Skatt for frivillige organisasjoner - Skattepliktig eller ikke?

To menn holder rundt hverandre og smiler. Foto

Mange tror at siden organisasjonen ikke har erverv til formål, så trenger de ikke tenke på skatt i det hele tatt, men her går mange i en felle. Hva er egentlig skattereglene rundt frivillige organisasjoner? En skatteadvokat forklarer.

27/08/2023

Hva er en skattefri organisasjon?

Det følger av skatteloven § 2-32 første ledd at stiftelse, organisasjon, innretning mv. som ikke har «erverv til formål», er fritatt for formues- og inntektsskatt.

Det er ingen begrensing i organisasjonsformen, men for å gjøre det enkelt vil jeg heretter bruke samlebetegnelsen organisasjon.

Altså så lenge organisasjonen har en allmennyttig virksomhet så skal de ikke betale skatt.

ⓘ 
Det kan være forvirrende å forstå om organisasjonen din har fritak fra skatt.

Rollen til våre advokater er blant annet å bistå deg i vurderingen av om din organisasjon er skattefri.

Utgangspunktet kan altså virke ganske enkelt, men dessverre er det ikke alltid sånn.

Om din organisasjon er skattefri beror på en konkret vurdering hvor sentrale momenter er vedtektene til organisasjonen, den faktiske aktivitet og oppbygging av organisasjonen.

I tillegg finnes det en rekke andre momenter som er av betydning for vurderingen, dette følger av annet ledd i § 2-32.

Annet ledd fastsetter når den ellers skattefrie organisasjonen blir skattepliktig for deler av sin virksomhet.

Når kan skatteplikt oppstå for den frivillige organisasjonen?

Dersom organisasjonen din ikke har erverv til formål, vil den også være fritatt for formues- og inntektsskatt. Dette vil omfatte alle typer frivillige organisasjoner, stiftelser, selskaper, foreninger som altså ikke har til formål å tjene penger.

De senere årene har vi sett at skattemyndighetene har hatt et økt fokus frivillige organisasjoner, og vi har opplevd at skattemyndighetene har foretatt store endringer i skatteoppgjørene flere år tilbake i tid fordi organisasjonen ikke har hatt fokus på de skattemessige implikasjoner ved driften.

Det følger av annet ledd at dersom organisasjonen din driver økonomisk virksomhet, også utleie av fast eiendom, så vil formue i og inntekt av den økonomiske virksomheten være skattepliktig.

Når omsetningen av denne virksomheten ikke overstiger 70 000kr eller 140 000kr for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner, vil den ikke være skattepliktig.

Eksempel

Det typiske er at en organisasjon leier ut deler av sine kontorlokaler til andre fordi de ikke trenger hele lokale selv. Da vil denne inntekten være skattepliktig dersom den overstiger 70 000kr eller 140 000kr.

Når det gjelder skattefrie organisasjoner så antas det at terskelen er noe høyere. Blant annet følger det av rettspraksis at kravene til omfang og varighet må settes høyere etter annet ledd enn ved den alminnelige virksomhetsregelen.

Grensedragningen for når en inntekt er skattepliktig kan ofte være veldig vanskelig. Har man en ideell organisasjon tenker man ofte ikke over at noen av inntektene kan være skattepliktige.

Det som er sikkert, er at de følgende inntektene i utgangspunktet er skattefrie:

 • Medlemskontingenter
 • Startkontingenter
 • Treningsavgifter
 • Billettinntekter ved arrangementer
 • Offentlige tilskudd
 • Rene gaver og tilskudd
 • Inntekt av medlemsmøter (klubbaftener, møter, tilstelninger)
 • Inntekt av enkeltstående, tilfeldige aktiviteter og arrangementer som for eksempel loppemarked
 • Salg av supporterutstyr

Mange organisasjoner har ofte flere andre inntekter enn disse. Det kan eksempelvis være kick-back avtaler, administrasjonsgebyr, kursinntekter eller helt andre inntekter.

Grensedragningen om en inntekt er skattepliktig eller ikke kan være vanskelig, og vil bero på en konkret vurdering opp mot formålet, aktiviteten mv. til organisasjonen.

En tommelfingerregel er at inntekter som er med på å realisere formålet er skattefritt, men inntekter som finansierer formålet er skattepliktig.

Eksempel

En studentsamskipnad er skattefri for sin utleie av boliger til studenter. Denne utleien realiserer formålet. Samskipnaden må derimot beskattes for drift som sommerhotell når studentene har fri. Denne siste aktiviteten virkeliggjør ikke direkte formålet, men bidrar bare til å finansiere det.

Det finnes masse praksis på dette området som kan gi veiledning, men til slutt er det den konkrete vurderingen som avgjør, og denne vurderingen må gjøres med hver enkelt inntekt.

Dersom du sitter i ledelsen av en organisasjon som ikke betaler skatt så er vårt råd at du tenker gjennom hvordan organisasjonen får sine inntekter.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i vurderingen av om inntekter er skattefrie.

2021: Nye regler om skatteplikt for stiftelser

Nærings- og fiskeridepartementet sendte våren 2021 ut nytt lovendringsforslag hvor de foreslår at stiftelser ikke skal kunne drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsen, og da må opprette datterselskap.

Dette er ikke ferdig behandlet i departementet og hvordan det eventuelt vil se ut til slutt er ikke avklart.

Det har vært mange reaksjoner mot forslaget, men i hovedsak vil dette rette seg mot nye stiftelser.

Imidlertid kan det bli en utfordring hvis stiftelsen i dag er skattefri, men over tid utvikler en skattepliktig virksomhet også.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i en skattemessig vurdering av din organisasjon, samt hjelper til med å lage en optimal struktur dersom noen inntekter er skattepliktige.

Hva gjør våre advokater for deg?

Vi i Codex Advokat har lang erfaring med å bistå skattefrie organisasjoner og om den aktivitet den driver er en skattepliktig virksomhet.

 • Du får en grundig vurdering av din situasjon ang. skatteplikten.
 • Du får bistand med å sende en anmodning om veiledende uttalelse fra skattemyndighetene dersom det er tvil. Da slipper du at det plutselig kommer et brev fra skattemyndighetene med masse spørsmål om inntektene din/deres.
 • Du får bistand med en optimal strukturering av virksomheten dersom det viser seg at det er skattepliktige inntekter.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater