende erfaring med å utvikle aksjonæravtaler og vedtekter til beste for aksjonærenes og selskapets interesser.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.