Statsbudsjettet 2017 - Oppsummering

Regjerningen la i dag frem statsbudsjettet for 2017, og nedenfor følger en kort oppsummering av noen av forslagene.

14/01/2018

Her finner du statsbudsjettet for 2017.

Skatt

 • Alminnelig inntekt og selskapsskatten reduseres fra 25 % til 24 %
 • Utbytte mv. til privatperson økes med en faktor på 1,24, dvs. ett utbytte på kr. 100 blir kr. 124 som skattegrunnlag og beskattes med 24%
 • Skjermingsrenten for enkeltpersonforetak økes med 0,5 prosentpoeng.
 • Skjermingsrenten for aksjonærer og deltagere nedjusteres som tidligere med skattesatsen på alminnelig inntekt, dvs. 24 % fra 2017, mot 25 % i dag.
 • Den skattefrie grensen for kjøp av aksjer i bedriften der den ansatte jobber dobles til kr. 3 000 kroner

Trinnskatten (tidligere toppskatten) endres slik:

 • Trinn 1 fra kr. 164 100 må man betale 0.93 % ekstra i skatt
 • Trinn 2 fra kr. 230 950 må man betale 2.41 % ekstra i skatt
 • Trinn 3 fra kr. 580 650 må man betale 11.52 % ekstra i skatt
 • Trinn 4 fra kr. 934 050 må man betale 14.52 % ekstra i skatt

Annet

 • Det innføres finansskatt på lønn på 5 %
 • Formuesskatten opprettholdes på 0.85 %, men bunnfradraget økes fra kr. 1.4 millioner til kr. 1.480 millioner
 • Verdsettelsen av sekundærboliger og næringseiendom holdes uendret ved at verdsettingsrabatten opprettholdes på 20 %. Gjeld som tilordnes slik eiendom, reduseres med 20 % i 2017.
 • Verdsettelsen av aksjer og andre driftsmidler for formuesskattepliktige gis en verdsettingsrabatt på 10 %. Det skal foretas en tilsvarende reduksjon på 10 % av gjelden som tilordnes aksjer og driftsmidler. (Rabatten skal økes til 20 % i 2018 iht. skatteforliket.)
 • Det innføres en ordning med aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefond.
 • Bunnbeløpet i reisefradraget opprettholdes på kr. 22 000
 • Maksimalt sparebeløp i BSU ordningen opprettholdes på kr. 300 000. Årlig sparebeløp er uendret på kr. 25 000
 • Fradragene for fagforeningskontingent og gaver til frivillig organisasjoner holdes uendret på henholdsvis kr. 3 850 og kr. 25 000
 • Satsen for minstefradraget i lønnsinntekt øker fra 43 % til 44 %. Minstefradragets øvre grense øker fra kr. 91 450 til kr. 94 750
 • Personfradraget lønnsjusteres med 2,7 % til kr. 53 150 i klasse 1 og til kr. 78 300 i klasse 2
 • Skattefritak for sikkerhetstiltak finansiert av arbeidsgiver. Dette kan f.eks. gjelde sikkerhetskjøring og tekniske installasjoner/utstyr for å ivareta sikkerhet i egen bolig. For at ulike tiltak skal kunne dekkes av arbeidsgiver uten at det oppstår skatteplikt, bør det foreligge en tilråding om tiltaket fra politiet. Nærmere regulering foreslås gjort i forskriftsbestemmelser.

Her finner du proposisjon vedr. skatter, avgifter og toll 2017.

Merverdiavgift

En utvidelse av merverdiavgiftskompensasjonsordningen foreslås å omfatte:

 • Borettslag og eierseksjonssameier som har et botilbud som fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunenes lovpålagte tjenesteproduksjon.
 • Drift og oppføring av internatdelen ved skoler godkjent etter friskolelova, som er en del av skolens tilbud til egne elever

Kampfly F-35 og merverdiavgift

Hjemmel for departementet til å treffe enkeltvedtak om unntak fra merverdiavgiftsloven, fritak for merverdiavgift og fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift ved innførsel for leveranser av varer og tjenester til bruk innenfor vedlikeholdsløsningen for våpensystemet F-35.

Se også vår oversikt over andre tema innen merverdiavgift vi kan bistå din virksomhet med.

Vi minner om at forslaget er lagt frem av en mindretallsregjering og at det således kan komme enkelte endringer.

Se følgende artikler for en kort oversikt over det opprinnelige forslaget for 2016 og noen senere endringer. For fjorårets omtale av enkelte deler av skattereformen, se her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater