Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Alt du trenger å vite om holdingselskap

Et holdingselskap kan forklares som et aksjeselskap som «holder» eller eier en privataksjonærs investeringer. Et holdingselskap er som regel et aksjeselskap som ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i et annet selskap eller flere andre selskaper.   Det er flere grunner til at det kan være gunstig å eie aksjer gjennom et holdingselskap, både når det gjelder skatt og risikospredning. Vi vil i det følgende gå gjennom fordeler og ulemper med holdingselskap.

Få svar på dine spørsmål om holdingselskap:

Med holdingsselskap tenker vi i denne sammenheng på et selskap som en person eller flere har isolert som et investeringsselskap, der en alternativt ville eid investeringene direkte personlig. Holdingselskap brukes ofte der en ønsker å investere i aksjer eller andre finansobjekter, men også som et ekstra ledd over ett eller flere driftsselskap.

Når er holdingstruktur gunstig?

Holdingselskap kan være gunstig der en eier aksjer i ikke-børsnoterte selskap, typisk for gründere, familiebedrifter eller investorer der virksomheten går godt og gir grunnlag for utbytte eller salgsgevinst. Holdingselskap er i en slik sammenheng sjelden noe poeng dersom en har ønske om – eller behov for umiddelbart – å uansett ta ut pengene privat / for privat bruk.

For oversiktens skyld skal vi nevne at for privatpersoner med aksjefond mv. og børsnoterte aksjer, vil aksjesparekonto ofte være et godt alternativ. I denne artikkelen har vi de litt mer omfattende investeringene i tankene, evt. en større eierandel i et ikke-børsnotert selskap, typisk en familiebedrift eller grundervirksomhet.

Forskjellige typer holdingstrukturer

Et holdingselskap kan opprettes ved at en person stifter et aksjeselskap, og at aksjeselskapet senere foretar investeringer i aksjer og andre finansaktiva.

En annen vanlig struktur er at en personlig aksjonær stifter et morselskap som igjen stifter et datterselskap. Morselskapet, som også kan kalles for holdingselskapet, er heleid av en personlig aksjonær. Dersom morselskapet har bestemmende innflytelse over underliggende selskap utgjør selskapene et konsern. Driften skjer i datterselskapet, og morselskapet er et passivt holdingselskap.

Hvor det er flere eiere i et driftsselskap, er en vanlig struktur at eierne holder sine aksjer i driftsselskapet gjennom separate holdingselskap.

Det kan også settes opp andre strukturer, men det essensielle er at holdingselskapet ligger mellom den personlige aksjonæren og driftsselskapet/driftsselskapene eller aksjeinvesteringen.

Skattemessige fordeler med holdingselskap

Den store fordelen med holdingselskap er at aksjeselskap kan selge aksjer og motta utbytte fra aksjer tilnærmet skattefritt. Dette kalles fritaksmetoden. Det vil si at salg av aksjer, uansett om det er et helt underliggende datterselskap eller aksjer i selskap hvor holdingselskapet har mindre eierandel, vil være skattefritt for holdingselskapet. Holdingselskapet kan da reinvestere midlene uten beskatning. Det er viktig å merke seg at skattefritaket kun gjelder for aksjer hvor selskapet er registrert som hjemmehørende i EU/EØS-området. Videre bør man være oppmerksom på at en del av aksjene som handles på Oslo børs er registret som hjemmehørende utenfor EØS- området.

Der aksjene gir et utbytte utover det en har behov for og/eller at en ønsker å reinvestere i finansaktiva innenfor fritaksmetoden, er det en fordel med holdingselskap. For det første vil utbytte som går til holdingselskapet kun bli beskattet med at 3 prosent av utbyttet inntektsføres. Dvs. at et utbytte på 1 000 medfører at selskapet skal inntektsføre 30, og skatten blir i 2019 22 prosent av dette, dvs. kr 6,60. Holdingselskapet sitter således igjen med ca. 993 av 1 000. I skattekonsern, hvor holdingselskapet eier mer enn 90 prosent av datterselskapet er utbytte helt skattefritt.

Dersom en alternativt mottar utbytte privat, blir det en beskatning på 31,68  prosent for 2019, dvs. nesten 317 av 1 000 går til skatt.

Blir aksjene solgt med en gevinst på 10 000, vil holdingsselskapet ikke bli beskattet for gevinsten, mens den samme gevinsten blir beskattet med de samme 31,68 prosent for 2019, dvs. 3 168  av 10 000 går til skatt.

Settes de 1 000 som holdingsselskapet har mottatt i utbytte i banken, vil renteinntektene bli beskattet som alminnelig inntekt med en sats på 22 prosent. Den skattemessige fordelen med holdingselskap er derfor primært knyttet til investeringer innenfor fritaksmetode og der utbytte og gevinst er (tilnærmet) skattefritt.

Dersom man er i posisjon for formuesskatt, kan holdingselskapet også gi ett års forsinkelse med økningen i selskapets verdier, men motsatt ett års forsinkelse ved reduksjon i formuen. Eventuelle kapitalendringer kan også medføre endringer av formuesgrunnlaget.

Et kallenavn for holdingselskap er «sparegrisselskap». Et holdingselskap er gunstig dersom du ønsker å reinvestere gevinster og utbytter, og dersom du ønsker å utsette beskatningen.

 

Reduksjon av risiko ved holdingsselskap

Drift i en holdingstruktur kan redusere risiko dersom forskjellige aktiviteter legges i forskjellige selskaper. En aksjonær i et holdingselskap er i utgangspunktet kun ansvarlig for innskutt aksjekapital. Dersom et datterselskap skulle gå konkurs, vil ikke dette få betydning for de øvrige datterselskapene. En kan således isolere risiko. For en del bransjer er det vanlig å legge prosjekter i eget aksjeselskap. Ved oppføring av fast eiendom for salg, for eksempel ved utbyggingsprosjekter, er det vanlig å legge det enkelte boligprosjekt/byggetrinn i eget aksjeselskap. Tilsvarende gjelder ved drift av fast eiendom, hvor drift legges i et selskap og eiendommen(e) i et eller flere andre eiendomsselskaper.

Fleksibilitet med holdingsselskap

En holdingstruktur gir stor grad av fleksibilitet uten beskatning. Dersom en har en konsernstruktur, har en mulighet til å flytte midler mellom selskapene gjennom utbytter. Dersom man har et skattekonsern kan overskudd flyttes gjennom konsernbidrag.

Ved å legge den enkelte virksomhet i separate datterselskaper, kan disse aksjeselskapene selges uten at det behøver å påvirke den øvrige driften i konsernet.

Dersom en eier aksjer i et driftsselskap sammen med andre aksjonærer kan man ved utbytteutdeling selv velge om en vil ta ut utbyttet på personlig hånd gjennom holdingselskapet med beskatning, eller om en vil la midlene ligge ubeskattet i holdingselskapet. Dette kan være særlig gunstig dersom en aksjonær har behov for å ta ut kapital av selskapet, mens en annen ikke har tilsvarende behov.

Et holdingselskap er også et godt utgangspunkt ved et generasjonsskifte. En har da samlet alle investeringer i et selskap, og har mulighet til å gi arvinger aksjer i holdingselskapet. En kan også fisjonere holdingselskapet, slik at arvingene kan eie aksjer i for eksempel et driftsselskap gjennom sine egne holdingselskaper.

Revisjonsplikt

Opprettelse av holdingstruktur gir i seg selv ikke revisjonsplikt. Holdingselskapet behøver ikke å ha revisor, så lenge konsernet som helhet ikke oppfyller kravene for revisjonsplikt.

Revisor kan fravelges dersom konsernet har driftsinntekter under 6 millioner kroner, balansesum under 23 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte er mindre enn ti årsverk.

 

Når er det ugunstig å eie aksjer gjennom et holdingselskap?

Med riktig organisering er det få ulemper med holdingselskap. Et eksempel på uheldig organisering kan være å ha noen få utleieleiligheter i selskapet. Her går grensen ved om utleien er så omfattende at den anses som næringsvirksomhet på privat hånd. Så lenge den ikke gjør det, vil leieinntektene beskattes ordinært i selskapet (tilsvarende som på privat hånd), men i tillegg blir det skatt på et evt. utbytte en tar ut privat, jf. over. Eier en f.eks. en utleieleilighet privat,  vil en i prinsippet også ha mulighet til å flytte inn og etter hvert oppfylle vilkårene for å kunne selge med en skattefri gevinst.

Holdingselskapet vil derimot kunne være egnet dersom utleieaktiviteten blir såpass omfattende at det blir en næringsvirksomhet. Da kan vi vurdere en omdanning.

Dersom en oppretter en struktur med flere aksjeselskaper, vil det medføre noe mer adminsitrasjon enn ved å kun eie et aksjeselskap direkte. Selskapene må registreres i Foretaksregisteret, og det må føres regnskap for hvert selskap.

Opprette holdingstruktur

Det er det mange som ønsker å opprette en holdingstruktur for aksjeselskaper eller aksjer de eier personlig.  Det er fullt mulig å opprette en holdingstruktur med utgangspunkt i et personlig eid aksjeselskap. Fremgangsmåten avhenger av blant annet av eierforhold, organisasjonsstruktur og verdi på aksjene, og kan være for eksempel salg av aksjer til et nystiftet aksjeselskap eller fusjon og fisjon. Dette må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

 

Dersom du har ønske om å sette opp en holdingstruktur eller få eksisterende selskap(er) eller næringsvirksomhet over i en holdingstruktur, ta gjerne kontakt med oss.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.