Utbytte av aksjer ved overdragelse

En mann sitter i et kontorlandskap. Foto

Som hovedregel kan man si at utbyttet går til den som er eier av aksjene når generalforsamlingen treffer beslutning om at utbytte skal utdeles.

27/08/2023

Utbytte av aksjer – Når forfaller utbyttet til betaling?

Normalt vil utbyttet forfalle til betaling samtidig med eller kort tid etter generalforsamlingen. Det er likevel mulig å bestemme at utbyttet forfaller til betaling inntil seks måneder senere. I denne perioden kan aksjene ha blitt overdratt, slik at det er en ny eier ved tidspunktet for utbetaling. Dette har rettslige konsekvenser det er viktig å være klar over.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg gjennom hele den juridiske prosessen, slik at du blir klart over de rettslige konsekvensene, samt dine rettigheter og plikter.

Hva sier aksjeloven om utbytte ved overdragelse?

I henhold til aksjeloven anses utbyttet som «tilfalt» den som er aksjeeier ved tidspunktet for generalforsamlingen, se aksjeloven § 8-3 første ledd. Skattemessig har dette den konsekvens at det er selger av aksjene som må betale skatt av utbyttet, selv om aksjene senere overdras.

Samtidig er det slik at et kjøp av aksjer omfatter det utbyttet som er besluttet utdelt, men ikke forfalt til betaling, før kjøpet finner sted, se kjøpsloven § 80. Dette vi gjelde med mindre annet er avtalt mellom partene. Vi har da den situasjonen at det er selger som skatter for utbyttet, mens det er kjøper som får det utbetalt. Dette må selger og kjøper være klar over, slik at det enten avtales at utbyttet skal utbetales til selger, eller at det tas hensyn til utbyttet ved prisfastsettelsen.

Samtidig bør selskapet være klar over problemstillingen, slik at det tydelig kommer til uttrykk i generalforsamlingsprotokollen hvilken dato utbyttet forfaller til betaling, hvis dette er senere enn tidspunktet for generalforsamlingen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til utbytte ved aksjeoverdragelse.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater