Mislighold av aksjonæravtaler – virkninger ved kontraktsbrudd

To menn sitter ved et bord og signerer et dokument. Foto

Utgangspunktet er at alminnelige misligholdsbeføyelser – herunder krav om heving, naturaloppfyllelse og erstatning kan få anvendelse ved vesentlig mislighold eller mislighold av aksjonæravtaler.

27/08/2023

Hva er mislighold?

Mislighold er unnlatelse av å oppfylle forpliktelser etter en avtale / kontrakt, også kalt kontraktsbrudd.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i spørsmål knyttet til mislighold.

Bruk av mulkt

Ved brudd på aksjonæravtaler vil det ofte være vanskelig å konstatere tap, og/eller være umulig å reversere ytelsene ved et eventuelt hevingsoppgjør.

Det vil derfor ofte være behov for å benytte skreddersydde løsninger for å sikre praktisk gjennomførbare sanksjoner ved mislighold av aksjonæravtaler og tvisteløsning.

For å sikre at aksjonæravtalen har beføyelser som kan gjennomføres, kan det for eksempel avtales at konvensjonalbot skal anvendes. I så fall bør det fremgå om summen skal betales som en engangsytelse, eller om for eksempel dagmulkt skal benyttes. Det bør også reguleres om ulike beføyelser kan anvendes i kombinasjon.

Ved ethvert tilfelle bør det være et mål å sikre at ingen kan kjøpe seg fri fra misligholdsanksjoner.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg utarbeider vi en aksjonæravtale som er skreddersydd til ditt formål.

Vesentlig mislighold av aksjonæravtaler – Virkninger

Ofte vil det være hensiktsmessig å regulere hva som skal skje ved vesentlig mislighold fra en aksjonær.

Omstendighetene kan nemlig ligge slik at heving ikke er dekkende for avtaleforholdet.

En løsning er at det avtales innløsningsrett for den part som utsettes for misligholdet. Alternativt kan det for eksempel avtales at de øvrige aksjonærer gis rett til å utløse den misligholdende parten.

I så fall er det viktig at avtalen regulerer om en slik rett både skal få anvendelse for majoritets- og minoritetsaksjonærene.

At dette reguleres er viktig slik at aksjonæravtalen ikke gir grunnlag for uforutsette søksmål og uheldige virkninger.

Verdsettelse av aksjene ved krav om uttreden

Ved krav om uttreden vil det oppstå behov for å verdsette aksjene. Dersom ikke aksjelovens prinsipper om løsningssum anses dekkende, bør det i aksjonæravtalen inntas bestemmelser om hvordan innløsing/utløsning skal skje.

Det kan for eksempel avtales at kostpris, selskapets underliggende verdier, omsetningsverdi, forholdsmessig andel av egenkapitalen, etc. skal benyttes.

Hva gjør Codex Advokat for deg?

Våre advokater har betydelig og omfattende erfaring med å utvikle samt tilpasse aksjonæravtaler. Videre besitter vi solid ekspertise innen det å løse aksjonærtvister.

Codex Advokat utvikler hensiktsmessige, praktiske, operative og skreddersydde løsninger som ivaretar dine aksjonærinteresser. Videre yter vi god og profesjonell bistand innen tvisteløsning.

Bli kjent med våre advokater

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater