Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Naturalytelser i arbeidsforhold - Hva er skattereglene?

En dame står på et kontor og snakker i telefonen mens hun holder et par sko og en yogamatte

1. Januar 2019 ble det innført endringer i reglene for skattlegging og rapportering av naturalytelser. Arbeidsgiver pålegges et omfattende ansvar for rapportering av skattepliktige ytelser, også fra tredjeparter. Reglene ble også endret for noen naturalytelser. Hva innebærer endringene?

Naturalytelser – Dette får du vite:

Hva er naturalytelser?

[Definisjon] Naturalytelser er goder som arbeidstakeren mottar i annet enn penger fra sin arbeidsgiver, og blir av noen kalt «frynsegoder».

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i spørsmål knyttet til naturalytelser og skattereglene.

 

Er naturalytelser skattepliktige?

I utgangspunktet er enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforhold skattepliktig, med mindre det er gitt særskilt skattefritak. Når en ansatt får en rabatt fra andre enn arbeidsgiver, vil vurderingen av om rabatten er skattefri være om det er tilstrekkelig sammenheng mellom rabatten og ansettelsesforholdet.

Rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet vil være rabatter fra arbeidsgivers forretningspartnere, og fra andre enn arbeidsgivers samarbeidspartnere dersom arbeidsgiver gir noe tilbake til tredjeparten for at de ansatte skal få prisavslaget.

Dersom den ansatte bruker Eurobonus kort når hun kjøper varer for arbeidsgiver, og får refundert kostnadene etterpå, vil poengene den ansatte mottar være en skattepliktig fordel. Alle fordeler som bonuspoeng, kick backs osv, vil være en skattepliktig fordel dersom kjøpet anses for å være gjort av arbeidsgiveren. Det samme gjelder for bonuspoeng opptjent ved kjøp av tjenestereiser, dersom bonuspoengene brukes privat.

 

Hvilke rabatter er skattefrie?

Rabatter som gis som ensidige markedsføringstiltak fra tredjeparter som ikke er forretningspartnere, er ikke skattepliktige. Dette gjelder for eksempel nabolagsrabatter, hvor virksomheter tilbyr alle ansatte i nærområdet samme rabatt.

Det er ikke skatteplikt eller rapporteringsplikt for bagatellmessige bonuser eller kick backs som arbeidstaker mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidsgiver, som for eksempel Trumf-poeng.

 

Hva er skattereglene ved personalrabatter?

For personalrabatter innebærer de nye reglene at rabatt gitt til ansatt på varer som omsettes i virksomheten ikke kan overstige 50 % av omsetningsprisen i sluttbrukerleddet.

Årlig beløpsgrense er satt til kr 7 000 pr ansatt pr år.

Dersom virksomhetene inngår i et konsern, gjelder grensen for samtlige selskap i konsernet. Det er arbeidsgiver som skal verdsette fordelen. Dersom varen er tilgjengelig for forbrukere til en rabattert pris eller tilbudspris, kan denne lavere prisen benyttes som omsetningsverdi.

Det kreves da at den lavere prisen kan sannsynliggjøres gjennom annonse, prisliste eller dokumenters på annen måte.

Et eksempel kan belyse regelen:

En ansatt hos en peisforhandler kjøper en peisovn med omsetningsverdi på kr 30 000, som er annonsert nedsatt til kr 20 000. Hun får 50 % personalrabatt, og oppnår en personalrabatt på kr 10 000. Av dette vil de første kr 7 000 være skattefri rabatt, mens de overskytende kr 3 000 vil være en skattepliktig fordel som skal innrapporteres. Dersom arbeidstakeren kjøper flere varer fra sin arbeidsgiver i samme kalenderår, vil all personalrabatt være skattepliktig fra første krone.

 

Arbeidsgivers rapporteringsplikt utvides

Arbeidsgiver fikk fra 1. Januar 2019 ansvar for å rapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av alle skattepliktige fordeler den ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet.

Arbeidsgiver har også tidligere hatt ansvar for å rapportere om skattepliktige naturalytelser den ansatte mottar fra tredjemann. Det nye er presiseringen av arbeidsgivers ansvar for lønnsinnberetning og beregning av arbeidsgiveravgift for skattepliktige fordeler mottatt av tredjeparter. Den ansatte vil fortsatt ha ansvaret selv for å innberette alle økonomiske fordeler som mottas som følge av arbeidsforholdet.

Rapporteringsplikten innebærer at virksomheten plikter å innhente opplysninger fra tredjeparter om ytelser som er gitt ansatte. Det skal imidlertid ikke pålegges reaksjoner eller sanksjoner for brudd på pliktene dersom arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan ventes for å sørge for å få opplysningene fra ansatte og tredjepart.

Den skattepliktige fordelen skal rapporteres over a-melding snarest mulig, og senest når arbeidstakeren får adgang til å motta den.

Dersom fordelen mottas fra en tredjepart er fristen lengre, innberetning skal da skje innen to måneder etter at arbeidstakeren har mottatt fordelen.

Skattedirektoratet anbefaler i sin prinsipputtalelse av 15. november 2018 at arbeidsgiver inntar hvilke plikter arbeidstaker har til å opplyse om fordeler mottatt fra tredjeparter i arbeidsavtalen, eventuelt at arbeidsgiver regulerer i arbeidsavtalen at det ikke skal være tillatt for arbeidstakeren å motta slike ytelser.

 

Hva bør arbeidsgiver gjøre?

Virksomheter med ansatte bør gjennomgå gjeldende rutiner, og vurdere om det bør gjøres endringer.

Endringene kan føre til økt arbeidsgiveravgift, og manglende innrapportering kan medføre tvangsmulkt, renter og overtredelsesgebyr ved for sen innlevering. Videre kan det ilegges tilleggsavgift på arbeidsgiveravgiften.

Arbeidsgiver er avhengig av informasjon fra kunder, egne ansatte og tredjeparter for å kunne gi korrekt informasjon. Virksomheten bør utarbeide policyer og rutiner knyttet til rapportering av skattepliktige ytelser fra tredjeparter og personalrabatter. Videre bør virksomheten sørge for at det foreligger et internt regelverk for dokumentasjon og rapportering av naturalytelser.

Arbeidsavtaler med tilhørende arbeidsreglement og rutiner bør gjennomgås. Likeledes bør avtaler med tredjeparter og avtaler med kunder knyttet til naturalytelser og rabatter gjennomgås.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å håndtere endringene i skattereglene på best mulig måte.

 

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Gry

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.