Frist for å omdanne NUF til AS

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) er en norsk filial av et utenlandskregistrert selskap.


I forbindelse med statsbudsjettet 2013 ble det vedtatt lovendring med adgang til å foreta skattefri omgjøring til norsk aksjeselskap for utenlandske selskap med begrenset ansvar med filial (NUF) som er skattemessig hjemmehørende i Norge.

27/05/2018

Formålet med forskriften er å legge til rette for at virksomhet med alminnelig skatteplikt til Norge, og som i dag drives gjennom selskap med begrenset ansvar stiftet i utlandet, skal kunne endre selskapsform til norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap uten at transaksjonen utløser skatteplikt i Norge.

Skattefri omdanning reguleres av forskrift til skatteloven § 11-20.

Vi i Codex Advokat Oslo kan bistå med omdanningen, og normalt kan vi også bistå med sletting av det utenlandske selskapet.

Når kan du omdanne?

Dersom omdanningen skal gjennomføres i inneværende år, må aksjeselskapet stiftes og melding sendes Foretaksregisteret innen 1. juli. Selskapsligning vil da kunne gjennomføres for hele 2014.

Hva kreves for å kunne omdanne?

Det kreves at NUFet har verdier som minst tilsvarer minstekrav til aksjekapital på kr 30.000, evt. kan det skytes inn et kontantinnskudd i tillegg. Videre er det et krav om at det vesentligste av virksomheten inngår i omdanningen. Det er også et krav om at eierne av det nye selskapet er de samme som i det opprinnelige. Om mulig skal det utenlandske selskapet slettes.

Ta kontakt dersom du ønsker bistand til dette, eller ønsker å få vurdert alternativer. Vi gjør oppmerksom på at det enkelte tilfellet må det vurderes konkret, og at det ovenstående kun er generell informasjon.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater