Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Når får du forkjøpsrett til aksjer?

To kvinner går og diskuterer

For aksjeselskaper stiftet før 1999 gjaldt det ingen lovbestemt forkjøpsrett for aksjonærene. For aksjeselskaper stiftet etter 1999 er lovens normalordning at aksjonærene har rett til å overta en selgende aksjonærs aksjer etter lovfestede regler om forkjøpsrett. Formålet med forkjøpsrett ved aksjeoverdragelse er å sikre selskapet og aksjonærene mot inntreden fra uønskede tredjeparter. Motsvarende gis eksisterende aksjonærer mulighet til å opprettholde gjeldende eierposisjon og innflytelse i selskapet.

Forkjøpsrett til aksjer – Dette får du vite:

Når får du forkjøpsrett på aksjer?

Utgangspunktet er at aksjonærer har samme rett til å benytte lovfestet forkjøpsrett. Aksjene vil bli fordelt forholdsmessig etter aksjeinnehav dersom flere ønsker å anvende forkjøpsretten.

Aksjer som av praktiske og matematiske grunner ikke lar seg fordele forholdsmessig, tildeles ved loddtrekning.

Hovedregelen er at enhver form for eierskifte utløser forkjøpsrett.

For eksempel utløser frivillige salg, tvangssalg, gave og arv forkjøpsrett.

Forkjøpsretten gjelder ikke overfor den tidligere aksjonærenes personlige nærstående og slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje. Dersom en aksjonærs arvinger ikke er ønsket inn i selskapet via arv, bør det vedtektsfestes og avtales i aksjonæravtaler at forkjøpsretten også gjelder overfor slike arvinger. Dersom aksjonærene ikke har regulert spørsmålet oppstår lett uønskede situasjoner.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg gjennom hele prosessen og kommer med gode råd underveis, slik at uønskede situasjoner ikke forekommer.

 

Hvilke aksjer i transaksjonen omfattes av forkjøpsretten?

Etter lovens regler må forkjøpsretten ved et salg utøves for alle aksjene forkjøpsretten omfatter. Ved sammenhengende salg av flere aksjeposter fra samme eier eller flere eiere må forkjøpsretten gjøres gjeldende for alle aksjene under ett. Anvendelse av forkjøpsretten forutsetter derfor at rettighetshaveren har midler til disposisjon.

Det er selskapet som skal varsle de øvrige aksjonærene om et eierskifte, og fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 2 måneder fra selskapet fikk melding om at aksjene har skiftet eier. Etter fristutløp vil forkjøpsretten som regel falle bort.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til forkjøpsrett.

 

Innløsningssum vs opprinnelig kjøpesum

Innløsningssummen fastsettes ved skjønn dersom partene ikke kommer til enighet. Ved skjønnsfastsettelsen skal aksjeverdien beregnes etter virkelig verdi. Dette medfører at prisen kan bli en annen enn den som er avtalt mellom selger og kjøper i det opprinnelige salget.

 

Konkrete tilpasninger for virksomheter

Ettersom lovens normalordning er at aksjonærene har forkjøpsrett, vil det ofte være ønskelig med spesialtilpasninger og skreddersøm. Tilpasning kan skje ved reguleringer i selskapets vedtekter. For eksempel kan det tenkes at et selskap skal rigges for salg. I så fall kan det tenkes at regler om forkjøpsrett i sin helhet bør unnlates, hvorpå det bør vedtektsfestes at aksjene er fritt omsettelig og at ingen forkjøpsrett gjelder.

I andre tilfeller ønskes strengere regler. Aksjonærene kan for eksempel ønske at overdragelse av aksjer i et morselskap skal utløse forkjøpsrett. Ved slike tilfeller er det behov for vedtektsbestemmelser i selskapet som sikrer at forkjøpsrett utløses ved kontrollendringer hos morselskapet.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg utformer vi vedtektsbestemmelser som passer til deres formål.

 

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Thomas Hem. Foto

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.