Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Mva på parkering - Hva bør du gjøre?

En mann med caps sitter i en bil

Det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift knyttet til anskaffelse- og drift av personbiler. Enten man kjøper eller leaser bilen, om den brukes utelukkende i den avgiftspliktige virksomheten eller om den er full av bedriftens logoer, får man ikke mva-fradrag.

Dette får du vite om mva på parkering:

Er det mulig med fradrag for mva på parkeringsplasser?

Man skulle da også tro at det heller ikke var aktuelt å fradragsføre merverdiavgift som påløper i forbindelse med parkeringen av personbilene. Men slik er det ikke, og det er her den ulogiske mva-fellen oppstår.

Fradragsretten henger nemlig sammen med om man leier parkeringsplasser og kontorlokaler fra samme selskap.

Leies parkeringsplassene og kontorlokalene fra ulike selskap, kan ikke merverdiavgiften på leien av parkeringsplassene fradragsføres.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til leie av parkeringsplasser og mva.

 

Hvorfor er parkeringsleien fradragsberettiget?

Bakgrunnen er at Skattedirektoratet antar at leiekostnaden fra et parkeringsselskap, eller et hvilket som helst annet selskap enn det som leier ut eventuelle kontorlokaler, representerer «utgifter til bruk og drift av personkjøretøy». Utgifter til personkjøretøy er som nevnt ikke fradragsberettiget, og merverdiavgiften forblir dermed en endelig kostnad for leietaker.

Etter Skattedirektoratets syn er utleien av parkeringsplasser ikke lenger «utgifter til bruk og drift av personkjøretøy» dersom parkeringsplassen leies fra selskapet som også leier ut lokaler til utleieren. I et slikt leieforhold konverteres parkeringskostnaden fra å være til bruk for personkjøretøyet, til å være til bruk for virksomheten som sådan – dermed er parkeringsleien fradragsberettiget.

 

Hvilket rettssubjekt leier ut parkeringsplassene?

For næringslivet er det fint at Skatteetaten mener at parkeringsplassene er til bruk i virksomheten når de leies fra utleier av næringslokalene – det samme mener vi. Vi mener det er nokså åpenbart at parkeringsområdet utenfor en matbutikk er til bruk for denne virksomheten. Det samme gjelder parkingsplasser for de ansatte – de må ha sted å parkere bilen for å komme på jobb.

Det vi er uenige i, er at det skal ha noe å si for fradragsretten hvilket rettssubjekt som leier ut parkeringsplassene.

Valg av leverandør er et utenforliggende hensyn når det skal tas stilling til om anskaffelsen kan tilordnes virksomheten eller personbilen. Spørsmålet om tilordning skal avgjøres ut i fra de premissene som følger av loven, er oppstilt i forarbeidene og utviklet i Høyesteretts praksis.

 

En mva-felle som kan bli dyr

Dessverre virker det som om deler av eiendomssektoren ikke er klar over denne ulogiske praksisen, som for øvrig snart er 20 år gammel.

I høst ble det avsagt en bindende forhåndsuttalelse om utleie av parkeringsplasser.

Faktum var at Z AS leide ut kontorlokaler og parkeringsplasser til de samme leietakerne.

Som ledd i å effektivisere parkeringsutleien og begrense risikoen, ønsket Z AS å leie ut parkeringsområdet til Y AS, som på sin side ville forestå utleien til de eksisterende parkeringsleietakerne, samt andre eksterne brukere.

Konklusjonen var at utleien av parkeringsarealet fra Z AS til Y AS ville omfattes av selskapets frivillige registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Det som tilsynelatende ikke har vært oppe til diskusjon i denne saken, er at leietakerne til Z AS, som tidligere leide parkeringsplasser fra Z AS, ikke lenger har fradragsrett for merverdiavgiften på leien av parkeringsplassene, ettersom de nå leies ut fra Y AS.

Det er helt ulogisk, og en mva-felle som kan bli dyr.

 

Finnes det en løsning på mva-parkeringsproblemet?

Leietaker oppnår ikke fradrag for merverdiavgift på parkeringsleien for personbilene slik praksis er i dag, dersom ikke vedkommende også leier kontorlokaler fra samme utleier. Det er forståelig nok et ønske fra utleiers side å isolere risikoen knyttet til parkeringsvirksomheten i et eget selskap.

En løsning som kan ivareta leietakers fradragsrett, samt begrense risikoen til utleier, kan være å fellesregistrere utleieselskapene – da burde leietakers fradragsrett være intakt.

Dersom ikke vilkårene for fellesregistrering er oppfylt, eller det er andre forhold som taler for å ikke fellesregistrere, kan en annen løsning være å fisjonere ut parkeringsområdet fra Eiendom AS til Parkering AS. Deretter kan sistnevnte leie ut plassene til Eiendom AS, som igjen leier ut til brukerne.

Avtalen som er inngått mellom Eiendom AS og Parkering AS, kan være på samme premisser som leie av parkering med brukerne. Begge løsningene burde imidlertid forankres i en bindende forhåndsuttalelse eller i en veiledende uttalelse før eventuell gjennomføring.

 

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Gry

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.