Endre fra enkeltpersonforetak til AS - Hvordan gjør du det?

En mann står i en stue og ser på telefonen. Foto

Regjeringen har senket terskelen for å starte AS og ønsker med dette å simulere til et voksende antall aksjeselskap. Det øker muligheten for enkeltmannsforetak til å endre sin virksomhet til aksjeselskap. Men hvorfor bør du endre fra ENK til AS og hvilke krav gjelder?

27/08/2023

Hvorfor endre fra ENK/EPF til AS? 10 gode grunner

 1. Unngå ubegrenset personlig økonomisk ansvar i enkeltmannsforetak.
 2. Du kan ansettes i aksjeselskapet (AS) og få bedre trygderettigheter.
 3. Aksjeselskap / AS krever kun kr 30.000 i aksjekapital.
 4. Stiftelsesomkostningene kan dekkes av aksjekapitalen.
 5. Mindre aksjeselskap / AS slipper kostnader forbundet med revisjon.
 6. Bankene kan bekrefte kontant aksjekapitalinnskudd.
 7. Stiftelsesomkostningene dekkes av aksjekapitalen.
 8. Kun åpningsbalansen skal bekreftes av revisor.
 9. Mulighet for skattefri omdannelse fra ditt enkeltpersonforetak til aksjeselskap / AS.
 10. Aksjeselskap betaler kun 22 % skatt (f.o.m. inntektsåret 2019) – dette gir mulighet for å spare eller reinvestere mer.

Hvilke krav foreligger ved skattefri omdanning fra ENK til AS?

Det foreligger en hel del regler og krav knyttet til omdannelse fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. Dette er grunnen til at mange søker advokatbistand i denne prosessen.

Med omdanning av virksomhet i skatterettslig forstand menes at en virksomhet endrer sin juridiske organisasjonsform fra for eksempel enkeltpersonforetak til aksjeselskap.

Skatterettslig vil omdannelse bli sett på som en overdragelse av virksomhet til et nytt skattesubjekt. Skattelovens alminnelige regler medfører da som utgangspunkt at innehaveren av enkeltpersonforetaket anses for å ha realisert virksomheten, med den konsekvens at det skal foretas et gevinst/tapsoppgjør på sammen måte som om virksomheten var solgt til markedsverdi. Omdannelsen er således i utgangspunktet skattepliktig.

En omdanning av virksomhet vil ofte være ønskelig for den enkelte og samfunnet, men skattekostnaden kan imidlertid hindre omdannelser. For å unngå dette har skatteloven regler om når en omdannelse fra enkeltpersonforetak til aksjeselskapet kan skje skattefritt.

For at reglene om skattefri omdannelse skal komme til anvendelse må enkeltpersonforetaket drive virksomhet. Generelt må det da kreves at det utøves en viss aktivitet som tar sikte på ha en viss varighet, er egnet til å gå med overskudd, og som drives for skattyters regning og risiko.

Det overtakende selskapet må være nystiftet

Videre må virksomheten overføres til et nystiftet selskap. Det innebærer at et selskap stiftes i forbindelse med omdannelsen, for eksempel ved at det skjer en overføring av virksomheten til hel eller delvis dekning av aksjekapitalen. Videre vil et aksjeselskap være nystiftet såfremt det ikke har drevet noen form for aktivitet før overføringen av virksomheten.

Hva er minimum aksjekapital?

Det er videre et vilkår for skattefri omdannelse at aksjekapitalen ikke settes høyere enn de skattemessige verdiene, og at aksjelovens minimumskrav til aksjekapital må være oppfylt både etter de skattemessige og virkelige verdiene.

Minimum aksjekapital er kr. 30 000.

Hva er det som overføres?

Reglene om skattefri omdannelse omhandler også hva som må -, kan – og ikke kan overføres.

Som hovedregel må all aktivitet og alle driftsmidler overføres. Men det gjelder en rekke unntak:

 • Gjeld kan holdes utenfor.
 • Aksjer og andre finansaktiva kan valgfritt overføres eller holdes utenfor.
 • Fast eiendom som er knyttet til virksomheten kan holdes utenfor.
 • Privatbolig el. som i det vesentligste tjener den næringsdrivendes private formål kan ikke overføres.

Krav til kontinuitet

Det er krav om kontinuitet på både selskapsnivå og eiernivå ved omdannelse fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. Det vil si at en ikke kan ta inn nye eiere ved en skattefri omdanning.

Skattemessig kontinuitet på selskapsnivå innebærer blant annet at det nystiftede selskapet må overta virksomhetens:

 • Inngangsverdier.
 • Positive saldoer.
 • Ervervstidspunktet på overførte eiendeler og forpliktelser.
 • Negative saldoer.
 • Betingede avsatte gevinster.
 • Samt at beløp på gevinst- og tapskonto overføres med kontinuitet.

Skattemessig kontinuitet på eiernivå innebærer at skatteposisjonenes inngangsverdi, skjermingsgrunnlag og innbetalt kapital fastsettes i forbindelse med omdanningen. Inngangsverdiene på aksjene settes til de skattemessige nettoverdiene som er overført.

En omdannelse skjer med virkning fra et årsskifte. Skjer omdannelsen før 1. juli gis den virkning for hele året. Rent praktisk anbefaler vi å omdanne aksjeselskapet i første halvår, slik at det nye aksjeselskapet er stiftet og melding om dette er sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli.

Andre forhold

Dersom virksomheten drives uforandret som et nytt aksjeselskap, kan en søke om å videreføre en evt. merverdiavgiftsregistrering. Det vil da ikke være nødvendig å oppnå omsetningsgrensen på kr 50 000 for å registrere selskapet i merverdiavgiftsregisteret.

Ved en omdannelse vil det nye aksjeselskapet få et nytt organisasjonsnummer. Alle avtaleparter må derfor orienteres om endringen.

Les flere relevante artikler:

Last ned vår PDF om Omdanning

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater