Hvordan vurdere forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskap?

En mann lager en sirkel med fingrene sine og holder den rundt øyet. Foto

Aksjeloven har regler som stiller krav om at selskapet til enhver tid skal ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Reglene skal primært sikre kreditorenes interesser. Ved alminnelig drift vil også selskapet som sådan som hovedregel være tjent med å ha dekkende økonomi. For eierne kan nok kravene oppleves som frustrerende ettersom selskapets rettmessige adgang til å utdele utbytte begrenses direkte av gjeldende kapitalkrav.


Grunnet kryssende interesser er det viktig at styret sørger for at gjeldende krav overholdes. Brudd på reglene kan medføre erstatningsansvar for styret.

27/08/2023

Forsvarlig egenkapital – fremmedkapital – aksjekapital

Selskapets egenkapital defineres som selskapets eiendeler minus gjeld. Dersom selskapet har eiendeler med verdi 100 og en gjeld på 50 har selskapet 50 i positiv egenkapital.

Selskapets fremmedkapital svarer til gjelden i selskapet. Banklån er et eksempel på fremmedkapital.

Selskapets aksjekapital er en vedtektsfestet og formell størrelse, som ikke berører selskapets reelle kapitalforhold. Når begrepet aksjekapital benyttes ved omtale av selskapets reelle kapitalforhold, er dette strengt tatt misvisende.

Selskapets vedtektsfestede aksjekapital sier intet om selskapets soliditet, men benyttes blant annet til stemmerettighetsberegninger og for å avgjøre om flertallskrav på generalforsamlingen er oppfylt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til ditt selskaps egenkapital, fremmedkapital og aksjekapital.

Hvordan avgjøre om selskapet har forsvarlig egenkapital?

For å avgjøre om selskapet har forsvarlig egenkapital, må det gjøres en skjønnsmessig helhetsvurdering av ulike forhold. Etter aksjelovens regler er det selskapets reelle kapitalforhold som er av interesse og som skal legges til grunn ved vurdering av om kravet om forsvarlig egenkapital er oppfylt.

Selskapets balanseførte (regnskapsførte) egenkapital er kun et utgangspunkt for vurderingen.

Dette medfører at et selskap som i utgangspunktet har for lave bokførte verdier kan anses å oppfylle aksjelovens egenkapitalkrav. Motsatt kan det tenkes at et selskap med høye og solide bokførte verdier ikke anses å oppfylle aksjelovens krav. Dette gjelder dersom de bokførte verdier er for høye.

Eksempel

For eksempel kan et eiendomsselskap med lave bokførte verdier, og som tilsynelatende ikke oppfyller aksjelovens krav, likevel anses å oppfylle gjeldende krav dersom det tas hensyn til verdistigning på eiendommene. Motsatt kan det tenkes at eiendommenes verdier er bokført for høyt. I så fall må verdiene reguleres ned, og konsekvensen kan være at aksjelovens kapitalkrav i anses å være brutt.

Når det gjelder selskapsverdier som selskapet av ulike grunner ikke har ført i balansen, så skal det tas hensyn til disse hvorpå selskapets egenkapital justeres opp. Motsatt må poster som av ulike grunner er balanseført, men som egentlig skulle ha vært fjernet, tas ut av betraktning når egenkapitalen vurderes etter aksjelovens regler.

Selskapets finansieringssituasjon vil ha betydning for hvordan kravet til egenkapitalen vurderes.

Eksempel

For eksempel vil et underkapitalisert selskap med betydelig gjeldsgrad i utgangspunktet kunne befinne seg i en uforsvarlig kapitalsituasjon. Dersom gjelden kun består av lån med prioritetsvikelse (ansvarlig lån), vil lovens krav imidlertid likevel kunne anses oppfylt. Hva slags gjeld, og betingelsene for tilbakebetaling av gjelden, påvirker egenkapital i aksjelovens forstand.

Også selskapets risikoeksponering har betydning for hvordan egenkapitalsituasjonen skal vurderes. For et selskap med stor risikoeksponering, og som utsetter kreditorer og eiere for stor risiko, kreves det normalt høyere grad av egenkapital enn for et selskap med lav risikoeksponering.

For alle praktiske formål må det utføres en konkret vurdering av hvert enkelt selskap og dets virksomhet, og det må tas hensyn til et vidt spekter av hensyn ved vurderingen av kravet til forsvarlig egenkapital. Det anbefales å ta kontakt med advokat dersom vurderingen er usikker og vanskelig, og det er uklart hvilke momenter som skal tas i betraktning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å foreta en vurdering av ditt selskaps egenkapital, og kartlegger hvilke momenter som skal tas i betraktning.

Hvordan avgjøre om selskapet har forsvarlig likviditet?

Å avgjøre om selskapet har forsvarlig likviditet er enklere enn å avgjøre om selskapet har forsvarlig egenkapital. Dersom selskapet kan betale alle sine forpliktelser etter hvert som disse forfaller, vil kravet til likviditet normalt sett være oppfylt.

For å sikre at selskapet har best mulig likviditetskontroll bør selskapet daglig følge opp alle banktransaksjoner.

Videre bør selskapet utvikle et likviditetsbudsjett, slik at det kan kontrolleres om selskapet overholder egne styringsmål.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg setter vi opp et likviditetsbudsjett skreddersydd til ditt selskap.

Utbytteutdeling – Forsvarlig egenkapital og likviditet

Kravene til forsvarlig egenkapital og likviditet påvirker selskapets adgang til å utdele utbytte. Selv om aksjelovens vilkår for utbytteutdeling tilsynelatende anses oppfylt etter balanseførte verdier, vil aksjelovens regler om forsvarlig egenkapital og likviditet hindre rettmessig utbytteutdeling dersom utdeling ikke kan skje i samsvar med disse kapitalkravene.

Handleplikt og erstatningsansvar

Dersom egenkapitalen antas å være uforsvarlig ut fra virksomhetens omfang og risiko, har selskapets styret en handleplikt. I slike situasjoner skal styret innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen, gi en redegjørelse og foreslå tiltak for å rette opp situasjonen.

Dersom handleplikten ikke overholdes og/eller ulike tiltak ikke har dekkende effekt, må styret vurdere om det foreligger grunnlag for å oppløse selskapet eller hvorvidt selskapet må slås konkurs.

Vurderingen av om selskapet må oppløses eller slås konkurs er krevende og ofte vanskelig. Videre kan brudd på gjeldende plikter og regler medføre erstatningsansvar.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med en nærmere vurdering av selskapets kapitalsituasjon, handleplikt, konkursplikt og alle andre spørsmål du måtte ha.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater