MVA-registrering i merverdiavgiftsregisteret

En mann prater i telefonen og en dame jobber på en laptop. Foto

MVA-registering er for de aller fleste næringsdrivende en nødvendighet, men ikke alle har plikt og rett til å bli registrert. Hva er de mest sentrale problemstillingene i forbindelse med MVA-registrering?

Når må du mva-registrere deg i merverdiavgiftsregisteret?

Utgangspunktet i merverdiavgiftsloven er at alle næringsdrivende skal mva-registreres i merverdiavgiftsregisteret når omsetningen av momspliktige varer og tjenester i løpet av en 12 måneders periode har passert kr. 50.000.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med mva-registreringen i merverdiavgiftsregisteret.

3 grunnleggende vilkår

Det er altså 3 grunnleggende vilkår:

Det må dreie seg om en mva-pliktig vare eller tjeneste (mer om dette nedenfor), omsetningen av disse må ha passert kr. 50.000 og det må ha skjedd i løpet av en 12 måneders periode.

I tillegg er det et krav om at det utøves næringsvirksomhet. For at en aktivitet skal bli ansett for å bli drevet i næring, må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet, og den skal over tid være egnet til å gi overskudd. Det vil altså ikke gå an å bli momsregistrert dersom man ikke ønsker å tjene penger på virksomheten, fordi det eksempelvis er veldedig arbeid.

Når de ovennevnte vilkårene er oppfylt, så skal det sendes søknad til skattekontoret om å bli momsregistrert. Skatteetaten krever da dokumentasjon på at omsetningsgrensen er passert, og følgelig må det vedlegges kopi av fakturaer som til sammen overstiger kr. 50.000. Ofte krever skatteetaten ytterligere dokumentasjon, eksempelvis kopi av avtale med oppdragsgiver for å underbygge at det faktisk drives næringsvirksomhet.

Som ledd i registreringsprosessen anbefaler vi at det alltid legges ved en forklaring til søknaden, hvor det blant annet redegjøres for virksomheten.

Hvilke varer og tjenester er mva-pliktige?

Unntakene

Muligheten for MVA-registrering forutsetter at du selger mva-pliktige varer og/eller tjenester. Som et utgangspunkt er alle varer og tjenester mva-pliktig, men det finnes flere unntak i loven.

Dette er eksempelvis:

 • Helsetjenester mv.
 • Undervisningstjenester mv.
 • Finansielle tjenester
 • Kunst og kultur mv.
 • Omsetning og utleie av fast eiendom

Driver du virksomhet innenfor en av de ovennevnte bransjene, så er sannsynligheten stor for at du ikke har rett til å bli registrert. Imidlertid er ofte er sondringen mellom mva-pliktig- og unntatt aktivitet et vanskelig spørsmål, og det er derfor viktig å være trygg på den avgiftsmessige klassifikasjonen av produktene du selger.

Fritakene

En tredje kategori er de fritatte varene og tjenestene. Fritatt omsetning, skal ikke avgiftsberegnes, men det foreligger fortsatt rett- og plikt til registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Her lister vi opp noen fritak:

 • Eksport av varer og tjenenster til utlandet
 • Salg- og utleie av EL-biler
 • Aviser og tidsskrifter
 • Overdragelse av virksomhet (going concern)
 • Leveranser til skip og luftfartøy
 • Varer som legges inn på tollager
 • Varer og tjenester til petroleumsvirsomhet

Delt virksomhet

Det er fullt mulig å drive både avgiftspliktig-, unntatt og fritatt virksomhet i samme selskap – det er altså ikke enten eller.

I de situasjonene hvor det drives både unntatt og avgiftspliktig virksomhet i samme selskap, så sier vi at det drives «delt virksomhet». Dette reiser særlige problemstillinger for fradragsretten.

Hvilke følger er det av å være mva-registrert?

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret har en rekke praktiske og juridiske følger. Nedenfor har vi listet opp noen av dem.

Utgående mva

Før skattekontoret har innvilget søknaden om MVA-registrering, så har du verken rett eller plikt til å oppkreve merverdiavgift i fakturaene – denne merverdiavgiften kalles for utgående MVA.

Når bekreftelse fra skattekontoret foreligger, har du imidlertid plikt til å beregne, oppkreve og innberette MVA ved salg av avgiftspliktige varer og tjenester, samt på den transaksjonen som bidro til at grensen på kr. 50.000 ble passert.

Inngående mva

Fordelen med å være momsregistrert er at MVA på varer og tjenester som er til bruk i virksomheten, refunderes av staten.

Rettere sagt, så avregnes den inngående avgiften mot det du skylder i utgående MVA, slik at det bare er netto avgift som innbetales til staten.

For øvrig baseres Merverdiavgiftssystemet på et selvdeklarasjonsprinsipp, slik at det er den næringsdrivende selv som holder oversikt over den utgående og den inngående merverdiavgiften. Det er heller ikke et krav til sperret konto for den utgående merverdiavgiften.

Faktura

Som en følge av at virksomheten er omfattet av merverdiavgiftsloven, inntrer det også helt sentrale forpliktelser etter bokføringsloven. Blant dem er reglene om hvilke opplysninger salgsdokumentet skal inneholde, når det skal utstedes og hvem som kan utstede det.

Fakturaen, er et helt sentralt dokument i avgiftsmessig sammenheng, ettersom det er dette dokumentet som danner grunnlaget for den utgående og inngående merverdiavgiften. Det er derfor svært viktig at du som selger er trygg på at salgsdokumentasjonen din er i henhold til regelverket.

Samtidig er det viktig å passe på at inngående fakturaer fra leverandører er korrekte, ettersom det kan bli avgjørende for fradragsretten.

For eksempel vil du som utgangspunkt ikke kunne få fradrag for inngående MVA på en faktura som er adressert til et annet selskap.

Mva-satsene

Den generelle mva-satsen er 25 % og får anvendelse på de fleste varer og tjenester. Næringsmidler (mat og drikke) er avgiftspliktig med 15 %. Mva på persontransport, overnatting, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre skal oppkreves med 12 %.

Skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen/omsetningsoppgaven)

Annenhver måned skal du levere det man før kalte for «omsetningsoppgaven«, men som nå har blitt døpt om til «skattemelding for merverdiavgift» eller «MVA-meldingen«.

I meldingen som leveres på altinn, føres det i hovedsak opp hvor mye utgående- og hvor mye inngående merverdiavgift som har påløpt i løpet av perioden.

Nettobeløpet som fremkommer i meldingen betales til staten eller utbetales til virksomheten hvis det har påløpt mer inngående- enn utgående avgift.

De alminnelige fristene for å levere MVA-meldingene er som følger:

 1. termin – 10.april
 2. termin – 10. juni
 3. termin – 31. august
 4. termin – 10. oktober
 5. termin – 10. desember
 6. termin – 10. februar

Små virksomheter kan søke om innlevering én gang per år – 10. mars. Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

Om du ikke leverer opplysninger i tide, risikerer du tvangsmulkt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom de utfordringene du står overfor.

Bli kjent med våre advokater

Sitat gry

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater