Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Aksjeselskaper - kapitalforhold

Aksjekapitalen i et aksjeselskap er en formell vedtektsfestet størrelse, som bare kan endres ved beslutning fra generalforsamlingen. Aksjekapitalen kan leses direkte ut av selskapets vedtekter og forveksles ofte med selskapets egenkapital.

Aksjeselskaper - kapitalforholdEgenkapitalen i selskapet gir, i motsetning til aksjekapitalen, uttrykk for selskapets reelle kapital (i regnskapet fremkommer den regnskapsmessige egenkapitalen, som kan avvike betydelig fra den reelle egenkapitalen). Egenkapitalen fremkommer ved at selskapets gjeld sammenstilles mot selskapets eiendeler, og egenkapitalen kan derfor være positiv eller negativ. Videre svinger den, i motsetning til aksjekapitalen, opp og ned avhengig av selskapets drift.

Aksjekapitalen er en del av selskapets bundne egenkapital, og det er rettslige og faktisk sammenheng mellom de to kapitalbegrepene. For eksempel vil begge kapitalbegrepene påvirke selskapets utdelingsadgang. Videre vil begge kapitalbegrepene inngå i som viktige momenter i vurderingen av om selskapet har forsvarlig kapitalgrunnlag.

Endring av aksjekapitalen

Det er to måter å endre selskapets aksjekapital på. Endring kan skje ved forhøyelse eller ved nedsettelse. Dersom selskapet har behov for tilførsel av kapital, kan tilførsel skje ved at aksjekapitalen forhøyes ved emisjon etter reglene i aksjeloven.

Dersom selskapets midler skal deles ut til aksjonærene, kan dette skje ved at aksjekapitalen nedsettes. Å nedsette aksjekapitalen vil typisk også være aktuelt ved tilretteleggelse for fisjon og tilpasning av bytteforholdet mellom partene i denne forbindelse.

Aksjelovens regler om kapitalforhold

Aksjeloven angir vilkårene for hvordan aksjekapitalen i et selskap kan og skal endres. Videre har aksjeloven regler om kravene til selskapets egenkapital, samt hva ledelsen plikter å utføre for at kapitalkravene skal være oppfylt.

Advokatbistand

Våre advokater har god kunnskap om regelverket knyttet til aksjeselskapers kapitalforhold, og har omfattende erfaring med å bistå ved kapitalendringer, og den saksbehandling som er nødvendig for gjennomføring i denne forbindelse.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.