Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Mislighold av aksjonæravtaler – virkninger ved brudd

Utgangspunktet er at alminnelige misligholdsbeføyelser – herunder krav om heving, naturaloppfyllelse og erstatning kan få anvendelse ved vesentlig mislighold eller mislighold av aksjonæravtaler.

Mislighold av aksjonæravtaler – virkninger ved bruddBruk av mulkt

Ved brudd på aksjonæravtaler vil det ofte være vanskelig å konstatere tap, og/eller være umulig å reversere ytelsene ved et eventuelt hevingsoppgjør. Ofte vil det derfor være behov for å benytte skreddersydde løsninger for å sikre praktisk gjennomførbare sanksjoner ved mislighold av aksjonæravtaler og tvisteløsning.

For å sikre at aksjonæravtalen har beføyelser som kan gjennomføres, kan det for eksempel avtales at konvensjonalbot skal anvendes. I så fall bør det fremgå om summen skal betales som en engangsytelse, eller om for eksempel dagmulkt skal benyttes. Det bør også reguleres om ulike beføyelser kan anvendes i kombinasjon. Ved ethvert tilfelle bør det være et mål å sikre at ingen kan kjøpe seg fri fra misligholdsanksjoner.

Virkninger av vesentlig mislighold av aksjonæravtaler

Ofte vil det være hensiktsmessig å regulere hva som skal skje ved vesentlig mislighold fra en aksjonær.

Omstendighetene kan nemlig ligge slik an at heving ikke er dekkende for avtaleforholdet. En løsning er at det avtales innløsningsrett for den part som utsettes for misligholdet. Alternativt kan det for eksempel avtales at de øvrige aksjonærer gis rett til å utløse den misligholdende parten.

I så fall er det viktig at avtalen regulerer om en slik rett både skal få anvendelse for majoritets- og minoritetsaksjonærene. At dette reguleres er viktig slik at aksjonæravtalen ikke gir grunnlag for uforutsette søksmål og uheldige virkninger.

Verdsettelse av aksjene ved krav om uttreden

Ved krav om uttreden vil det oppstå behov for å verdsette aksjene. Dersom ikke aksjelovens prinsipper om løsningssum anses dekkende, bør det i aksjonæravtalen inntas bestemmelser om hvordan innløsing/utløsning skal skje. Det kan for eksempel avtales at kostpris, selskapets underliggende verdier, omsetningsverdi, forholdsmessig andel av egenkapitalen, etc. skal benyttes.

Advokatbistand

Våre advokater har betydelig og omfattende erfaring med å utvikle samt tilpasse aksjonæravtaler. Videre besitter vi solid ekspertise innen det å løse aksjonærtvister.

Codex Advokat Oslo AS kan utvikle hensiktsmessige, praktiske, operative og skreddersydde løsninger som ivaretar dine aksjonærinteresser. Videre yter vi god og profesjonell bistand innen tvisteløsning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.