Meldeplikt til Konkurransetilsynet

I utgangspunktet skal foretakssammenslutninger, herunder fusjoner, oppkjøp og avtaler som medfører overføring av kontroll mellom selskaper, meldes til Konkurransetilsynet.

16/01/2018

Det er viktig å merke seg at det er forbudt å gjennomføre en foretakssammenslutning før melding er levert og behandlet av Konkurransetilsynet.

Meldeplikt ved foretakssammenslutning

Plikten til å melde en foretakssammenslutning gjelder i tilfeller hvor de involverte foretakene samlet omsetter for over 1 milliard kroner i Norge per år. Det gjelder imidlertid ingen meldeplikt hvor bare ett av de involverte foretakene har en årlig omsetning på over 100 millioner i Norge.

Det skal i første omgang leveres en alminnelig melding. Deretter vurderer Konkurransetilsynet hvorvidt pålegg om levering av fullstendig melding skal gis, eller om saken skal avsluttes uten nærmere behandling.

Ved fusjon gjelder meldeplikten de involverte selskaper i fellesskap. Ved oppkjøp er det selskapet eller de selskap som overtar kontrollen i det overtakende selskap som skal levere meldingen.

Frist for meldeplikten

Det gjelder ingen spesiell frist for når meldingen skal leveres. Det understrekes imidlertid at det er forbudt å gjennomføre meldepliktige fusjoner og oppkjøp før Konkurransetilsynet har behandlet saken. Dette forbudet innebærer derfor at en foretakssammenslutning normalt bør meldes tidlig i sammenslutningsprosessen.

I meldingen må det gis informasjon om selve fusjonen eller oppkjøpet. I tillegg må det kort beskrives hvilke markeder som blir berørt, og gis informasjon om bedriftene som er involvert. Meldingen må inneholde informasjon i slik utstrekning at Konkurransetilsynet kan vurdere om lovens krav er overholdt.

Dersom reglene om meldeplikt ikke overholdes, kan det reageres med fengselstraff og/eller bøter. Det er viktig at meldeplikten ikke brytes.

Få bistand fra advokat

Codex Advokat bistår med å vurdere om sammenslutninger er meldepliktige, og utarbeider ev melding til Konkurransetilsynet. Ta gjerne kontakt dersom du har behov for bistand i denne forbindelse.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater