Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Omdannelse fra en selskapsform til en annen

Med omdannelse eller omdanning mener vi en selskaps-, evt privatrettslig omorganisering eller omdanning fra en type virksomhet til en annen.

De mest aktuelle formene for omdanning er: 

Fra enkeltpersonforetak (EPF) til aksjeselskap (AS)

Fra norsk avdeling av utenlandsk selskap (NUF), til aksjeselskap (AS)

Fra ansvarlig selskap (ANS), selskap med delt ansvar (DA) mv. til aksjeselskap

Fra enkeltpersonforetak til ansvarlig selskap (ANS),ved opptak av ny ansvarlig deltaker

Fra enkeltpersonforetak til annet deltakerlignet selskap, ved opptak av ny ansvarlig deltaker

Det kan også forekomme omdanning fra deltagerlignet selskap til enkeltpersonforetak og fra aksjeselskap til deltakerlignet selskap.

Skifte av eierform

Når man endrer selskapsform skjer en hel eller delvis overføring av eiendeler og gjeld til et nystiftet selskap mot vederlag til eierne. Vederlaget er i form av kontantutløsning eller ved bytte av eierandel i det gamle selskapet / foretaket til eierandel, for eksempel aksjer, i det nye selskapet.

Hovedregelen er at all omdanning fra en form til en annen, medfører en realisasjon av eiendelene i den virksomheten som omdannes. Det medfører beregning av skattepliktig gevinst, ev. fradragsberettiget tap.

Skattefri omdannelse

Enkeltpersonforetak, NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak), samvirkeforetak og deltakerlignet selskap, typisk ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA), kan imidlertid på visse vilkår omdannes skattefritt til aksjeselskap (AS).

Forutsetningen for at omdannelsen kan skje skattefritt er at det er skattemessig virksomhet i det foregående selskapet. Det må i det enkelte tilfellet tas en vurdering av hva virksomheten går ut på, og om den utgjør virksomhet i skattemessig forstand. Noen av momentene i vurderingen er om virksomheten drives for egen regning og risiko. Det er grenser mot hobbyvirksomhet og mot ansettelsesforhold.

For å omdanne virksomheten stifter man et nytt aksjeselskap. Et eksisterende aksjeselskap kan også benyttes, så lenge det ikke har vært drift i dette tidligere. Ved nystiftelse av et selskap kan virksomheten som overføres benyttes til å dekke aksjekapitalen. Hele aksjekapitalen kan bestå av den overførte virksomheten, men det kan også kombineres med et innskudd i penger, et kaptialinnskudd. Driftsmidler, aktivitet og forpliktelser i virksomheten må i det vesentlige overføres, men det er visse unntak for gjeld, finansaktiva og fast eiendom.

Stifteren av selskapet skal utarbeide en redegjørelse om aksjeinnskuddet, hvor det fremgår hva innskuddet består i, og hvilken verdi dette har.

Aksjekapitalen i selskapet skal ikke settes høyere enn de skattemessige verdiene, minimum
kr 30 000. Revisor må bekrefte at eiendelene som er skutt inn i aksjeselskapet har en verdi som minst tilsvarer det avtalte aksjevederlaget.

Det må inngås en avtale om overføring av virksomheten fra enkeltpersonforetaket til aksjeselskapet.

For at omdannelsen skal ha virkning for inntektsåret, må det nye selskapet være stiftet og melding sendt til foretaksregisteret innen 1. juli. Dersom omdannelsen er meldt innen fristen, får omdannelsen virkning både skattemessig og selskapsmessig fra 1. januar samme år.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.