Konkurs - Din [guide] fra advokaten

En mann konsentrerer seg. Foto

Konkurs er et juridisk begrep og betyr at skyldner (den som skylder penger) mister retten over å bestemme over egne eiendeler. Skyldner kan være både privatpersoner, aksjeselskaper og andre foretak. Men hvilke krav må være oppfylt ved åpning av konkurs, hva har tidspunktet for konkursen av betydning og hva er typiske tvistesaker som omhandler konkurs?

27/08/2023

Hva er kravene til konkursåpning?

Utgangspunktet er at konkurs skal åpnes dersom en virksomhet er insolvent.

At en virksomhet er insolvent innebærer at:

  • Den ikke har dekkende likviditet til å innfri sine forpliktelser etter hvert som disse forfaller (illikviditet).
  • Virksomhetens verdier ved realisasjon ikke gir grunnlag for å innfri betalingsforpliktelsene (insuffisiens).
  • At betalingsudyktigheten ikke er forbigående.

Dersom disse omstendighetene foreligger skal det normalt åpnes konkurs i virksomheten.

De strenge kravene for å åpne konkurs skal sikre mot at konkurs kun blir åpnet i tilfeller hvor det egentlig er dekningsadgang for alle kreditorer.

Dersom virksomheten mangler penger til å betale et krav, men samtidig besitter eiendeler av betydelig verdi som kan realiseres å gi dekning for ulike krav, må kreditoren forfølge kravet etter gjeldende regler – enkeltforfølgning. Retten skal ikke ta til følge en konkursbegjæring i slike situasjoner.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i spørsmål knyttet til konkurs og tvister.

Når skal virksomheten slås konkurs?

Plikten til å vurdere om en virksomhet skal slås konkurs vil normalt være tilordnet virksomhetenes styre.

Det å slå en virksomhet konkurs for sent vil som regel påføre kreditorene unødige tap. Å drive en virksomhet for kreditorenes regning kan derfor utløse erstatningsansvar. Det er lett å glemme at det å slå en virksomhet konkurs for tidlig også kan påføre kreditorene tap.

Dersom en virksomhet slås for tidlig konkurs, og dette anses som uaktsomt, er det viktig å være klar over at også for tidlig utløst konkurs kan danne grunnlag for erstatningsansvar.

Hvis det er uklart om en virksomhet har retning mot en konkurssituasjon bør det søkes juridisk og økonomisk bistand.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med ta de rette grepene for å redde bedriften og avverge tvister om erstatningsansvar.

GODT Å VITE!
Både virksomhetens bankforbindelse, regnskapsfører, revisor og advokatforbindelse bør involveres i prosessen. Videre bør det arbeides med å sikre krisefinansiering slik at uønsket konkurs unngås.

Videre bør det arbeides med å sikre krisefinansiering slik at uønsket konkurs unngås.

Hva gjør Codex Advokat for deg?

Vi bistår deg i blant annet med disse typiske tvistesakene ved konkurs:

Tvister knyttet til konkurs angår gjerne disposisjoner som virksomheten har foretatt like før konkursåpning. En vanlig situasjon er at konkursboet krever omstøtt midler som er utbetalt i denne forbindelse.

Et konkursbo har utvidet beslagsadgang. I praksis innebærer dette at en mottaker av midler fra en konkursrammet virksomhet kan bli dømt å tilbakebetale de mottatte midlene. Å ta stilling til et krav om omstøtelse beror rettmessig på en skjønnsvurdering. Ved tvister om tilbakeføring og omstøtelse av midler er det viktig å ta kontakt med advokat slik at ens interesser blir ivaretatt hensiktsmessig.

Ved konkurs er det alltid kreditorer som lider tap. Spørsmålet om erstatningsansvar for virksomhetenes ledelse er derfor blitt en vanlig problemstilling. Hvorvidt det er grunnlag for erstatningskrav bør vurderes med bistand fra advokat.

Merverdiavgiftskrav er ofte den direkte og utløsende årsak til en virksomhets konkurs. Grunnen er at avgiftskravene må betales offentlige myndigheter selv om den konkursrammede virksomheten selv ikke har fått betalt av egne kunder. Tvister og forhandlinger med offentlig myndigheter om avgiftskrav er ikke uvanlig, og som regel er det tjenlig å søke advokatbistand for å oppnå best mulig løsninger i denne forbindelse.

Bli kjent med våre advokater

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater