Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Viktige forhold ved overdragelse av aksjer

Overdragelse av aksjer reguleres av kjøpslovens regler dersom ikke annet avtales. For å sikre en vellykket og forutsigbar handel, er det imidlertid hensiktsmessig at kjøper og selger inngår en kjøps- og salgsavtale. Formålet er at partene skal unngå overraskelser, senere uenighet og i verste fall ende opp som tvistende parter i rettsapparatet.

Forut for handelen bør det avklares om det foreligger heftelser, samtykkekrav, konkurranserettslige hinder, finansieringsmessige spørsmål, skatterettslige forhold eller om det gjelder konsesjonskrav som det må tas hensyn til.

Sentrale forhold i partenes avtale

Normalt går det en viss tid fra tidspunktet partene enes om et kjøp/salg, og til selskapets aksjer overføres. Et forhold som ofte skaper tvister og utfordringer som følge av denne mellomperioden er hvordan kjøpesummen skal beregnes. I mellomperioden er det som hovedregel selgeren som har ansvaret og risikoen for driften dvs. verdiskapningen eller verdireduksjonen i selskapet. Hvordan verdiene/tapene skapt i perioden skal fordeles mellom partene bør reflekteres i partenes kjøps- og salgsavtale. Videre bør viktige spørsmål som adgangen til å utdele utbytte, gjennomføre utdelinger, garantier, samt andre plikter og rettigheter reguleres i avtalen. Partene bør søke advokatbistand i denne forbindelse.

Heftelser og kolliderende rettigheter

Partene bør avklare om aksjene og selskapets underliggende objekter er heftelsesfrie eller ei. Før en handel gjennomføres, bør det også avklares om det foreligger omstendigheter som faktisk kan hindre det konkrete salget eller senere skape problemer. For eksempel må det avklares om det foreligger forkjøpsrettigheter knyttet til boliger/bygårder som eies av et aksjeselskap.   Spørsmål om forkjøpsrett ved aksjeoverdragelse, aksjonæravtaler eller vedtekter må også avklares, og generelt er det viktig med grundig selskapsgjennomgang (due diligence).

Samtykkekrav

Det bør undersøkes om salg av aksjene krever samtykke fra selskapets kontraktsparter. For eksempel har husleiekontrakter som regel bestemmelser som påkrever samtykke fra gårdeier ved endring av eierforholdene i selskapet. For å unngå problemer med gårdeier er det viktig at dialog gjennomføres, og at alle nødvendige avklaringer skjer forut for aksjesalget. Internt er det viktig å avklare om det gjelder spesielle samtykkekrav fra selskapets styre når det gjelder aksept av ny aksjonær.

Konkurranseregler

Ved aksjeoverdragelser hvor de involverte parter har høy omsetning, kan gjeldende konkurranseregler få anvendelse. Dersom visse omsetningsterskler overtres, skal Konkurransetilsynet meldes og gjeldende gjennomføringsforbud må overholdes. Dersom konkurransereglene brytes, kan de involverte parter risikere å bli ilagt overtredelsesgebyrer av tilsynet.

Finansiering – Selgerkreditt og bankfinansiering

Selger og kjøper må ha et bevisst forhold til hvordan aksjeoverdragelsen skal finansieres. Dersom det skal benyttes selgerkreditt i kombinasjon med bankfinansiering, er det viktig at det i en tidlig fase avklares hva som kreves av sikkerhet, og hvorvidt dekkende sikkerhet er mulig å etablere. Dette gjelder spesielt ettersom banken normalt krever pant i de fleste objekter, hvorpå øvrige kreditorer – herunder selger – som regel får prioritet etter banken. Uenighet prioritet og sikkerhetsstillelse kan lett skape grobunn for forsinkelse og gjennomføring av aksjeoverdragelsen.

Skattemessige forhold

Hvordan aksjeoverdragelsen vil slå ut skattemessig bør vurderes og avklares i forkant. Spesielt viktig vil dette være for selger som ved riktige grep kan få skattefritak etter fritaksmetoden. I denne forbindelse er det viktig å være tidlig ute ettersom det som regel tar flere måneder for å få etablert en egnet skattemessig struktur på selgersiden. Anvendelse av skatterådgivere er derfor viktig.

Tillatelser og konsesjoner

Det bør avklares hvorvidt selskapet innehar tillatelser og godkjennelser som er knyttet til fysiske personer, og om disse tillatelsene er overførbare til kjøper. Det bør også avklares om selskapet oppfyller gjeldende miljølovgivning og har alle tillatelser i denne forbindelse.

Dersom gjeldende regler til offentliggjøring av informasjon får anvendelse – herunder meldeplikt til Oslo Børs – bør det avklares hvordan dette skal håndtere slik at det ikke oppstår uenighet om forholdet.

Dersom du planlegger å selge eller kjøpe aksjer og ønsker bistand i denne forbindelse, send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.