Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Daglig leder og styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper

Daglig leder i et aksjeselskap, og et aksjeselskaps styremedlemmer kan på visse vilkår holdes erstatningsansvarlige for skade som påføres selskapet og andre i medhold av daglig leders rolle eller styremedlemmers utøvelse av vervet. Dette gjelder dersom disse personer ved forsettlig eller uaktsom handling/unnlatelse har påført selskapet eller andre tap. Ansvarsreglene følger av aksjeloven og av ulovfestede regler om erstatningsansvar.

Selve styreansvaret er individuelt, og gjelder for hvert enkelte styremedlem. Et styremedlem blir således ikke automatisk ansvarlig som følge av at styret som sådan har brutt gjeldende plikter.

Daglig leders og styrets forvaltningsoppgaver

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltning av selskapet. Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet. Saker av uvanlig art og vesentlig betydning hører alltid inn under styrets forvaltningsplikt.

Styret skal som hovedregel fastsette planer og budsjetter for selskapet, og skal som hovedregel sørge for at selskapet forvaltes i samsvar med gjeldende vedtekter og regler.

Daglig leder og styret skal også sørge for at selskapet forvaltes i samsvar med gjeldende krav til egenkapital og likviditet. Samtidig er det slik at selskapets ledelse har adgang til å ta forretningsmessig risiko så lenge kravene overholdes. Å balansere disse ulike hensynene kan være krevende. Aktpågivenhet for selskapets ledelse er viktig slik at ikke brudd på reglene medfører erstatningsansvar.

Kontraktsparter og investorer

Det er viktig å være klar over at selskapets kontraktsparter kan ha rett til å holde både selskapet, styremedlemmer og daglig leder ansvarlig dersom vilkårene for erstatning er oppfylt. Det gjelder intet krav om at selskapet må saksøkes før et erstatningskrav gjøres gjeldende mot daglig leder og eller selskapets styremedlemmer.

For kontraktsparter kan av og til være hensiktsmessig å saksøke bemidlede daglig ledere/styremedlemmer og/ eller forsikrede styremedlemmer fremfor å saksøke et selskap med svak økonomi og svekket betalingsevne. At det er slik behøver ikke være urimelig ettersom styret og daglig leder som hovedregel skal opplyse kontraktsparter dersom selskapets økonomi er svak. Tap lides ofte ved at selskapet gis ulike typer kreditt og senere går konkurs. Dette skjer typisk hva angår selskapets bankforbindelse, leverandører og utleier av selskapets lokaler. Både opplysningsmangler ved avtalens inngåelse og fravær av opplysninger om senere opparbeidet gjeld kan medføre erstatningsansvar.

Ved innhenting av kapital, ved utstedelse av tegningsinnbydelser, prospekter mv. er det viktig at styret og dets medlemmer gir korrekt selskapsinformasjon. Dersom tegnere får uriktig informasjon om tegningsgrunnlaget, vil styret lett kunne bli erstatningsansvarlig for tapene tegnerne påføres.

Ulovlige utdelinger og overholdelse av offentligrettslige regler

Ulovlige utdelinger av utbytte, lån til aksjonærer, ledende ansatte eller nærstående, misbruk av konsernkontoordninger, forfordeling av aksjonær, myndighetsmisbruk mv. kan medføre erstatningsansvar for styret som skal sørge for at gjeldende regler overholdes. Også eierne kan bli ansvarlig i denne forbindelse.

Styret og daglig leder skal sørge for selskapet overholder offentlige rettsregler. For eksempel må ledelsen sørge for at selskapet utfører gjeldende skatte- og avgiftstrekk. Mangel på slik overholdelse kan medføre erstatningsansvar.

Regnskaper og revisjon

Styret skal avgi årsberetning og årsregnskap. Feil i årsregnskapet og årsberetningen kan gi grunnlag for styreansvar.

Regnskapene fremstår som selskapets forretningsmessige vitnemål, og er av sentral betydning for kredittvurderinger, oppkjøpsvurderinger, verdivurderinger mv. Feil i regnskapene kan medføre at banker, leverandører og andre parter blir forledet til å yte kreditt eller fremsette oppkjøpstilbud på uriktig grunnlag. At regnskapsfeil kan medføre erstatningsansvar er derfor lett å begrunne.

At regnskapene er revidert av revisor fritar ikke i seg selv hverken styret eller dets medlemmer for erstatningsansvar ved regnskapsfeil. Rettmessige erstatningskrav kan rettes både mot revisor, styret og dets medlemmer dersom vilkårene er oppfylt. At styret forsøker å plassere ansvaret hos revisor, og at revisor bebreider styret for samme regnskapsfeil, er ikke uvanlig.

Vurderingen av om det kan foreligge grunnlag for erstatningsansvar er ofte krevende og vanskelig. For nærmere å vurdert om grunnlag for erstatning kan foreligge, ta gjerne kontakt med Codex Advokat Oslo.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.