Omdannelse fra en selskapsform til en annen

En dame lener seg over en pult og holder hånden til haken. Foto

Ved omdannelse skjer en hel eller delvis overføring av eiendeler og gjeld til et nystiftet selskap mot vederlag til eierne. Men hva medfører egentlig dette?

27/08/2023

Hva menes med omdannelse?

Med omdannelse eller omdanning mener vi en selskaps-, evt privatrettslig omorganisering eller omdanning fra en type virksomhet til en annen.

Hva er de mest aktuelle formene for omdanning?

  • Fra enkeltpersonforetak (EPF) til aksjeselskap (AS)
  • Fra norsk avdeling av utenlandsk selskap (NUF), til aksjeselskap (AS)
  • Fra ansvarlig selskap (ANS), selskap med delt ansvar (DA) mv. til aksjeselskap
  • Fra enkeltpersonforetak til ansvarlig selskap (ANS),ved opptak av ny ansvarlig deltaker
  • Fra enkeltpersonforetak til annet deltakerlignet selskap, ved opptak av ny ansvarlig deltaker

Det kan også forekomme omdanning fra deltagerlignet selskap til enkeltpersonforetak og fra aksjeselskap til deltakerlignet selskap.

Last ned vår PDF om Omdanning

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg gjennom hele den juridiske prosessen ved omdannelse, slik at du får en bekymring mindre.

Skifte av eierform

Når man endrer selskapsform, skjer en hel eller delvis overføring av eiendeler og gjeld til et nystiftet selskap mot vederlag til eierne. Vederlaget er i form av kontantutløsning eller ved bytte av eierandel i det gamle selskapet / foretaket til eierandel, for eksempel aksjer, i det nye selskapet.

Hovedregelen er at all omdanning fra en form til en annen, medfører en realisasjon av eiendelene i den virksomheten som omdannes. Det medfører beregning av skattepliktig gevinst, ev. fradragsberettiget tap.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med alle beregninger som måtte forekomme.

Skattefri omdannelse

Enkeltpersonforetak, NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak), samvirkeforetak og deltakerlignet selskap, typisk ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA), kan imidlertid på visse vilkår omdannes skattefritt til aksjeselskap (AS).

Forutsetningen for at omdannelsen kan skje skattefritt er at det er skattemessig virksomhet i det foregående selskapet. Det må i det enkelte tilfellet tas en vurdering av hva virksomheten går ut på, og om den utgjør virksomhet i skattemessig forstand. Noen av momentene i vurderingen er om virksomheten drives for egen regning og risiko. Det er grenser mot hobbyvirksomhet og mot ansettelsesforhold.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi kartlegger om du oppfyller vilkårene, og kan omdanne din virksomhet til aksjeselskap.

Hvordan fungerer omdannelsen?

For å omdanne virksomheten stifter man et nytt aksjeselskap.

Et eksisterende aksjeselskap kan også benyttes, så lenge det ikke har vært drift i dette tidligere.

Ved nystiftelse av et selskap kan virksomheten som overføres benyttes til å dekke aksjekapitalen. Hele aksjekapitalen kan bestå av den overførte virksomheten, men det kan også kombineres med et innskudd i penger, et kaptialinnskudd. Driftsmidler, aktivitet og forpliktelser i virksomheten må i det vesentlige overføres, men det er visse unntak for gjeld, finansaktiva og fast eiendom.

Stifteren av selskapet skal utarbeide en redegjørelse om aksjeinnskuddet, hvor det fremgår hva innskuddet består i, og hvilken verdi dette har.

Aksjekapitalen i selskapet skal ikke settes høyere enn de skattemessige verdiene, minimum

kr 30 000. Revisor må bekrefte at eiendelene som er skutt inn i aksjeselskapet har en verdi som minst tilsvarer det avtalte aksjevederlaget.

Det må inngås en avtale om overføring av virksomheten fra enkeltpersonforetaket til aksjeselskapet.

For at omdannelsen skal ha virkning for inntektsåret, må det nye selskapet være stiftet og melding sendt til foretaksregisteret innen 1. juli. Dersom omdannelsen er meldt innen fristen, får omdannelsen virkning både skattemessig og selskapsmessig fra 1. januar samme år.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater