Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Skattefritt salg av aksjer i eiendomsselskap

Skattedirektoratet slår uten forbehold fast at ulovfestet gjennomskjæring ikke kommer til anvendelse når skattyter benytter skattefri fisjon som mellomledd for å komme i posisjon til å selge innmat/virksomhet ved salg av aksjer.

Fisjon gjennomført etter at salget av eiendommen var avtalt

Oljeselskapet ConocoPhilips avtalte i 2005 å selge en eiendom som var eid av et av deres eiendomsselskap. Da dette eiendomsselskapet også hadde andre eiendeler enn selve eiendommen, ble det foretatt en fisjon der eiendommen ble skilt ut. Aksjene i det nye single-purposeselskapet ble deretter solgt.

I samsvar med fritaksmetoden ble salget skattefritt. Et salg av eiendommen direkte ville medført en skatt på ca. 17,5 MNOK. Skattekontoret mente det var grunnlag for gjennomskjæring – slik at det skulle betales skatt som om gevinsten hadde kommet av salg av eiendommen direkte. Skattekontoret vant frem med sitt syn i klagenemnda. Oljeselskapet gikk til sak, og den ble først avgjort i Høyesterett.

I dommen legger Høyesterett til grunn at skattebesparelsen var den viktigste motivasjonsfaktoren for fisjonen. Det såkalte grunnvilkåret for en gjennomskjæring var dermed oppfylt.

De vurderte deretter om skattyters disposisjoner etter en totalvurdering var illojale i forhold til skattereglenes formål. Høyesteretts la til grunn at fremgangsmåten ikke var illojal i forhold til skattereglenes formål. De viste til at formålet med fisjonsreglene er å ivareta behovet for en til enhver tid hensiktsmessig organisering, og formålet med fritaksmetoden er å hindre at aksjeinntekter blir beskattet flere ganger (kjedebeskatning).

I denne saken var salg av aksjer i eiendomsselskapet fremfor salg av eiendommen forretningsmessig begrunnet, og fisjonen kunne anses som en hensiktsmessig måte å organisere virksomheten på, selv om fisjonen ble besluttet etter at avtalen om aksjesalg var inngått.

Det vil si at skattekontoret tapte fullt ut. Skattedirektoratet har i en kommentar til dommen 31.3.2014 presisert at:

«For fremtiden legger Skattedirektoratet til grunn at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen ikke kommer til anvendelse når skattyter benytter skattefri fisjon som mellomledd for å komme i posisjon til å selge innmat/virksomhet ved salg av aksjer«.

Med dette er det åpnet for å gå via en skattefri fisjon for å selge innmat ved salg av aksjer. Gevinsten vil da være skattefri for selskap omfattet av fritaksmodellen.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.