Statsbudsjettet 2017

Nedenfor følger en nærmere omtale av enkelte forhold i forbindelse med Statsbudsjettet 2017 som ble fremlagt i dag.

14/01/2018

Her finner du statsbudsjettet for 2017.

Proposisjon vedr. skatter, avgifter og toll 2017 finner du her.

1. Unntak fra taushetsplikt for Norges Bank

Regjeringen forslår at det skal gjøres unntak fra Norges Banks taushetsplikt ved utlevering av opplysninger til skattemyndighetene. Norges Bank får opplysninger om andre skattepliktiges forretningsforhold når de inngår avtaler med disse. For norske skattemyndigheter er det først og fremst Norges Banks avtaler med kontraktsmotparter med skatteplikt til Norge som er av interesse.

Tredjeparter som Norges Bank besitter i mange tilfeller opplysninger som ikke er mulig å fremskaffe fra den skattepliktige selv. Som kjent har norske banker som omfattes av finansforetaksloven plikt til å legge frem opplysninger om andre skattepliktige når Skatteetaten ber om det.

Forslaget innebærer at Norges Bank likestilles med øvrige banker. Forslaget om at det fastsettes en generell bestemmelse om utlevering av opplysninger fra Norges Bank til Skatteetaten vil dekke både de tilfellene hvor opplysningen skal brukes til fastsetting av skatt i Norge, og de tilfellene hvor opplysningene skal utveksles med utenlandske skattemyndigheter.

2. Plikt til å levere land-for land-rapport til skattemyndighetene

Regjeringen fremmet 11.5.2016 et forslag om at flernasjonale konsern skal levere en land-for-land-rapport til Skattemyndighetene. Rapporten skal inneholde opplysninger om inntekt, skatt, og fysiske eiendeler mv. i landene konsernet har virksomhet.

Reglene gjelder ifølge forslaget fra og med regnskapsåret 2016. Reglene vil bli å finne i den nye skatteforvaltningsloven som trer i kraft fra 1.1.2017. Hovedreglene blir at morselskapet i konsernet har primær rapporteringsplikt.

I visse tilfeller kan andre selskaper i konsernet få en såkalt sekundær rapporteringsplikt, og det er foreslått unntak fra plikten til å levere melding dersom konsernet hadde en samlet inntekt under 6,5 mrd. kroner i året før regnskapsåret. Meldingen skal leveres på engelsk. Det foreslås at reglene trer i kraft fra 1.1.2017.

3. Naturalytelser

Lønn utbetales normalt i form av i penger, men arbeidstakere mottar også andre ytelser i et visst omfang. Naturalytelser er ytelser i arbeidsforhold som består av annet enn penger, men som gir en økonomisk fordel for mottakeren. Fordelen verdsettes til omsetningsverdien, men det er enkelte unntak og skattefritak.

Departementet skriver at flere av skattefritakene bærer preg av å være utformet i en annen tid, og at enkelte er basert på vage og skjønnsmessige kriterier som gjør det uklart hvor grensen mellom skattefrie og skattepliktige ytelser går. Departementet ser et behov for å klargjøre regelverket, og har bedt Skattedirektoratet utarbeide et høringsnotat med forslag til forbedringer av regelverket.

Målet er å få klarere regler som bedrer rettssikkerheten. Det tas sikte på at høringsnotatet sendes ut i løpet av høsten.

4. Arveavgift

Arveavgiften ble fjernet med virkning for gaver som gis, og arv etter dødsfall som skjer, etter 1.1.2014.

Det skal svares arveavgift etter reglene i arveavgiftsloven for arv som inntrer etter dødsfall som har skjedd før 1.1.2014. Dette gjelder selv om arvingene ved offentlig skifte får rådigheten over midlene i 2014 eller senere. Det er derfor fattet arveavgiftsvedtak for 2013 til og med 2016-terminen. Det foreslås derfor også at det fattes arveavgiftsvedtak for 2017-terminen. Det foreslås at tidligere satser og fribeløp videreføres.

Vi minner i denne anledning om ordningen med frivillig retting som kan være aktuell i noen slike tilfeller. Du kan lese mer om frivillig retting / skatteamnesti her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater