Fusjonere – Fusjon (sammenslåing) av selskaper ved omstrukturering

To menn tar hverandre i hendene under et møte. Foto

For å oppnå en hensiktsmessig organisasjonsstruktur kan det være nødvendig å fusjonere selskaper. Det finnes flere typer fusjoner, men det helt grunnleggende er at to selskaper blir slått sammen til ett selskap. Fusjon kan gjennomføres skattefritt dersom de gjennomføres med full kontinuitet på selskapsnivå og aksjonærnivå. Hensikt med fusjonering kan være:
– økt omsetning, stordriftsfordeler, økonomisk styrke, lavere administrasjonskostnader.

05/03/2024

Hva er fusjon og hvilke selskaper kan fusjonere?

En fusjon er en sammenslåing av to eller flere selskaper til ett selskap.

Det vanligste er at de fusjonerende selskapene er aksjeselskaper, men andre selskaper kan også fusjonere, som eksempelvis:

  • Ansvarlige selskap (ANS)
  • Kommandittselskapet (KS)

Selskaper med forskjellig organisasjonsform kan også fusjonere, for eksempel kan borettslag og boligbyggelag fusjonere med aksjeselskap etter nærmere regler.

I det følgende vil vi konsentrere oss om fusjon av aksjeselskap.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til fusjon.

Hva skjer i en fusjon av selskaper?

Ved fusjon av to selskaper, overtar det ene selskapet det andre selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser som en helhet, mot et nærmere angitt vederlag, fusjonsvederlaget.

Overtakende/overdragende

Selskapet som overtar det andre selskapets eiendeler osv., kalles det overtakende selskapet, og selskapet som gir fra seg eiendeler osv. kalles det overdragende selskapet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg gjennom hele prosessen enten du tilhører det overtakende eller overdragende selskapet.

Fusjonsvederlag

Fusjonsvederlaget er aksjer i det overtakende selskapet, evt. med et tilleggsvederlag som ikke må overstige 20 % av det samlede vederlaget.

Det overtakende selskapet fortsetter som tidligere, med samme organisasjonsnummer. Det overdragende selskapet slettes ved gjennomføringen av fusjonen. All aktivitet i det overdragende selskap fortsetter i det overtakende selskapet.

Ved løpende kontrakter går det overtakende selskapet inn som kontraktsmotpart i stedet for det overdragende selskapet. Det er viktig å avklare dette med kontraktsmotpartene før en fusjon.

Skattefri fusjon – Når kan fusjoner gjennomføres skattefritt?

Fusjoner kan gjennomføres skattefritt dersom de gjennomføres med full kontinuitet på selskapsnivå og aksjonærnivå. Det vil si at alle skattemessige verdier må videreføres, samt at det ikke kan være endringer på aksjonærnivå.

En fusjon av et selskap som er eid av en person, kan fusjoneres skattefritt med et selskap eid av en annen person, forutsatt at det ikke er en verdiforskyving mellom aksjonærene.

Enkelt sagt må verdien på aksjene som aksjonæren i det overdragende selskapet får i det overtakende selskapet, tilsvare verdien av det overdragende selskapet .

Fusjonsprosessen – selskapsgjennomgang

Det er forskjellige grunner til at en ønsker å gjennomføre en fusjon. Dersom fusjonen skal skje mellom to selskaper som er eid av samme eiere, er man gjerne godt kjent med virksomhetene som skal fusjoneres.

Er det to uavhengige parter som skal fusjonere blir prosessen annerledes. En starter da med fusjonsforhandlinger mellom partene, for å avgjøre om fusjonen er kommersielt interessant.

Det bør i denne fasen foretas en selskapsgjennomgang («Due Diligence» ofte forkortet DD) av begge selskap.

Regnskap og forpliktelser bør gjennomgås, med det for øye at begge selskaps forpliktelser videreføres i det nye, fusjonerte selskapet. Løpende kontrakter bør gjennomgås, særlig med henblikk på om de tillater overføring av til ny kontraktsmotpart ved fusjon eller om dette må avklares før fusjonen. Selskapenes fremtidige forpliktelser må gjennomgås, her er forhold knyttet til ansatte, pensjonsforpliktelser og forsikringsforpliktelser av særlig betydning. Videre bør man ha et forhold til om selskapene har latente forpliktelser, som for eksempel forurensningsansvar.

Forhold som avdekkes ved en selskapsgjennomgang kan kanskje rettes, eller få betydning for verdivurderingen av selskapene. Etter en gjennomført fusjon vil det være vanskelig å rette dette.

Dersom det er ansatte i selskapene, kommer de særlige reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven til anvendelse. I grove trekk betyr dette at de ansatte har rett til å videreføre sine ansettelsesforhold i det fusjonerte selskapet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg som ansatt og kommer med gode råd, slik at du blir trygg på dine rettigheter.

Fusjonsprosessen – formelle steg

Det er en rekke formelle steg som skal tas i en fusjonsprosess, og dette er bare en overordnet gjennomgang.

Fusjonsplan

Det er styrene som starter arbeidet med fusjonsdokumentene. Styrene i selskapene som skal fusjonere skal i fellesskap utarbeide en fusjonsplan. Fusjonsplanen skal blant annet beskrive hvilket vederlag aksjonærene i det overdragende selskapet skal få, åpningsbalansen samt fusjonens virkninger for de ansatte. Fusjonsplanen skal godkjennes av selskapenes generalforsamlinger med flertall som for vedtektsendringer.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg og din bedrift med utarbeidelsen av en fusjonsplan.

Redegjørelse

Styrene skal også utarbeide en redegjørelse hvor de bekrefter at de verdiene som overføres i fusjonen, minst har en verdi som tilsvarer fusjonsvederlaget.

Redegjørelsen skal blant annet:

  • angi fremgangsmåte som er brukt ved fastsettelsen av vederlaget til aksjonærene i det overdragende selskapet
  • angi om det var særskilte vanskeligheter ved fastsettelsen av vederlaget
  • om vederlaget er saklig og begrunnet.

Redegjørelsen skal avgi bekreftelse på disse redegjørelsene.

Styrene skal også avgi en rapport om fusjonen og dens betydning for selskapet. Det skal redegjøres for bakgrunnen for fusjonen, og fusjonens betydning for de ansatte i selskapet.

Fusjonsplan med rapporter skal alltid gjøres kjent for de ansatte, og fusjonen skal så tidlig som mulig drøftes med de tillitsvalgte. Eventuelle skriftlige uttalelser fra ansatte eller tillitsvalgte skal inngå i fusjonsdokumentene for videre behandling av fusjonsplanen.

Kunngjøring og kreditorfrist

Generalforsamlingene godkjenner fusjonsplan. Deretter meldes fusjonen til Foretaksregisteret.

Fra kunngjøringen i Foretaksregisteret løper en seks ukers kreditorfrist. Når fristen er utløpt, og evt. innsigelser fra kreditorer er avklart, melder det overtakende selskapet Foretaksregisteret om ikrafttredelse av fusjonen. Ved registeringen i Foretaksregisteret er fusjonen fullført.

Styret i det overtakende selskapet skal oppdatere aksjeeierboken slik at den reflekterer de nye eierforholdene.

Hva gjør våre advokater for deg?

Codex Advokat Oslo AS har advokater med omfattende erfaring med fusjoner.

  • Du får rådgivning i din sak.
  • Du får hjelp med utarbeidelse av nødvendige dokumenter.
  • Du får bistand med gjennomføringen av fusjonen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater