Konflikter mellom aksjonærer som er ansatt i bedriften

Dersom dere er flere som både er eiere og arbeidstakere i samme bedrift, er det viktig å finne helhetlige løsninger dersom det oppstår konflikter mellom partene.

16/01/2018

I mindre og mellomstore foretak, vil eierne ofte også ha ledende posisjoner i selskapet. Dette medfører at konflikter som oppstår normalt reiser både arbeidsrettslige og selskapsrettslige spørsmål.

Regelverk i ansettelsesforhold

Ansettelsesforholdet reguleres som hovedregel av arbeidsrettslig regelverk, mens eierskapet og deltakelse i selskapets ledende posisjoner samtidig reguleres av selskapsrettslig regelverk. I tillegg foreligger det gjerne en aksjonæravtale mellom partene.

Å beherske arbeidsrettslige, selskapsrettslige eller avtalerettslige regler og problemstillinger isolert, er ikke tilstrekkelig for å finne hensiktsmessige og gode kommersielle løsninger ved denne typen tvister. En oppsigelses- avskjeds- eller suspensjonssak som arbeidsrettslig er godt håndtert isolert, vil likevel kunne være uegnet som løsning selskaps- og avtalerettslig.

Typiske eksempler er at styremedlemmer eller daglige ledere blir sagt opp eller suspendert uten at det foreligger rettslig adgang til å frata disse parters rettigheter og posisjoner etter aksjeloven og/eller foreliggende aksjonæravtale. Hvis disse spørsmål er uteglemt eller uløst, vil konflikten lett bli langvarig, tidkrevende og medføre betydelige kostnader. Det er derfor viktig at denne typen konflikter håndteres hensiktsmessig arbeidsrettslig, avtalerettslig og selskapsrettslig allerede fra innledende fase.

Bistand fra advokat

Det å finne gode løsninger, krever praktisk erfaring innen arbeidsrett, avtalerett og selskapsrett. Våre advokater har solid, lang og betydelig erfaring innen denne typen konfliktløsning. Vi har derfor godt grunnlag for å ivareta dine interesser på hensiktsmessig måte, og vil gi deg gode råd dersom du blir part i en slik konflikt.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater