Kommunesammenslåing og MVA

I forbindelse med en kommunesammenslåing kan det oppstå situasjoner hvor det er kritisk å bevare fradragsført merverdiavgift. Kort oppsummert så dreier det seg om å beholde MVA-fradrag kommunen har fått i forbindelse med påkostning av fast eiendom, eller MVA-fradrag i forbindelse med anskaffelse av maskiner, inventar og andre driftsmidler.

20/12/2022

Overdragelse av kapitalvarer og justeringsforpliktelser

Merverdiavgiftsloven har regler om såkalte «kapitalvarer». Både kommuner og private næringsdrivende kan anskaffe kapitalvarer. En kapitalvare er i loven definert som

  • maskiner, inventar og andre driftsmidler der inngående MVA av kostpris utgjør minst 50.000 kroner, eller
  • fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående MVA på kostnadene ved dette utgjør minst 100.000 kroner

Når kommunen eier en kapitalvare, så er utgangspunktet at all fradragsført MVA tilbakeføres dersom denne overdras til en annen kommune eller til et annet interkommunalt selskap. Dette kalles for en justeringsutløsende hendelse.

Når skjer det en overdragelse som utløser justering?

Her er noen eksempler på hvordan en overdragelse og en justeringshendelse kan finne sted

  • En avgiftspliktig virksomhet i kommunen som før kommunesammenslåingen drives på kommunens hovednummer, men som ved sammenslåingen går over til den nye storkommunen, vil utløse justeringsplikt.
  • Virksomhet i et interkommunalt selskap, som går over til en ny kommune eller i et nytt selskap, utløser justeringsplikt
  • En særskilt MVA-registrert enhet inngår i en ny registreringsenhet i den nye kommunen

Inngå justeringsavtaler

Tilbakeføring av MVA kan likevel unngås dersom det inngås såkalte justeringsavtaler. Det er nettopp dette som kommunene må passe på å få gjort. Dersom sammenslåingen skjer med virkning 1. januar 2020, så er fristen for å inngå justeringsavtalen 10. april 2020.

Enkelte fritak

Merverdiavgift som er kompensert over kompensasjonsoppgaven til kommunen, rammes ikke av det ovennevnte. Det gjør heller ikke merverdiavgift som er fradragsført og knyttet til kommunale vann- og avløpsanelgg.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater